Impact järjestää nyt koulutuksen:

Uuden myyntipäällikön tehovalmennus (2 pv)

Uuden myyn­ti­pääl­likön teho­val­mennuk­sessa käydään läpi myyn­ti­pääl­likön vastuita ja tehtäviä, sekä paneu­dutaan valmen­tavan johta­mis­tavan kehit­tä­miseen. Valmen­nuksen avulla terä­vöität omien myyn­ti­tai­tojesi ohella koko tiimin tulok­sen­te­ko­kykyä. Kaksi­päi­väi­sessä teho­val­men­nuk­sessa saat käytän­nön­lä­heiset työkalut niin oman- kuin koko myyn­ti­tiimisi ajan­käyttöön ja johta­miseen.

Hyödyt osallistujille
– Vahvistut omissa asia­kas­koh­taamis- ja myyn­ti­tai­doissasi ja selviät entistä paremmin myös haas­ta­vista asia­kas­ti­lan­teista
– Ymmärrät suun­ni­tel­mal­li­suuden ja valmen­tavan johta­mis­tavan hyödyt tuloksen teke­mi­sessä
– Tunnistat omat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi myynnin kehit­tä­misen avain­hen­kilönä
– Saat vinkkejä moti­vaation johta­miseen ja rohkeutta haastaa johdet­ta­viasi kohti parempia tuloksia
– Saat selkeän työka­lu­pakin valmen­tavaan myyn­nin­joh­ta­miseen
– Valmennus sisältää runsaasti omaan työhön sovel­let­tavia harjoi­tuksia


Kenelle?
Koulutus on suun­ni­teltu kaikille, erityi­sesti uusille, myynnin esimies­teh­tä­vissä toimi­ville henki­löille toimia­lasta riip­pu­matta.


Kouluttaja:
Maisa Durchman

Viime vuosi­tu­han­nella papiksi opis­kel­leella Maisalla on 15 vuoden kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä. Asia­kas­pal­velun-, myynnin sekä näiden johta­mista Maisa on valmen­tanut lukui­silla eri toimia­loilla. Muutamia mainit­ta­vaksi pankki- ja vakuu­tusalat, päivit­täis­ta­va­ra­kauppa ja ketju­lii­ke­toi­minta. Koke­musta myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista. Viimeisten vuosien ajan koke­musta on kart­tunut erityi­sesti apteek­ki­lii­ke­toi­min­tojen ja lääke­teol­li­suuden kehi­tys­hank­keista.

Maisa on DISC –valmentaja sekä ICF serti­fioitu coach, joten spar­raava ote näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisan valmen­nuk­sissa pääsee tekemään töitä tosissaan, vaikkei koskaan liian vaka­vissaan!

Kouluttajan erityis­osaa­mi­sa­lueet:
– Myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen
– Puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen
– Haas­tavat asia­kas­ti­lanteet
– Myynnin- ja palvelun johta­minen
– Valmentava johta­minen
– Moti­vointi ja moti­vaation johta­minen
– Ihmisten ja teke­misen johta­minen
– Tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuusOHJELMA

Päivä 1

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9:00 Tilai­suuden avaus

9:15 Menes­tyvän asia­kastyön perusteet ja myynnin vaiheet
– Hyvä palvelu vs. myynti
– Ensi­vai­ku­telman merkitys
– Kartoita ja kysy – älä oleta
– Ratkai­susta kaupan päätökseen

10:30 Osta­misen psyko­logiaa ja osto­pro­sessin tunte­minen

11:00 Puhe­li­messa tehtävän myynnin ja asia­kas­koh­taa­misen erityis­huomiot

11:30 Orga­ni­saation asia­kas­lupaus jokai­sessa asia­kas­koh­taa­mi­sessa
– Pitchaus – hissi­puheen laati­minen

12:00 Lounas

13:00 Asia­kas­kannan hoito ja uusasia­kas­han­kinta
– Tilauksen vastaa­not­ta­jasta aktii­vi­seksi myyjäksi – lisä­myynti myyjän avain­taito

13:30 Johta­misen neli­kenttä ja myyn­ti­pääl­likön roolin kirkas­ta­minen

14:30 Myyn­ti­pääl­likön ajan­käyttö ja työn suun­ni­tel­mal­lisuus

15:30 Oman myyn­tityön kehi­tys­kohdat ja mahdol­li­suudet

16:00 Ensimmäinen koulu­tus­päivä päättyy

—-

Päivä 2

8:30 Aamupala

09:00 Valmen­tavan johta­misen erityis­piirteet
– Omien vahvuuksien ja kehi­tys­kohtien tunnis­ta­minen

10:00 Havain­nointi ja palaute esimiehen tärkeimmät työkalut

10:30 Toteu­tuuko asia­kas­lupaus? Tiedä mitä asia­kas­ti­lan­teis­sanne tapahtuu – Havain­noinnin tärkeys

10:45 Tauko

11:00 Kannusta, puutu ja ohjaa hellästi oikeaan – Havain­tojen hyödyn­tä­minen

11:30 Palautteen annosta palau­te­kes­kus­teluun – Voimaan­nut­tavat oival­lukset

12:00 Lounas

13:00 Moti­vaation merkitys tuloksen teossa

13:30 Mistä moti­vaatio rakentuu ja voiko sitä johtaa?

14:00 Tarvit­seeko kaikkeen moti­vaa­tiota?
– Rohkeus puuttua ja työn­te­kijän vastuut

14:15 Tauko

14:30 ”Miksi ne ei tajua?” Erilai­suuden ymmär­tä­minen ja mukaut­ta­misen taito

15:30 Loppu­kes­kustelu

16:00 Tilaisuus päättyy


Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
22.-23.05.2019

Hinta:
1 290 euroa
/hlö + alv 24 %.
Hinta sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan, sekä lounaat ja kahvi­tar­joilut koulutuspäivinä.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.