Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Vaativat tilanteet palkanlaskennassa (2 pv)

Tulorekisteri, nollatuntisopimukset ja muut vaihtelevat työajat, viimeaikaiset lakimuutokset ja oikeustapaukset sekä vuosiloma että lomapalkka.

Ensimmäisen päivän aamupäivän aikana koulutuksessa käsitellään tulorekisteriä.

Tulorekisteri otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta. Työnantaja ilmoittaa palkanmaksuittain kaikki työntekijän palkanmaksua koskevat tiedot tulorekisteriin. Tulorekisteri on erittäin vaikea ja sekava järjestelmä. Muutokset ovat suurempia kuin mitä julkisesti kerrotaan. Tässä esityksessä käsitellään myös ne asiat, mitä viranomaiset eivät halua kertoa.

Miten tulorekisteriin tulee varautua jo vuoden 2018 aikana? Kannattaako työnantajan ilmoittaa tulorekisteriin vain pakolliset tiedot vai myös vapaaehtoiset täydentävät tiedot? Miten luontoisetujen ja kustannusten korvausten ilmoittaminen muuttuu?

Tulorekisterin tulolajit eivät sisällä kaikkia palkanlaskennan palkkalajeja. Palkkalajit on linkitettävä tulorekisterin tulolajeihin ennen vuodenvaihdetta. Miten eri palkkalajit jatkossa ilmoitetaan?

Tulorekisterin ohjeistuksella ja käytännöillä pyritään muuttamaan myös palkanlaskennan ja jopa palkan määräytymisen perusteita. Milloin kyse on perusteettomasta edusta ja palkan takaisinperinnästä ja milloin bruttopalkan vähennyserästä? Missä tilanteissa palkkaerien ansaintajaksot on ilmoitettava? Miten palkkaennakot ilmoitetaan?

Poissaolotietojen ja työsuhdetta koskevien tietojen ilmoittaminen on vapaaehtoista, onko niiden antamisesta hyötyä vai haittaa? Voidaanko täydentävät tiedot antaa vain osasta henkilöstöä?

Ensimmäisen päivän iltapäivällä käsitellään ns. nollatuntisopimuksia ja muita vuonna 2018 ajankohtaisia asioita.

Vaihtelevalla työaikaehdolla tarkoitetaan työaikajärjestelyä, jossa työntekijän työaika määrättynä ajanjaksona vaihtelee työnantajan tarjoaman työn perusteella työsopimuksen mukaisen vähimmäismäärän ja enimmäismäärän välillä taikka työaikajärjestelyä, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä erikseen kutsuttaessa (nollatuntisopimus, kutsuttaessa työhön tuleva, keikkatyöntekijä jne).

Vaihtelevan työajan sopimusten käyttöä rajoitetaan lakimuutoksilla. Laissa säädetään, missä tilanteissa vaihtelevan työaikaehdon käyttö on kiellettyä. Lisäksi työnantajan olisi vaihtelevan työajan sopimuksia käyttäessään annettava työntekijälle arvio missä tilanteissa ja missä määrin työtä on tarjolla. Työntekijän oikeus sairausajan palkkaan ja irtisanomisajan palkkaan on varmistettu siten, ettei työnantaja pysty yksipuolisesti vaikuttamaan niiden määrään. Vaihtelevaa työaikaa noudattava työntekijä voi kieltäytyä työvuoroluettelon jälkeen tarjotusta työvuorosta.

Vuoden 2018 alussa tuli voimaan muutamia verotusta koskevia muutoksia. Työnantajan kustantama koulutus säädetään verovapaaksi eduksi. Tilapäisen työmatkan aikaraja pitenee kaikissa tapauksissa kolmeen vuoteen. KHO on antanut päätöksen varsinaisen työpaikan käsitteestä, joka vaikuttaa verovapaiden korvausten maksamiseen etätyössä.

Mitä uusia palkkahallintoon vaikuttavia oikeustapauksia on viime aikoina annettu? Miten EU:n tietosuoja-asetus on otettava huomioon palkkahallinnossa?

Toisen päivän aiheena on vuosiloman ansainta, loman ajankohta ja lomapalkka.

Vuosiloman ansainnassa on olennaista lomakertymä 2 tai 2 ½ arkipäivää kuukaudessa, loman ansaintasäännön valinta ja työssäolon veroinen aika.

Milloin vuosiloma on viimeistään annettava. Kuinka loman ajankohdasta voidaan sopia? Vuosiloma siirtyy, jos työntekijä on sairaana loman aikana. Miten omavastuuaika rajoittaa loman siirto-oikeutta? Vuosiloman ansainta äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalta on rajoitettu kuuteen kuukauteen. Miten muutos vaikuttaa loman ansaintaan ja lomapalkan laskentaan?

Vuosiloma siirtymiseen sairaustapauksissa tuli kuuden päivän omavastuu eli karenssi. Laki kuitenkin takaa työntekijälle vähintään 24 päivän vuosiloman. Milloin työntekijällä on oikeus siirtää vuosilomaa työkyvyttömyyden vuoksi?

Vuosilomalaissa on kolme yksiselitteistä lomapalkan laskentatapaa. Ne ovat kuukausipalkkaan perustuva lomapalkka, keskipäiväpalkkaan perustuva lomapalkka ja prosenttiperusteinen lomapalkka.

Miten lomapalkka ja lomakorvaus lasketaan työajan muutostilanteissa? Kuukausipalkkaisen lomapalkka voidaan laskea kokoaikatyön kuukausipalkasta, osa-aikatyön kuukausipalkasta tai prosenttiperusteisesti. Myös tuntipalkkaisen lomapalkan laskennassa on joitakin erityispiirteitä, kun loman ansaintasääntö tai palkkaustapa on muuttunut lomanmääräytymisvuoden aikana.


OHJELMA klo 09.00–16.00 molempina päiviä
Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja materiaalin jako klo 08.30
Lounas klo 12.00–13.00
Iltapäiväkahvi klo 14.00
Koulutus päättyy klo 16.00

Kouluttaja:
Antti Kondelin
, KTM, palkkahallinnon asiantuntija

1. päivä

TULOREKISTERI
Laki tulorekisteristä
Tulorekisterin käyttöönotto v. 2019
Tulorekisteriin ilmoitettavat tulot
Vastuu tietojen oikeellisuudesta
Ilmoitusten antamisaika

PAKOLLISET TIEDOT
Ilmoitustapa 1 (rahapalkat yhteissumma)
Ilmoitustapa 2 (eritellyt rahapalkat)
Sosiaalivakuutusmaksujen perusteena olevat työtulot
Kummalla tavalla tiedot kannattaa antaa?
Erikseen ilmoitettavat tulolajit
Palkasta vähennettävät erät
Muut pakolliset tiedot

SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUN ILMOITTAMINEN
Työnantajan erillisilmoitus
Sairausvakuutusmaksun vähentäminen
Sairausvakuutusmaksun maksaminen

KUSTANNUSTEN KORVAUSTEN JA LUONTOISETUJEN ILMOITTAMINEN
Ilmoittamisajat
Kilometrikorvaukset ja päivärahat
Autoetu ja vähennys autoedusta
Ravinto-, asunto- ja puhelinedun ilmoit-taminen
Muut luontoisedut

TÄYDENTÄVÄT TIEDOT
Tulolajien ansaintajaksot
Palvelussuhdetietojen ilmoittaminen
Palkattomat poissaolot
Palkalliset poissaolot

ERITYISTILANTEET
Perusteeton etu ja palkan takaisinperintä
Tietojen korjaaminen ja poistaminen
Erityistilanteet palkkojen ilmoittamisessa

NOLLATUNTISOPIMUKSET JA MUUT VAIHTELEVAT TYÖAJAT
Työaikaehto työsopimuksessa
Nollatuntisopimus ja tarvittaessa töihin tuleva
Milloin vaihtelevan työaikaehdon käyttö on kiellettyä
Työnantajan velvollisuus tarjota työtä vähimmäistyöajan verran
Selvitys ja neuvottelut työaikaa koskevasta ehdosta
Milloin tarvitaan työntekijän suostumus työvuoron tekemiseen
Lisätyösuostumus vaihtelevissa työajoissa
Sairausajan ja irtisanomisajan palkka
Äitiys- ja isyysvapaan palkka
Työttömyysturvalain muutokset työntekijän irtisanoutuessa
Lakimuutokset tulevat voimaan 1.6.2018, entä siirtymäsäännökset?

TYÖNANTAJAN KUSTANTAMA KOULUTUS
Verovapaa koulutus ja sen kustannukset
Matkakustannusten korvaukset koulutusajalta
Työntekijän omien koulutuskustannusten vähennyskelpoisuus

TYÖMATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET
Varsinainen työpaikka, toissijainen työpaikka ja erityinen työpaikka
KHO:n päätös varsinaisesta työpaikasta
Tilapäisen työmatkan kesto kolme vuotta

MUITA AJANKOHTAISIA ASIOITA
Uutta oikeuskäytäntöä EU:n tietosuoja-asetus palkkahallinnossa
Kiky-sopimuksen jatko
Yleiset edellytykset sairausvakuutusmaksun vähentämiselle
————

2. päivä vuosiloma

LOMAN ANSAINTASÄÄNNÖT
Loman ansainta 2 vai 2 ½ arkipäivää?
14 päivän ja 35 tunnin ansaintasäännöt
Loman ansaintasäännön valinta
Työssäolon veroinen aika
Työssäolon veroiset tunnit osa-aikatyössä

TYÖNTEKIJÄN OIKEUS VAPAASEEN
Vapaan pituus ja lomakorvaus

MÄÄRÄAIKAISET TYÖSUHTEET
Lomakorvaus työsuhteen päättyessä
Oikeus vapaaseen, kun useita määräaikaisia työsuhteita
Sopimus lomaetuuksien siirtämisestä

VUOSILOMAN ANTAMINEN
Vuosiloman ajankohdasta sopiminen
Milloin loma on viimeistään annettava?
Loman antaminen irtisanomisaikana
Työntekijän oikeus säästää lomaa

SAIRAUS JA VUOSILOMA
Työkyvyttömyys ennen lomaa
Työkyvyttömyys loman aikana
Säästövapaiden siirtyminen
Lääkärintodistus työkyvyttömyydestä
Päihtymys ja tuottamuksellisuus
Pyyntö loman siirtämisestä
Lomapalkan muutos sairausajan palkaksi

LOMAPALKAN LASKENTASÄÄNNÖT

KUUKAUSIPALKKAISEN VUOSILOMAPALKKA
Lomallelähtöhetken kuukausipalkka
Lomapalkka tulos- ja muista lisäpalkoista

TUNTI- JA URAKKAPALKKAA SAAVAN VUOSILOMAPALKKA
Keskipäiväpalkan laskenta
EK-SAK lomapalkkasopimus

PROSENTTIPERUSTEINEN VUOSILOMAPALKKA
Lomapalkkapohja
Poissaolot, joilta lomapalkkaa kertyy
Ns. laskennallinen palkka poissaoloajoilta

LOMAPALKAN LASKENTASÄÄNNÖN VALINTA
Palkkaustavan tai ansaintasäännön muutos lomanmääräytymisvuoden aikana
Mahdollisuudet sopia lomapalkan laskentatavasta

KUUKAUSIPALKKAISEN LOMAPALKKA – TYÖAJAN MUUTOSTILANTEISSA
Prosenttiperusteinen lomapalkka työajan ja palkan muuttuessa
Missä tilanteissa uutta säännöstä sovelletaan?
Ns. laskennallinen palkka kuukausipalkkaisella
Lomapalkka, jos työaika muuttuu ansaintavuoden päätyttyä
Muutosten vaikutus lomapäivän ja työpäivän palkan laskentaan?

TUNTIPALKKAISEN LOMAPALKAN LASKEN-TA TYÖAJAN MUUTOSTILANTEISSA
Keskipäiväpalkan oikaisu
Lomapalkkasopimus ja kertoimen oikaisu
Prosenttiperusteinen lomapalkka ja lomapalkkasumman määrittely

LOMAKORVAUS TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ
Luontoisedut lomakorvausta laskettaessa
Ns. yhden vuoden sääntö
Ns. yhteenlaskusääntö
Lomakorvaus, jos lomaa ei ole kertynyt

LOMARAHA
Lomarahan maksuedellytykset
Lomaraha lomakorvauksen yhteydessä
Lomarahan vaihto vapaaksi

——————————

Koulutuspaikka:
Sokos Hotel Kimmel, Joensuu

Aika:
06.-07.06.2018

Hinta:
990 eur
+ alv. Hintaan sisältyy koulutus, materiaali ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.