Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Osa-aikatyö palkkahallinnossa (1 pv)

Epätyypilliset työsuhteet, kuten osa-aikatyö ja määräaikaiset työsuhteet, ovat lisääntyneet vähitellen. Uusia osa-aikatyömuotoja on tullut lisää. Osasairauspäiväraha on uusimpia osa-aikatyömuotoja. Joustavan hoitorahan tarkoituksena on kannustaa kotona olevaa vanhempaa palaamaan osa-aikatyöhön.

Osa-aikaistyötä koskevat säännökset ovat usein asianomaisessa laissa ja ne rajoittavat joko siirtymistä osa-aikatyöhön tai osa-aikatyön palkka- ja työaikaehtoja. Näistä lain säännöksistä seuraa useita osa-aikatyöhön liittyviä palkkahallintokysymyksiä. Lakipykälät ja työehtosopimusten määräykset ovat osin puutteellisia tai tulkinnanvaraisia.

Osa-aikatyössä työajan pituus ja sijoittelu voivat vaihdella laajasti. Miten työajasta voidaan sopia ja miten työaika voidaan osa-aikatyössä järjestää. Miten osa-aikatyön palkka- ja työehdot määräytyvät?

Onko työntekijällä oikeus siirtyä osittaiselle hoitovapaalle, osasairauspäivärahakaudelle tai muutoin osa-aikatyöhön? Miten ns. nollatuntisopimukset vaikuttavat palkkahallintoon?

Osa-aikaeläkkeelle ei voi enää siirtyä vuonna 2017 ja sen tilalle tulee varhennettu vanhuuseläke. Mitä muutos tarkoittavat käytännössä? Missä iässä osa-aikaeläkkeelle voidaan siirtyä? Miten työajasta voidaan sopia ja miten työaika voidaan osa-aikatyössä järjestää. Miten osa-aikatyön palkasta voidaan sopia? Rajoittavatko lain säännökset palkasta sopimista ja millä tavalla?

Miten luontoiseduista voidaan osa-aikatyöhön siirryttäessä sopia? Miten vuosiloma kertyy osa-aikatyössä, miten lomapalkka maksetaan ja kuinka loma pidetään. Miten lisä- ja ylityö määräytyy osa-aikatyössä? Onko työntekijällä oikeus työajan tasoittumisvapaisiin ja arkipyhäkorvaukseen. Miten työaikaa pidennetään osa-aikatyössä.

Koulutuksessa käsitellään erilaisia osa-aikatyötilanteita ja niihin liittyviä lakisääteisiä edellytyksiä ja sopimuksenvaraisia asioita. Toinen osa-kokonaisuus sisältää palkkahallintoon liittyvät asiat.

Kouluttaja:
KTM Antti Kondelin, palkkahallinnon asiantuntija


OHJELMA klo 9.00–16.00

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja
materiaalin jako klo 8.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00

TAUSTAT – YLEISTÄ

TYÖSUHTEEN EHDOT OSA-AIKATYÖSSÄ

Osa-aikatyön määritelmä
Palkka ja työehdot osa-aikatyössä
Oikeus vuorotyölisiin, palvelusvuosilisiin, työajan lyhennykseen
Tasa-arvoisen kohtelun periaate ja syrjintäkielto
Osa-aikatyötä koskeva sopimus
Osa-aikatyömuodot lainsäädännössä

OSITTAINEN HOITOVAPAA
Oikeus siirtyä osittaiselle hoitovapaalle
Työajan järjestämistavat
Palkka- ja työsuhde-edut osittaisella hoitovapaalla
Lomaetuudet osittaisella hoitovapaalla
Joustava hoitoraha ja osittainen hoitoraha

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA
Osa-aikatyötä koskeva sopimus
Osa-aikatyötä koskevat rajoitukset
Osa-aikatyössä maksettava palkka
Osasairauspäivärahan maksaminen työnantajalle
Tilapäinen sairaus osasairauspäivärahakaudella
Vuosiloma osasairauspäivärahakaudella

OSITTAINEN VARHENNETTU VANHUUSELÄKE
Osittainen varhennettu vanhuuseläke
Sopimus osa-aikatyöhön siirtymisestä
Työajasta voidaan vapaasti sopia
Palkka ja lomaetuudet osa-aikatyössä

OSA-AIKAELÄKELÄISIÄ EDELLEEEN TYÖSSÄ
Osa-aikaeläkkeelle ei voi enää jäädä v.2017
Osa-aikaeläke voi jatkua vuoteen 2023
Työaikaa koskevat rajoitukset osa-aikaeläkkeellä
Palkkaa koskeva seuranta osa-aikaeläkkeellä
Osa-aikaeläkkeen tarkistaminen, keskeyttäminen ja lopettaminen

TYÖAIKA OSA-AIKATYÖSSÄ
Säännöllinen työaika ja vuosityöaika
Työvuorojen järjestäminen osa-aikatyössä
Työajasta sopiminen osa-aikatyöhön siirryttäessä
Oikeus työajan lyhennykseen

OSA-AIKATYÖ PALKANLASKENNASSA
Osa-aikatyön palkasta sopiminen
Pysyvä vai tilapäinen muutos työajassa
Osa-ajan palkanlaskenta ja palkan vähennykset
Lisä- ja ylityö palkanlaskennassa
Sairausajan ja äitiysajan palkka
Muut ansionmenetyskorvaukset
Henkilökuntaedut osa-aikatyössä
Työsuhteen kestoon perustuvat etuudet

VUOSILOMA OSA-AIKATYÖSSÄ
Vuosiloman ansainta
Vuosiloman pitäminen osa-aikatyössä
Lomapalkan laskenta

———

Koulutuspaikka:
Crowne Plaza, Mannerheimintie 50, Helsinki

Aika:
23.11.2017

Hinta:
590 eur
+ alv. Hintaan sisältyy koulutus, materiaali ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.