fbpx
Tehokas johtoryhmätyö (1 pv)
järjestää nyt koulutuksen:

Tehokas johtoryhmätyö (1 pv)

890 euroa /hlö + alv 24 %

890 EUR

06.10.2023, Innopoli 3, Espoo + voit osallistua myös etänä Vaisalantie 4, Otaniemi, Espoo 28 elokuun, 2023 Sampo Korppoo

Johtaminen ja esihenkilotaidot

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • "Mielestäni erittäin hyvä koulutus. Sisältö oli hyvä sekä osaava kouluttaja. Sain hyvin eväitä jatkaa kehitystyötä koulutuksen pohjalta omassa organisaatiossa"

 • "Kiitos oli tosi hyvä koulutus, joka ylitti odotukseni. Sain laajemminkin lisää ymmärrystä johtamiseen, kuin pelkästään joryn kehittämisen kannalta ja arvostin tieteeseen perustuvaa lähestymistapaa. Harvinaisen onnistunut päivä ihan pelkän sähköpostimarkkinoinnin perusteella." -Marja Peltola, Brandkind

 • "Mielestäni erittäin hyvä koulutus. Saimme paljon käytännön neuvoja, joita ainakin itse nimenomaan lähdin hakemaan. Kouluttaja oli ammattitaitoinen ja selkeäsanainen"

  Kuinka johtoryhmästä rakennetaan huipputiimi, jonka työllä on positiivinen vaikutus koko organisaatioon? Tämä koulutus tarjoaa koko­nais­val­taisen kuvan tehokkaan johto­ryh­mätyön osate­ki­jöistä ja käytän­teistä. Koulutus tarjoaa osal­lis­tu­jille selkeyttä johto­ryhmän ja sen jäsenten rooli­tukseen sekä järjes­tel­mäl­li­syyttä johto­ryh­mätyön kehit­tä­miseen. Päivän aikana käymme kokeneen koulut­tajan johdolla läpi tehokkaan johto­ryh­mätyön peri­aatteet sekä käsit­te­lemme toimi­vaksi koettuja tapoja yhteistyön tehostamiseksi.

  Hyödyt osallistujalle
  – Tiedostat tehokkaan johto­ryh­mätyön peri­aatteet ja edel­ly­tykset
  – Osaat asettaa johto­ryh­mä­työlle selkeät tavoitteet
  – Ymmärrät, miten johto­ryhmän jäsenten roolitus ja vastuiden selkeyt­tä­minen käytän­nössä tehdään
  – Osaat tehostaa johto­ryhmän kokousten sisältöä
  – Osaat soveltaa tiimityön peri­aat­teita oman johto­ryhmän toiminnan kehit­tä­miseen


  Kenelle?
  Koulutus on tarkoi­tettu kaikille johto­ryh­mille ja niiden jäse­nille, jotka haluavat tehostaa oman johto­ryh­mänsä toimintaa sekä oppia toimimaan tehok­kaasti johto­ryhmän jäsenenä.


  Kouluttaja
  Valmentaja Tommi Lindholm
  Tommi Lindholm, KTM, yritysvalmentaja.
  Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

  Tommi on vastannut jo kahdeksan vuoden ajan tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta asiak­kaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä ja osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

  KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan. Tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

  Erityisosaamisalueet
  – Johto­ryh­mä­työs­kentely
  – Asian­tun­ti­joiden johta­minen
  – Palkitseminen  OHJELMA

  08:30 Aamiainen

  09:00 Tilai­suuden avaus

  09:30 Mitä johto­ryh­mä­työllä tavoi­tellaan?
  – Johto­ryhmän tehtävä ja tavoitteet
  – Johtoryhmät tutkimuksen valossa
  – Hyvän johto­ryhmän ominai­suudet
  – Johto­ryh­mätyön ylei­simmät kehit­tä­mis­kohteet

  10:15 Tauko

  10:30 Johto­ryhmä stra­te­gisen johta­misen näkö­kul­masta
  – Johto­ryhmän rooli stra­te­gi­sessa suun­nit­te­lussa
  – Sitoutuminen yhteiseen strategiaan
  – Strategian, liiketoimintamallin ja johtoryhmän suhde

  12:00 Lounas

  13:00 Johto­ryhmä tiiminä
  – Johto­ryhmän jäsenten rooli ja vastuut
  – Johto­ryhmän kehit­tä­minen tiiminä
  – Johto­ryhmän kollek­tii­vinen älykkyys ja sen kehit­tä­minen
  – Erilaisten näke­mysten hyväk­sy­minen ja hyödyn­tä­minen
  – Yhteisen näke­myksen ja tahto­tilan syven­tä­minen

  14:15 Kahvi

  14:30 Johto­ryh­mä­kokouksen kehittäminen
  – Laadukkaan kokouksen lähtökohdat
  – Kokouskäytänteiden kehittäminen
  – Erilaiset kokous­tyypit
  – Yhteisen ajan hyöty­käyttö

  15:00 Loppukeskustelu: Johtoryhmätyön kehittämisen seuraavat askeleet

  15:30 Tilaisuus päättyy

  Koulutuspaikka:
  Innopoli 3, Otaniemi, Vaisalantie 4, 02130 Espoo
  – Voit osallistua myös etänä. Valitse ilmoittautumislomakkeella, osallistutko lähi- vai etäkoulutukseen.

  Ajankohta:
  pe 6.10.2023, klo 8:30-15:30

  Hinta:
  890 euroa
  /hlö + alv 24 %.
  – sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilun

  Laskutus tapahtuu, kun koulutuksen toteutuminen varmistuu.

  Kysy ryhmäetuhintaa:
  toimisto@ratekoulutus.fi


  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja