Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Vaativat tilanteet palkanlaskennassa (2 pv)

Nollatuntisopimukset, vaihtelevat työajat, lyhyet määräaikaiset osa-aikatyöt, työnantajan kustantama koulutus, tilapäinen työmatka, tulorekisteri, vuosiloma ja lomapalkka.

Ensimmäisen päivän aamupäivän aikana koulutuksessa käsitellään vaihtelevia työaikoja (nolla-tuntisopimukset) ja lyhytaikaista osa-aikatyötä palkkahallinnossa.

Vaihtelevalla työaikaehdolla tarkoitetaan työaikajärjestelyä, jossa työntekijän työaika määrättynä ajanjaksona vaihtelee työnantajan tarjoaman työn perusteella työsopimuksen mukaisen vähimmäis-määrän ja enimmäismäärän välillä taikka työaikajärjestelyä, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä erikseen kutsuttaessa (nollatuntisopimus, kutsuttaessa työhön tuleva, keikkatyöntekijä jne).

Vaihtelevan työajan sopimusten käyttöä rajoitetaan lakimuutoksilla. Laissa säädetään, missä tilanteissa vaihtelevan työaikaehdon käyttö on kiellettyä. Lisäksi työnantajan olisi vaihtelevan työajan sopimuksia käyttäessään annettava työntekijälle arvio missä tilanteissa ja missä määrin työtä on tarjolla. Työntekijän oikeus sairausajan palkkaan ja irtisanomisajan palkkaan on varmistettu siten, ettei työnantaja pysty yksipuolisesti vaikuttamaan niiden määrään. Vaihtelevaa työaikaa noudattava työntekijä voi kieltäytyä työvuoroluettelon jälkeen tarjotusta työvuorosta.

Lyhyet määräaikaiset osa-aikatyösuhteet ovat usein samankaltaisia kuin vaihtelevat työaikaso-pimukset. Peräkkäiset määräaikaiset työsuhteet ovat hyvin tulkinnanvaraisia työsuhde-etuuksien kertymisen ja maksamisen osalta. Vuosiloman ansainnassa ja lomakorvauksen maksamisessa on myös monia erilaisia ja tulkinnanvaraisia tilanteita.

Ensimmäisen päivän iltapäivällä käsitellään muita vuonna 2018 ajankohtaisia asioita.

Vuoden 2018 alussa tulee voimaan muutamia verotusta koskevia muutoksia. Työnantajan kustantama koulutus säädetään verovapaaksi eduksi. Tilapäisen työmatkan aikaraja pitenee kaikissa tapauksissa kolmeen vuoteen. KHO on antanut päätöksen varsinaisen työpaikan käsitteestä, joka vaikuttaa verovapaiden korvausten maksamiseen etätyössä.

Tulorekisteri otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta. Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin koskee kaikkia palkkatiedon maksajia heti 1.1.2019 lähtien. Työnantaja ilmoittaa palkanmaksuittain kaikki työntekijän palkanmaksua koskevat tiedot tulorekisteriin. Tulorekisteriin kerättävät tiedot ovat hyvin laajat. Miten tietojen keruuseen on syytä varautua jo vuoden 2018 aikana?

Vuonna 2017 työaikaa on pidennetty 24 tunnilla. Jatkuuko työajan pidentäminen vuonna 2018 ja mitä muutoksia sen toteutuksessa mahdollisesti tapahtuu? Mitä uusia palkkahallintoon vaikuttavia oikeustapauksia on lähiaikoina annettu? Miten EU:n tietosuoja-asetus vaikuttaa palkkahallinnossa?

Toisen päivän aiheena on vuosiloman ansainta, loman ajankohta ja lomapalkka.

Vuosiloman ansainnassa on olennaista lomakertymä 2 tai 2 ½ arkipäivää kuukaudessa, loman ansaintasäännön valinta ja työssäolon veroinen aika.

Milloin vuosiloma on viimeistään annettava. Kuinka loman ajankohdasta voidaan sopia? Vuosiloma siirtyy, jos työntekijä on sairaana loman aikana. Miten omavastuuaika rajoittaa loman siirto-oikeutta? Vuosiloman ansainta äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalta on rajoitettu kuuteen kuukauteen. Miten muutos vaikuttaa loman ansaintaan ja lomapalkan laskentaan?

Vuosiloma siirtymiseen sairaustapauksissa tuli kuuden päivän omavastuu eli karenssi. Laki kuitenkin takaa työntekijälle vähintään 24 päivän vuosiloman. Milloin työntekijällä on oikeus siirtää vuosilomaa työkyvyttömyyden vuoksi?

Vuosilomalaissa on kolme yksiselitteistä lomapalkan laskentatapaa. Ne ovat kuukausipalkkaan perustuva lomapalkka, keskipäiväpalkkaan perus-tuva lomapalkka ja prosenttiperusteinen lomapalkka.

Miten lomapalkka ja lomakorvaus lasketaan työajan muutostilanteissa? Kuukausipalkkaisen lomapalkka voidaan laskea kokoaikatyön kuukausi-palkasta, osa-aikatyön kuukausipalkasta tai prosenttiperusteisesti. Myös tuntipalkkaisen lomapalkan laskennassa on joitakin erityispiirteitä, kun loman ansaintasääntö tai palkkaustapa on muuttunut lomanmääräytymisvuoden aikana.


OHJELMA klo 09.00–16.00 molempina päiviä
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 08.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00

Kouluttaja:
Antti Kondelin
, KTM, palkkahallinnon asiantuntija

1. päivä

NOLLATUNTISOPIMUKSET JA MUUT VAIHTELEVAT TYÖAJAT
Työaikaehto työsopimuksessa
Puitesopimukset
Nollatuntisopimus ja tarvittaessa töihin tuleva
Milloin vaihtelevan työaikaehdon käyttö on kiellettyä
Työnantajan velvollisuus tarjota työtä vähimmäistyöajan verran
Selvitys ja neuvottelut työaikaa koskevasta ehdosta
Työntekijän suostumus työvuoroluetteloin laatimisen jälkeen
Lisätyösuostumus vaihtelevissa työajoissa
Sairausajan ja irtisanomisajan palkka
Äitiys- ja isyysvapaan palkka
Vuosiloma ja lomakorvaus vaihtelevissa työajoissa
Työttömyysturvalain muutokset työntekijän irtisanoutusessa
Lakimuutokset tulevat voimaan 1.6.2018, entä siirtymäsäännökset?

LYHYT MÄÄRÄAIKAINEN OSA-AIKATYÖ
Työsuhde-etuuksien kertyminen määräaikaisten työsuhteiden ketjussa
Yhdenjaksoinen työsuhde
Erillisiä määräaikaisia työsuhteita
Sairausajan ja lapsen tilapäisen hoitovapaan palkka
Äitiysvapaan ja isyysvapaan palkka
Lomakorvaus ja oikeus vapaaseen
Sopimus lomaetuuksien siirtämisestä

TYÖNANTAJAN KUSTANTAMA KOULUTUS
Verovapaa koulutus
Kustannukset, joita voidaan korvata
Matkakustannusten korvaukset koulutusajalta
Työntekijän omien koulutuskustannusten vähennyskelpoisuus

TYÖMATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET
Varsinainen työpaikka, toissijainen työpaikka ja erityinen työpaikka
Tilapäisen työmatkan kesto kolme vuotta
Korvaukset vuokratyössä

TULOREKISTERI
Laki tulorekisteristä
Tulorekisterin käyttöönotto
Tulorekisteriin ilmoitettavat tiedot
Ilmoituksen antaminen ja sanktiot

MUITA AJANKOHTAISIA ASIOITA
EU:n tietosuoja-asetus palkkahallinnossa
Kiky-sopimuksen jatko ja mahdolliset muutokset
Yleiset edellytykset sairausvakuutusmaksun vähentämiselle
Uutta oikeuskäytäntöä

————

2. päivä vuosiloma

LOMAN ANSAINTASÄÄNNÖT
Loman ansainta 2 vai 2 ½ arkipäivää?
14 päivän ja 35 tunnin ansaintasäännöt
Loman ansaintasäännön valinta
Työssäolon veroinen aika
Työssäolon veroiset tunnit osa-aikatyössä

TYÖNTEKIJÄN OIKEUS VAPAASEEN
Vapaan pituus ja lomakorvaus

MÄÄRÄAIKAISET TYÖSUHTEET
Lomakorvaus työsuhteen päättyessä
Oikeus vapaaseen, kun useita määräaikaisia työsuhteita
Sopimus lomaetuuksien siirtämisestä

VUOSILOMAN ANTAMINEN
Vuosiloman ajankohdasta sopiminen
Milloin loma on viimeistään annettava?
Loman antaminen irtisanomisaikana
Työntekijän oikeus säästää lomaa

SAIRAUS JA VUOSILOMA
Työkyvyttömyys ennen lomaa
Työkyvyttömyys loman aikana
Säästövapaiden siirtyminen
Lääkärintodistus työkyvyttömyydestä
Päihtymys ja tuottamuksellisuus
Pyyntö loman siirtämisestä
Lomapalkan muutos sairausajan palkaksi

LOMAPALKAN LASKENTASÄÄNNÖT

KUUKAUSIPALKKAISEN VUOSILOMAPALKKA
Lomallelähtöhetken kuukausipalkka
Lomapalkka tulos- ja muista lisäpalkoista

TUNTI- JA URAKKAPALKKAA SAAVAN VUOSILOMAPALKKA
Keskipäiväpalkan laskenta
EK-SAK lomapalkkasopimus

PROSENTTIPERUSTEINEN VUOSILOMAPALKKA
Lomapalkkapohja
Poissaolot, joilta lomapalkkaa kertyy
Ns. laskennallinen palkka poissaoloajoilta

LOMAPALKAN LASKENTASÄÄNNÖN VALINTA
Palkkaustavan tai ansaintasäännön muutos lomanmääräytymisvuoden aikana
Mahdollisuudet sopia lomapalkan laskentatavasta

KUUKAUSIPALKKAISEN LOMAPALKKA – TYÖAJAN MUUTOSTILANTEISSA
Prosenttiperusteinen lomapalkka työajan ja palkan muuttuessa
Missä tilanteissa uutta säännöstä sovelletaan?
Ns. laskennallinen palkka kuukausipalkkaisella
Lomapalkka, jos työaika muuttuu ansaintavuoden päätyttyä
Muutosten vaikutus lomapäivän ja työpäivän palkan laskentaan?

TUNTIPALKKAISEN LOMAPALKAN LASKEN-TA TYÖAJAN MUUTOSTILANTEISSA
Keskipäiväpalkan oikaisu
Lomapalkkasopimus ja kertoimen oikaisu
Prosenttiperusteinen lomapalkka ja lomapalkkasumman määrittely

LOMAKORVAUS TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ
Luontoisedut lomakorvausta laskettaessa
Ns. yhden vuoden sääntö
Ns. yhteenlaskusääntö
Lomakorvaus, jos lomaa ei ole kertynyt

LOMARAHA
Lomarahan maksuedellytykset
Lomaraha lomakorvauksen yhteydessä
Lomarahan vaihto vapaaksi

——————————

Koulutuspaikka:
Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä

Aika:
24.-25.04.2018

Hinta:
990 eur
+ alv. Hintaan sisältyy koulutus, materiaali ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.