Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Kilpailuetua vastuullisuudesta (12 pv)

Vastuullisuus on menestystekijä
Kilpailuetua vastuullisuudesta -ohjelma kehittää osallistujan laaja-alaista ymmärrystä liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä vastuullisuusnäkökohdista. Ohjelman eri jaksot perehdyttävät osallistujat vastuullisen liiketoiminnan olennaisiin käsitteisiin, malleihin ja toimintatapoihin. Jaksojen aikana käsitellään yritysten taloudellista, sosiaalista ja ympäristövastuuta, sidosryhmäsuhteita ja -johtamista, riskienhallintaa ja vakuuttamista, yritysten juridista toimintaympäristöä, erilaisia yritysmuotoja ja liiketoimintamalleja sekä vastuullisuuden mittaamista ja raportointia.

Koulutuksen käytyään osallistuja pystyy analysoimaan yritysten vastuullisuutta ja kehittämään vastuullisia liiketoimintamalleja sekä johtamiskäytäntöjä. Se antaa myös valmiudet vastuullisuuden mittaamiseen ja raportointiin.

Kilpailuetu ja vastuullisuus
Vastuullisuus edistää yritysten innovatiivisuutta, tehostaa riskienhallintaa, mahdollistaa kestävän kehityksen mukaisen kasvun ja auttaa turvaamaan liiketoiminnan edellytykset myös pitkällä aikavälillä.

Vastuullisuus on osa menestyvän yrityksen liiketoimintaosaamista. Vastuullinen yritys toimii mahdollisimman kestävällä tavalla ja sovittaa yhteen yrityksen ja sen sidosryhmien tavoitteet ja odotukset.

Jotta yritys on kannattava, kilpailukykyinen, elinvoimainen ja menestyvä myös pitkällä tähtäimellä, sen on tärkeää toimia ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Tällainen yritys parantaa jatkuvasti resurssitehokkuuttaan ja minimoi toimintansa kielteiset ympäristövaikutukset. Yritys toimii vastuullisesti sidosryhmiään kohtaan ja sen voimavarana ovat motivoitunut ja jatkuvasti kehittyvä henkilöstö.

Vastuullisuutta tarkastellaan yhä kattavammin ja kokonaisvaltaisemmin. Ympäristövaikutuksia tarkastellaan koko elinkaaren laajuudelta, tuotekehityksestä kierrätykseen. Toimitusketjun vastuullisuutta tarkastellaan myös alihankkijoiden osalta.

Vastuullisuus tuo kilpailuetua, kun yritys tarjoaa jotain mitä kilpailijat eivät ja tekee enemmän kuin laki vaatii. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia löydetään parhaiten silloin, kun vastuullisuus on liiketoiminnan lähtökohta: yhä useampi yritys kasvattaa liiketoimintaansa luomalla yhteistä arvoa eli innovoimalla liiketoiminnallisesti tuottavia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Myös yhteiskunnan kannalta vastuullinen yritystoiminta on tänä päivänä välttämätöntä. Yritykset ovat keskeisessä roolissa maailman taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöongelmien ratkaisussa. Parhaimmassa tapauksessa yritysten vastuullinen toiminta näkyy ihmisten arjessa ja ympäristön tilassa välittömästi.

Hyödyt
Koulutuksessa syvennät osaamistasi vastuullisesta liiketoiminnasta ja löydät uusia näkökulmia. Otat haltuun vastuullisuuden olennaiset käsitteet, mallit ja toimintatavat. Eri opintokokonaisuuksien harjoitustehtävien avulla pystyt pohtimaan asioita analyyttisesti yrityksen näkökulmasta ja hyödyntämään niitä kehitystyössä. Ohjelman aikana työstät ohjattua projektityötä, jonka tavoitteena on kehittää oman organisaation toimintaa ja syventää osaamistasi valitusta aiheesta.

– Opit ymmärtämään vastuullisen liiketoiminnan kokonaisuuden
– Täsmennät osaamistasi vastuullisuusviestinnässä, -markkinoinnissa ja sidosryhmäyhteistyössä
– Syvennät osaamistasi vastuullisuuden mittareista ja raportoinnista sekä niiden hyödyntämisestä päätöksenteossa
– Laajennat verkostoasi työskentelemällä muiden ammattilaisten kanssa


Kenelle?
Koulutus sopii organisaatioiden kehittämis-, asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville, joilla on vastuullaan ympäristö-, vastuullisuus- ja laatuasioita.

Kilpailuetua vastuullisuudesta sopii myös henkilöstö- ja viestintäyksiköissä työskenteleville, jotka kehittävät liiketoiminnan vastuullisuutta ja edistävät sidosryhmäyhteistyötä.

Aiempien ohjelmien osallistujat suosittelevat ohjelmaa ammattilaisille, jotka suhtautuvat avoimin mielin vastuullisuuden mahdollisuuksiin organisaation ja oman ammattitaidon uudistumisen lähtökohtana.


Kouluttajat:

Kari Hiekkanen, Research Fellow, Tietotekniikan laitos, Aalto-yliopisto
Kari Hiekkanen työskentelee Research Fellowina Aalto-yliopiston Tietotekniikan laitoksella vastuualueinaan tietotekniikan strateginen johtaminen, johtamisjärjestelmät ja kokonaisarkkitehtuurit. Hänen tutkimuksensa keskittyy mm. tietotekniikan ja digitalisaation hiilijalanjälkeen, sen laskentaan ja teknologioiden elinkaariin.

Katri Kauppi, logistiikan apulaisprofessori, Aalto-yliopisto
KTT Katri Kauppi toimii Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa tieto- ja palvelutalouden laitoksen logistiikan apulaisprofessorina. Kauppi on työskennellyt myös Manchester Business Schoolissa sekä Nottingham University Business Schoolissa.

Mikael Niskala, Senior Advisor, Aalto-yliopisto
Niskala on ollut käynnistämässä, kehittämässä ja johtamassa yritysvastuun asiantuntijapalveluliiketoimintaa Big4 -tilintarkastusyhteisöissä ja ympäristöalan teknologiayhtiöissä. Vuodesta 1996 lähtien Mikael Niskala on toiminut myös Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen laitoksella yritysvastuuraportoinnin tuntiopettajana.

Maria Joutsenvirta, tutkija, Aalto-yliopisto
KTT Maria Joutsenvirta on vastuullisesta liiketoiminnasta väitellyt Aalto-yliopiston tutkija, joka on tutkinut yritysvastuun arvoristiriitoja, sidosryhmäsuhteita ja mediakeskustelua sekä suomalaisessa että monikansallisessa ympäristössä.

Aija Bärlund, konsultti, hallitusammattilainen, Senior Advisor Bering & Company
MBA Aija Bärlund on uransa aikana auttanut lukuisia suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Kiinassa. Bärlund toimii aktiivisesti Boardman Oy:n johtamisen tutkimusryhmässä, Board Professionals Finlandissa ja Ympäristöjohtamisen yhdistyksessä. Hän toimii Senior Advisorina Bering & Companyssa.

Sari Kuvaja, vastuullisuuspalvelujen johtaja, T-Media Oy
Sari Kuvaja johtaa T-Median vastuullisuuspalveluja. Hän on yritysvastuun ja vastuuviestinnän moniosaaja, joka konsultoi yrityksiä vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä ja toteutuksessa sekä vastuuviestinnässä.OHJELMA

Sisältö ja aikataulu
Koulutus koostuu viidestä lähiopetusjaksosta sekä Online-kurssista, joka suositellaan suoritettavan hyvissä ajoin ennen koulutuksen virallista aloitusta. Koulutukseen sisältyy lisäksi jaksokohtaiset harjoitustehtävät ja koko koulutuksen ajan työstettävä projektityö.

Projektityön tarkoituksen on kehittää oman organisaation toimintaa ja syventää osallistujan osaamista valitusta aiheesta. Projektityössään osallistuja hyödyntää ja soveltaa koulutuksessa opittuja tietoja ja taitoja, alan kirjallisuutta sekä omaa kokemusta. Työtä ohjaa aiheen asiantuntija.

Rakenne
Kuusu lähiopetusjaksoa
– Yhteensä 11 lähipäivää

Online-kurssi
– The Business & Sustainability Programme Online, University of Cambridge (englanniksi)

Projektityö
– Projektityö ydistää koulutuksessa opitun käytännön työhön ja kehittää organisaation toimintaa

Koulutusjaksot:

—-

Business and Sustainability Programme (BSP) Online, Institute for Sustainability University of Cambridge (verkkokurssi suoritetaan englanniksi)
The Business & Sustainability Programme Online -verkkokurssi on Cambridge Institute for Sustainability Leadershipin kehittämä kurssikokonaisuus jonka kautta opiskelija ottaa haltuun kokonaiskuvan ja peruskäsitteet vastuullisuudesta.

Verkkokurssin keskeisiä aiheita:
– Miksi vastuullisuus on tärkeää?
– Mitä kestävä kehitys merkitsee minulle?
– Millä mallilla vastuullisuusasiat ovat omassa organisaatiossani?

—-

04.-05.05.2020
Johdatus vastuulliseen liiketoimintaan
– Yritysvastuu strategian ja innovaatioiden ytimessä
– Sidosryhmät yritysvastuun kehittäjinä
– Triple bottom line
– Vastuullisuuden strateginen lähestymis- ja toteutustapaKontekstin ymmärtäminen, kompleksisuuden johtaminen ja epävarmuuksista suoriutuminen
– Disruptio
– InnovaatioprosessitSidosryhmät ja innovaatiot
– Kuluttajien uudet roolit; kuluttajat tuottajina, jakamistalous

Aija Bärlund, konsultti, hallitusammattilainen, Senior Advisor Bering & Company
Samuli Patala, Apulaisprofessori, Organisaatiot ja johtaminen, Johtamisen laitos, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

—-

28.-29.05.2020
Digitaalinen vastuullisuus ja teknologiat, sosiaalinen vastuullisuus ja eettisyys
– ICT ja kiertotalous, elinkaariajattelu
– ICT:n hiilijalanjälki
– tieto, etiikka ja valvonta
– teknologian eettisyys, algoritmit ja valta
– sosiaalinen vastuullisuus
– tasa-arvo ja saavutettavuus

Kari Hiekkanen, Research Fellow, Tietotekniikan laitos, Aalto-yliopisto

—-

11.-12.06.2020
Yhteiskuntavastuun mittarit ja raportointi, ympäristölaskenta
– Ympäristö- ja yritysvastuutiedot tilinpäätösraportoinnissa
– Integroitu raportointi
– Non-financial statement
– Yritysvastuuraportointi, GRI-ohjeisto
– Yritysvastuuraportoinnin tiedonkeruu ja laadunvarmistus

Mikael Niskala, Senior Advisor, Mitopro Oy

—-

10.-11.09.2020
Toimitusketjun vastuullisuus
– Vihreät ostokriteerit
– Standardit, codes of conduct
– Eettisyys
– Erilaiset vastuullisuussertifikaatit
– Reverse logistics, Kiertotalous
– Implementointi

Katri Kauppi, logistiikan apulaisprofessori, tieto- ja palvelutalouden laitos, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

—-

08.-09.10.2020
Vastuullisuusviestintä ja -markkinointi
– Vastuuviestinnän lähtökohdat, tehtävät ja haasteet
– Vastuuviestinnän sidosryhmät, dialogisuus ja sidosryhmäohjelma
– Uskottavan vastuuviestinnän edellytykset
– Miten yritysten laajeneva rooli kestävän hyvinvoinnin rakentamisessa vaikuttaa markkinointiin ja viestintään?

Maria Joutsenvirta, tutkija, johtamisen laitos, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Sari Kuvaja, vastuullisuuspalveluiden johtaja, T-Media Oy

—-

20.11.2020
Päätöspäivä
– Keynote-puheenvuoro
– Projektitöiden esittely
– Todistusten jako
– Ohjelman yhteinen päätös

—————————-

Koulutuspaikka:
Helsinki. Tarkempi osoite ilmoitetaan myöhemmin.

Tarjoamme mahdollisuuden osallistua toteutukseen myös etänä.

Ajankohta:
04.05.–20.11.2020

Hinta:
9 200 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu ohjelmaan 20.04.2020 mennessä.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.