Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Loman ansainta ja lomapalkan laskenta (1 pv)

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat perehtyä loman ansaintaan, loman antamiseen ja lomapalkan laskentaan syvällisesti ja käytännönläheisesti. Koulutuksessa käydään läpi runsaasti esimerkkejä ja harjoitustehtävä.

Vuosilomalaissa säädetään loman pituudesta, loman ajankohdasta ja lomapalkasta. Laki takaa työntekijälle oikeuden vuosilomaetuuksiin, jotka ovat vuosiloma ja lomapalkka. Miten työajan pidentäminen 24 tunnilla vaikuttaa lomaetuuksiin? Vuosiloman ansainta äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalta on rajoitettu kuuteen kuukauteen. Miten muutos vaikuttaa loman ansaintaan ja lomapalkan laskentaan?

Vuosiloma siirtymiseen sairaustapauksissa tulee kuuden päivän omavastuu eli karenssi. Laki kuitenkin takaa työntekijälle vähintään 24 päivän vuosiloman. Milloin työntekijällä on oikeus siirtää vuosilomaa työkyvyttömyyden vuoksi?

Vuosiloman ansainnassa on kolme asiakokonaisuutta. Ne ovat lomakertymä 2 tai 2 ½ arkipäivää kuukaudessa, loman ansaintasäännön valinta ja työssäolon veroinen aika. Loman ansaintaan liittyy vapaaoikeus, kun työntekijä ei ansaitse vuosilomaa. Lisäksi määräaikaisten työntekijöiden lomaoikeuksien määrittelyssä on erityssäännöksiä. Milloin vuosiloma on annettava? Kuinka loman ajankohdasta voidaan sopia?

Vuosilomalaissa on kolme yksiselitteistä lomapalkan laskentatapaa. Ne ovat kuukausipalkkaan perustuva lomapalkka, keskipäiväpalkkaan perustuva lomapalkka ja prosenttiperusteinen lomapalkka. Kuukausipalkkaisen lomapalkka voidaan laskea kokoaikatyön kuukausipalkasta, osa-aikatyön kuukausipalkasta tai prosenttiperusteisesti. Miten lomapalkka ja lomakorvaus lasketaan työajan muutostilanteissa?

Oikeuskäytännön mukaan luontoiseduista lasketaan lomakorvaus. Miten lomakorvaus luontoiseduista lasketaan?

Kouluttaja:
KTM Antti Kondelin, palkkahallinnon asiantuntija

OHJELMA
8.30 Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako
9.00 Koulutus alkaa
12.00–13.00 Lounas
14.00 Iltapäiväkahvi
16.00 Koulutus päättyy

YLEISET SÄÄNNÖKSET
Soveltamisala
Säännösten pakottavuus
Lakisääteistä pidempi loma
Lain määritelmät

LOMAN ANSAINTASÄÄNNÖT

Loman ansainta 2 vai 2 ½ arkipäivää?
Loman ansaintasäännön valinta
Työssäolon veroinen aika
Työssäolon veroiset tunnit osa-aikatyössä

ÄITIYS-, ISYYS- JA VANHEMPAINVAPAA
Työssäolon veroinen aika enintään 156 arkipäivää tai 182 kalenteripäivää
Molemmilla vanhemmilla sama lomaoikeus
Loman maksimointi vanhempainvapaan jaksottamisella
Vuosilomakorvaus perhevapailta
Vaikutus prosenttiperusteisen lomapalkan laskentaan

TYÖNTEKIJÄN OIKEUS VAPAASEEN
Vapaan pituus
Lomakorvaus

MÄÄRÄAIKAISET TYÖSUHTEET

Lomakorvaus työsuhteen päättyessä
Sopimus lomaetuuksien siirtämisestä

VUOSILOMAN ANTAMINEN
Vuosiloman ajankohta
Vuosiloman ajankohdasta sopiminen
Milloin loma on viimeistään annettava?
Loman antaminen osa-aikatyössä
Loman antaminen irtisanomisaikana
Työntekijän oikeus säästää lomaa

SAIRAUS JA VUOSILOMA

Työkyvyttömyys ennen loman alkua
Työkyvyttömyys loman aikana
Kuuden päivän omavastuu
Laki takaa vähintään 24 päivän loman
Säästövapaiden siirtyminen
Lääkärintodistus työkyvyttömyydestä
Pyyntö loman siirtämiseksi
Lomapalkan muutos sairausajan palkaksi

LOMAPALKAN LASKENTASÄÄNNÖT


KUUKAUSIPALKKAISEN LOMAPALKKA

Lomallelähtöhetken kuukausipalkka
Lomapalkka muuttuvista lisäpalkoista

TUNTIPALKKAA SAAVAN LOMAPALKKA

Keskipäiväpalkan laskenta
EK-SAK lomapalkkasopimus

PROSENTTIPERUSTEINEN LOMAPALKKA
Työssäoloajan palkkasumma
Poissaolot, joilta kertyy lomapalkkaa
Ns. laskennallinen palkka poissaolo-ajoilta

TYÖAJANPIDENTÄMISEN VAIKUTUS LOMAPALKAN LASKENTAAN


LOMAPALKAN LASKENTASÄÄNNÖN VALINTA

Palkkaustavan tai ansaintasäännön muutos lomanmääräytymisvuoden aikana
Mahdollisuudet sopia lomapalkan laskentatavasta

KUUKAUSIPALKKAISEN PROSENTTIPERUSTEINEN LOMAPALKKA
Prosenttiperusteinen lomapalkka työajan ja palkan muuttuessa
Mitkä osa-aikatyötilanteet johtavat prosenttiperusteiseen lomapalkkaa?
Miten prosenttiperusteinen lomapalkka käytännössä lasketaan?
Miten lomapäivien ja työpäivien palkka maksetaan?

LOMAPALKKA ANSAINTAVUODEN KUUKAUSIPALKASTA

Lomapalkka, jos työaika muuttuu ansaintavuoden päätyttyä
Loma-ajan ja työajan palkan laskena erisuuruisesta kuukausipalkasta

TUNTIPALKKAISEN LOMAPALKAN LASKENTA TYÖAJAN MUUTOSTILANTEISSA
Keskipäiväpalkan oikaisu
Lomapalkkasopimus ja kertoimen oikaisu
Prosenttiperusteinen lomapalkka ja lomapalkkasumman määrittely

LOMAKORVAUS TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ
Luontoisedut lomakorvausta laskettaessa
Kuukausipalkan vakiojakaja
Ns. yhden vuoden sääntö
Ns. yhteenlaskusääntö
Lomakorvaus, jos lomaa ei ole kertynyt

ESIMERKKEJÄ LOMAPALKAN LASKEMISESTA

———

Koulutuspaikka:
Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, Helsinki

Aika:
30.11.2017

Hinta:
590 eur + alv. Hintaan sisältyy koulutus, materiaali ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Peruutusehdot:

Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.