Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Diploma in Global Sourcing (10 pv)

Kohti strategista ulkoisten resurssien johtamista
Hankintaa on perinteisesti pidetty operatiivisena toimintona, jossa ostetaan tuotteita ja palveluja mahdollisimman halvalla ja pyritään vähentämään kustannuksia. Hankinta voi kuitenkin olla paljon enemmän. Koska hankinnalla on ainutlaatuinen asema organisaation sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön rajapinnassa, se voi luoda arvoa tavalla, johon mikään muu toiminto ei pysty. Hankintatiimit voivat näkemyksensä ja suhteidensa avulla edistää organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamista ja vahvistaa sen kilpailuetuja. Hankintoja ei tulevaisuudessa arvioida vain toteutuneiden kustannussäästöjen vaan myös luodun arvon perusteella.

Onko sinulla valmiudet vastata näihin haasteisiin ja ennakoida tulevia muutoksia?

Diploma in Global Sourcing -koulutuksessa opit integroimaan hankinnan muuhun toimitusketjuun siten, että tuloksena on paras mahdollinen asiakastyytyväisyys. Löydät myös työkaluja, joilla muutat koko hankintaprosessin – hankintastrategioista hankintakäytäntöihin – vastaamaan asiakkaiden kasvaneita odotuksia.

Hyödyt
Koulutuksen jälkeen osallistujat ymmärtävät, miten pitkän aikavälin liiketoimintahyötyjä toteutetaan koko verkostossa ja toimitusketjussa ja digitaalisessa toimintaympäristössä. Ohjelma tarjoaa uusia näkemyksiä, sovellettavia konsepteja ja käytännön työkaluja, jotka tehostavat ja helpottavat päivittäistä työtäsi.

Kenelle?
Koulutus on suunnattu ostojen, hankinnan ja toimitusten hallinnan ammattilaisille sekä henkilöille, jotka toimivat kehitystehtävissä ja voivat vaikuttaa strategiseen päätöksentekoon. Koulutus sopii myös henkilöille, jotka tekevät yhteistyötä hankinnan kanssa esim. tuotanto-, tutkimus- ja kehitys- tai myyntitoiminnoissa.

Kouluttajat
Kaikki suomalaiset ja ulkomaiset kouluttajat on valittu huolella akateemisen ja liike-elämän kokemuksensa perusteella.

Thomas Johnsen on tutkinut ostajien ja toimittajien välisiä suhteita ja toimitusverkostoja noin 15–20 vuotta. Hän toimii tällä hetkellä professorina Politecnico di Milanossa Italiassa, missä hänen erikoisalansa ovat hankinta, innovaatiot ja kestävyys.

Mikko Sandelin toimii Fenux Oy:n kannattavuusjohtajana ja on yrityksen perustajaosakas. Hän myös valmentaa ja konsultoi yksityisiä ja julkisia organisaatioita kannattavuudenhallinnan teemoista Into Accounting Oy:ssä sekä viimeistelee väitöskirjaansa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

TkT Timo Seppälä toimii digitaalisten operaatioiden työelämäprofessorina Aalto-yliopistossa sekä tutkijana ETLA:ssa. Seppälän tutkimuskohteita ovat tämän hetken globaalit ilmiöt kuten digitalisaatio, alustatalous sekä globaalit arvoketjut, strateginen johtaminen ja yritysten kansainvälistyminen.

KTM Mervi Vuori on tohtorikoulutettavana Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella. Hän työskentelee päätoimisena projektitutkijana Aalto-yliopiston BIT-tutkimuskeskuksessa.


OHJELMA
Diploma in Global Sourcing- eli DGS -ohjelma tarjoaa uusia näkemyksiä, suuntaviivoja, työkaluja ja menetelmiä. Se syventää osaamista ja avaa uusia näkökulmia ja jopa täysin uudenlaisia ajattelutapoja.

Ohjelmassa ei luennoida laajoista aihealueista, jotka on koottu trendikkäiden otsikoiden alle. Sen sijaan kouluttajat ohjaavat osallistujia ymmärtämään hankintatoiminnan keskeisiä puitteita ja soveltamaan niitä tehokkaasti omassa organisaatiossaan. Järjestelmällinen ja tehokas oppimisprosessi tukee ammatti-identiteetin pitkäjänteistä kehittämistä.

Rakenne:
NELJÄ LÄHIOPISKELUJAKSDOA
Neljä lähiopiskelujaksoa (yhteensä yhdeksän päivää) sisältävät luentoja, keskusteluja, tapaustutkimuksia ja työpajoja.

VERKKOKURSSIT
Jokainen osallistuja suorittaa yhden verkkokurssin, jonka hän valitsee neljän kurssin valikoimasta omien kiinnostustensa mukaisesti.

KIRJALLISUUS JA KÄYTÄNNÖN TEHTÄVÄT
Kirjallisuus ja käytännön tehtävät auttavat prosessoimaan uutta tietoa, tehostavat oppimista ja vievät opittua käytäntöön siten, että ohjelman sisältö on merkityksellistä osallistujan oman työn kannalta.

Koulutusjaksot:

31.01.2019
Skype kick-off webinaarissa
– Ohjelman rakenne
– Oppimistavoitteet
– Ohjeet lähiopintojaksoihin

—-

13.-14.02.2019
Hankinnan kehittäminen operatiivisesta toiminnosta arvon lisääjäksi
Jakson aluksi rakennetaan uusi tapa ajatella ulkoisten resurssien johtamista ja opitaan, miten kategoriahallinta tukee hankintastrategiaa. Lisäksi käsitellään palvelullistamista, tuotteiden muuttamista palveluiksi siten, että painopiste on käytössä, ei omistamisessa, sekä sitä, miten tämä vaikuttaa esimerkiksi arvon mittaamiseen. Jakson aikana saat selkeän käsityksen siitä, miten hankintatoiminta vaikuttaa kilpailuetuihin.

Jakson pääteemat:
– Hankinnasta ulkoisten resurssien johtamiseen
– Strategian toteuttamisen välineet ja kategoriahallinta
– Arvoon perustuva hankinta
– Palvelullistaminen – käyttäminen v. omistaminen

—-

13.-14.03.2019
Sopimukset, kulut ja suorituksen johtaminen

Toisessa jaksossa käsitellään sopimuksiin, neuvotteluihin ja kokonaiskustannusajatteluun liittyviä aiheita. Opit, mitä jokaisen hankinta-ammattilaisen pitää tietää sopimusasioista ja opit valmistautumaan neuvotteluihin. Jakson toisena päivänä käsitellään tuotteen tai palvelun todellisten hankintakustannusten selvittämistä ja strategisen kustannusjohtamisen parhaita käytäntöjä todellisten kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. Jakson tavoitteena on oppia käyttämään kokonaiskustannusajattelua ja strategista suorituksen mittaamista ja ymmärtää ennakoivan sopimisen merkitys riskien ennaltaehkäisyssä.

Jakson pääteemat:
– Sopimustoiminnan merkitys onnistuneessa liiketoiminnassa ja ongelmien ehkäisyssä
– Neuvotteluihin valmistautuminen
– Kustannusjohtaminen ja kokonaiskustannusajattelu
– Suorituksen mittaaminen hankintatoiminnassa ja oikeiden tavoitteiden asettaminen

—-

02.-04.04.2019
Kansainvälinen jakso: Toimittajasuhteiden hallinta ja innovointi

Kolmas jakso järjestetään Milanossa Italiassa yhteistyössä Politecnico di Milanon (MIP) kanssa. Jaksossa käsitellään toimittajasuhteiden hallintaa ja toimittajien ymmärtämistä innovoinnin lähteenä. Selvitämme, miten toimittajat ja hankinta osallistetaan tuotekehitystoimintaan varhaisessa vaiheessa (ESI ja EPI) ja miksi kestävä hankintatoiminta on liiketoiminnassa välttämätöntä. Tarkastelemme digitalisaation vaikutuksia hankintatoimintaan ja toimitusketjujen hallintaprosesseihin sekä lohkoketjujen ja esineiden internetin vaikutuksia hankintatoimintaan. Yritysvierailuilla saamme esimerkkejä käytännön toteutuksista ja kokemuksista.

Jakson pääteemat:
– Toimittajasuhteiden hallinta
– Toimittajat innovoinnin lähteenä
– Toimitusverkosto innovoinnin mahdollistajana
– Hankintatoiminnan digitalisoituminen
– Kestävä hankintatoiminta globaaleissa toimitusverkostoissa

—-

08.-09.05.2019
Toimitusketju ja arvoverkosto

Ohjelman päätösjaksolla osallistujat saavat kokonaisvaltaisen käsityksen koko toimitusketjusta. Perehdymme toiminnan operatiiviseen suunnitteluun ja riskienhallintaan, erityisesti riskien vähentämiseen. Opimme käyttämään toimittajan tuottaman lisäarvon analysointiin tarkoitettua työkalua ja ymmärtämään, mitä liikkeenjohdollisia johtopäätöksiä analyysin tuloksista voi tehdä.

Jakson pääteemat:
– Toimitusketju, kysynnän johtaminen ja toiminnan operatiivinen suunnittelu
– Riskienhallinta
– Arvoverkosto ja lisäarvoanalyysi
– Big datan ja analytiikan hyödyntäminen toimitusverkostossa

————————

Koulutuspaikka:
Aalto University Professional Development
Mechelininkatu 3 C
00100 Helsinki

Ajankohta:
13.02.-09.05.2019

Hinta:
9 250
euroa /hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu ohjelmaan 16.01.2019 mennessä.