Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Vaativat tilanteet palkanlaskennassa (2 pv)

Ensimmäisen päivän aikana koulutuksessa käsitellään työaikojen, vapaiden ja poissaolojen vaikutusta palkanlaskentaan.

Vuonna 2017 työaikaa on pidennetty 24 tunnilla. Koulutuksessa käsitellään erityistilanteita, joita työajan pidentäminen voi aiheuttaa.

Työaikalain mukaan maksettavia korvauksia ovat ylityökorvaukset, varallaolokorvaus, sunnuntaityökorvaus ja viikkolepokorvaus. Ennen kuin voidaan määritellä ylityötunnit, pitää olla selvillä säännöllinen työaika ja lisätyö. Lisäksi on myös tiedettävä, mitä luetaan työajaksi.

Sairausajan palkanmaksusta on yleensä sovittu työehtosopimuksissa. Työkyvyttömyyden tulee johtua sairaudesta tai tapaturmasta. Työkyvyttömyys tulee osoittaa lääkärintodistuksella tai muulla luotettavalla selvityksellä. Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle työkyvyttömyydestä ilman aiheetonta viivytystä.

Osasairauspäiväraha perustuu työntekijän ja työnantajan sopimukseen osa-aikatyöstä. Miten osa-aikatyö tässä tilanteessa vaikuttaa palkanlaskentaan?

Työntekijällä on oikeus perhevapaisiin. Palkanmaksu perustuu kuitenkin työehtosopimuksiin. Koulutuksessa selvitetään, missä tilanteissa työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus ja missä ei.

Toisen päivän aiheena on vuosiloma ja lomapalkka.

Miten työajan pidentäminen 24 tunnilla vaikuttaa lomaetuuksiin vuonna 2017.

Vuosiloman ansainta äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalta on rajoitettu kuuteen kuukauteen. Miten muutos vaikuttaa loman ansaintaan ja lomapalkan laskentaan?

Vuosiloma siirtymiseen sairaustapauksissa tuli kuuden päivän omavastuu eli karenssi. Laki kuitenkin takaa työntekijälle vähintään 24 päivän vuosiloman. Milloin työntekijällä on oikeus siirtää vuosilomaa työkyvyttömyyden vuoksi?

Vuosilomalaissa on kolme yksiselitteistä lomapalkan laskentatapaa. Ne ovat kuukausipalkkaan perustuva lomapalkka, keskipäiväpalkkaan perustuva lomapalkka ja prosenttiperusteinen lomapalkka.

Kuukausipalkkaisen lomapalkka voidaan laskea kokoaikatyön kuukausipalkasta, osa-aikatyön kuukausipalkasta tai prosenttiperusteisesti. Miten lomapalkka ja lomakorvaus lasketaan työajan muutostilanteissa?


OHJELMA klo 09.00–16.00 molempina päiviä
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 08.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00

Kouluttaja:
Antti Kondelin
, KTM, palkkahallinnon asiantuntija

1. päivä

TYÖAIKALAKI
Työajaksi luettava aika
Työajan pidentäminen 24 tunnilla
Työaikajärjestelmät ja työaikajoustot
Työaikapankki
Lisä- ja ylityön laskenta ja korvaaminen
Ylityön korvaaminen liukuvassa työajassa
Sunnuntaityö- ja viikkovapaakorvaus
Korvauksien antaminen vapaa-aikana

SAIRAUSAJAN PALKKA
Sairausajan palkanmaksuvelvollisuus
Sairausajan palkan maksamisedellytykset
Sairausajan palkan laskeminen
Lääkärintarkastukset

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA
Osasairauspäiväraha
Osa-aikatyötä koskeva sopimus
Sairastuminen ja vuosiloma osasairauspäivärahakaudella
Osasairauspäivärahan maksaminen työnantajalle

PERHEVAPAAT PALKKAHALLINNOSSA
Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa
Osittainen hoitovapaa
Sairaan lapsen tilapäinen hoitovapaa
Poissaolo pakottavasta perhesyystä
Perhevapaan ilmoittaminen ja keskeyttäminen

PÄÄLLEKKÄISET POISSAOLOSYYT
Sairaus ja vuosiloma
Sairaus ja lomautus
Hoitovapaa ja uusi äitiysvapaa
Osittaiselta hoitovapaalta uudelle äitiysvapaalle
Äitiysvapaa ja lomautus
Vanhempainvapaa ja sairaus
Muita päällekkäisiä poissaolosyitä

TYÖNANTAJAN KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN
Työnantajan oikeus saada sairausvakuutuslain mukainen päiväraha
Vuosilomakustannusten korvaaminen
Sosiaaliturvamaksun oikaisu

————

2. päivä

LOMAN ANSAINTASÄÄNNÖT
Loman ansainta 2 vai 2 ½ arkipäivää?
14 päivän ja 35 tunnin ansaintasäännöt
Loman ansaintasäännön valinta
Työssäolon veroinen aika
Työssäolon veroiset tunnit osa-aikatyössä

TYÖNTEKIJÄN OIKEUS VAPAASEEN
Vapaan pituus ja lomakorvaus

MÄÄRÄAIKAISET TYÖSUHTEET
Lomakorvaus työsuhteen päättyessä
Oikeus vapaaseen, kun useita määräaikaisia työsuhteita
Sopimus lomaetuuksien siirtämisestä

VUOSILOMAN ANTAMINEN
Vuosiloman ajankohdasta sopiminen
Milloin loma on viimeistään annettava?
Loman antaminen irtisanomisaikana
Työntekijän oikeus säästää lomaa

SAIRAUS JA VUOSILOMA
Työkyvyttömyys ennen lomaa
Työkyvyttömyys loman aikana
Säästövapaiden siirtyminen
Lääkärintodistus työkyvyttömyydestä
Päihtymys ja tuottamuksellisuus
Pyyntö loman siirtämisestä
Lomapalkan muutos sairausajan palkaksi

LOMAPALKAN LASKENTASÄÄNNÖT

KUUKAUSIPALKKAISEN VUOSILOMAPALKKA
Lomallelähtöhetken kuukausipalkka
Lomapalkka tulos- ja muista lisäpalkoista

TUNTI- JA URAKKAPALKKAA SAAVAN VUOSILOMAPALKKA
Keskipäiväpalkan laskenta
EK-SAK lomapalkkasopimus

PROSENTTIPERUSTEINEN VUOSILOMAPALKKA
Lomapalkkapohja
Poissaolot, joilta lomapalkkaa kertyy
Ns. laskennallinen palkka poissaoloajoilta

LOMAPALKAN LASKENTASÄÄNNÖN VALINTA
Palkkaustavan tai ansaintasäännön muutos lomanmääräytymisvuoden aikana
Mahdollisuudet sopia lomapalkan laskentatavasta

KUUKAUSIPALKKAISEN LOMAPALKKA – TYÖAJAN MUUTOSTILANTEISSA
Prosenttiperusteinen lomapalkka työajan ja palkan muuttuessa
Missä tilanteissa uutta säännöstä sovelletaan?
Ns. laskennallinen palkka kuukausipalkkaisella
Lomapalkka, jos työaika muuttuu ansaintavuoden päätyttyä
Muutosten vaikutus lomapäivän ja työpäivän palkan laskentaan?

TUNTIPALKKAISEN LOMAPALKAN LASKENTA TYÖAJAN MUUTOSTILANTEISSA
Keskipäiväpalkan oikaisu
Lomapalkkasopimus ja kertoimen oikaisu
Prosenttiperusteinen lomapalkka ja lomapalkkasumman määrittely

LOMAKORVAUS TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ
Luontoisedut lomakorvausta laskettaessa
Ns. yhden vuoden sääntö
Ns. yhteenlaskusääntö
Lomakorvaus, jos lomaa ei ole kertynyt

——————————

Koulutuspaikka:
Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, Helsinki

Aika:
08.-09.11.2017

Hinta:
990 eur
+ alv. Hintaan sisältyy koulutus, materiaali ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.