Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Osa-aikatyö ja vaihtelevat työajat palkkahallinnossa (1 pv)

Osa-aikaistyötä koskevat säännökset ovat usein asianomaisessa laissa ja ne rajoittavat joko siirtymistä osa-aikatyöhön tai osa-aikatyön palkka- ja työaikaehtoja. Näistä lain säännöksistä seuraa useita osa-aikatyöhön liittyviä palkkahallintokysymyksiä. Lakipykälät ja työehtosopimusten määräykset ovat osin puutteellisia tai tulkinnanvaraisia.

Osa-aikatyössä työajan pituus ja sijoittelu voivat vaihdella laajasti. Miten työajasta voidaan sopia ja miten työaika voidaan osa-aikatyössä järjestää. Miten osa-aikatyön palkka- ja työehdot määräytyvät?

Vaihtelevalla työaikaehdolla tarkoitetaan työaikajärjestelyä, jossa työntekijän työaika määrättynä ajanjaksona vaihtelee työnantajan tarjoaman työn perusteella työsopimuksen mukaisen vähimmäismäärän ja enimmäismäärän välillä taikka työaikajärjestelyä, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä erikseen kutsuttaessa (nollatuntisopimus, kutsuttaessa työhön tuleva, keikkatyöntekijä jne).

Vaihtelevan työajan sopimusten käyttöä rajoitetaan lakimuutoksilla. Laissa säädetään, missä tilanteissa vaihtelevan työaikaehdon käyttö on kiellettyä. Lisäksi työnantajan olisi vaihtelevan työajan sopimuksia käyttäessään annettava työntekijälle arvio missä tilanteissa ja missä määrin työtä on tarjolla. Työntekijän oikeus sairausajan palkkaan ja irtisanomisajan palkkaan on varmistettu siten, ettei työnantaja pysty yksipuolisesti vaikuttamaan niiden määrään. Vaihtelevaa työaikaa noudattava työntekijä voi kieltäytyä työvuoroluettelon jälkeen tarjotusta työvuorosta.

Onko työntekijällä oikeus siirtyä osittaiselle hoitovapaalle, osasairauspäivärahakaudelle tai muutoin osa-aikatyöhön? Miten ns. nollatuntisopimukset vaikuttavat palkkahallintoon?

Osa-aikaeläkkeelle ei voi enää siirtyä vuonna 2017 ja sen tilalle tulee varhennettu vanhuuseläke. Mitä muutos tarkoittavat käytännössä? Missä iässä osa-aikaeläkkeelle voidaan siirtyä? Miten työajasta voidaan sopia ja miten työaika voidaan osa-aikatyössä järjestää. Miten osa-aikatyön palkasta voidaan sopia? Rajoittavatko lain säännökset palkasta sopimista ja millä tavalla?

Miten luontoiseduista voidaan osa-aikatyöhön siirryttäessä sopia? Miten vuosiloma kertyy osa-aikatyössä, miten lomapalkka maksetaan ja kuinka loma pidetään. Miten lisä- ja ylityö määräytyy osa-aikatyössä? Onko työntekijällä oikeus työajan
tasoittumisvapaisiin ja arkipyhäkorvaukseen. Miten työaikaa pidennetään osa-aikatyössä.

Koulutuksessa käsitellään erilaisia osa-aikatyötilanteita ja niihin liittyviä lakisääteisiä edellytyksiä ja sopimuksenvaraisia asioita. Toinen osa-kokonaisuus sisältää palkkahallintoon liittyvät asiat.

Kouluttaja:
KTM Antti Kondelin
Palkkahallinnon asiantuntija

OHJELMA klo 9.00–16.00
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00

TAUSTAT –YLEISTÄ
.
TYÖSUHTEEN EHDOT OSA-AIKATYÖSSÄ
Osa-aikatyön määritelmä
Palkka ja työehdot osa-aikatyössä
Oikeus vuorotyölisiin, palvelusvuosilisiin, työajan lyhennykseen
Tasa-arvoisen kohtelun periaate ja syrjintäkielto
Osa-aikatyötä koskeva sopimus
Osa-aikatyömuodot lainsäädännössä

NOLLATUNTISOPIMUKSET JA MUUT VAIHTELEVAT TYÖAJAT
Työaikaehto työsopimuksessa
Puitesopimukset
Nollatuntisopimus ja tarvittaessa töihin tuleva
Milloin vaihtelevan työaikaehdon käyttö on kiellettyä
Työnantajan velvollisuus tarjota työtä vähimmäistyöajan verran
Selvitys ja neuvottelut työaikaa koskevasta ehdosta
Työntekijän suostumus työvuoroluetteloin laatimisen jälkeen
Lisätyösuostumus vaihtelevissa työajoissa
Sairausajan ja irtisanomisajan palkka
Äitiys- ja isyysvapaan palkka
Vuosiloma ja lomakorvaus vaihtelevissa työajoissa
Työttömyysturvalain muutokset työntekijän irtisanoutusessa
Lakimuutokset tulevat voimaan 1.6.2018, entä siirtymäsäännökset?

OSITTAINEN HOITOVAPAA
Oikeus siirtyä osittaiselle hoitovapaalle
Työajan järjestämistavat
Palkka- ja työsuhde-edut osittaisella hoitovapaalla
Lomaetuudet osittaisella hoitovapaalla
Joustava hoitoraha ja osittainen hoitoraha

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA
Osa-aikatyötä koskeva sopimus
Osa-aikatyötä koskevat rajoitukset
Osa-aikatyössä maksettava palkka
Osasairauspäivärahan maksaminen työnantajalle
Tilapäinen sairaus osasairauspäivärahakaudella
Vuosiloma osasairauspäivärahakaudella

OSITTAINEN VARHENNETTU VANHUUSELÄKE
Osittainen varhennettu vanhuuseläke
Sopimus osa-aikatyöhön siirtymisestä
Työajasta voidaan vapaasti sopia
Palkka ja lomaetuudet osa-aikatyössä

OSA-AIKAELÄKELÄISIÄ EDELLEEEN TYÖSSÄ
Osa-aikaeläkkeelle ei voi enää jäädä v.2017
Osa-aikaeläke voi jatkua vuoteen 2023
Työaikaa koskevat rajoitukset osa-aikaeläkkeellä
Palkkaa koskeva seuranta osa-aikaeläkkeellä
Osa-aikaeläkkeen tarkistaminen, keskeyttäminen ja lopettaminen

TYÖAIKA OSA-AIKATYÖSSÄ
Säännöllinen työaika ja vuosityöaika
Työvuorojen järjestäminen osa-aikatyössä
Työajasta sopiminen osa-aikatyöhön siirryttäessä
Oikeus työajan lyhennykseen

OSA-AIKATYÖ PALKANLASKENNASSA
Osa-aikatyön palkasta sopiminen
Pysyvä vai tilapäinen muutos työajassa
Osa-ajan palkanlaskenta ja palkan vähennykset
Lisä- ja ylityö palkanlaskennassa
Sairausajan ja äitiysajan palkka
Muut ansionmenetyskorvaukset
Henkilökuntaedut osa-aikatyössä
Työsuhteen kestoon perustuvat etuudet

VUOSILOMA OSA-AIKATYÖSSÄ
Vuosiloman ansainta
Vuosiloman pitäminen osa-aikatyössä
Lomapalkan laskenta
———

Koulutuspaikka:

Crowne Plaza
Mannerheimintie 50
00260 Helsinki

Aika:
01.06.2018 klo 09.00 – 16.00

Hinta:
590 eur
+ alv

Peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.