Brik järjestää nyt koulutuksen:

Jämäkkä puuttuminen alisuoriutumiseen (1 pv)

Esimie­hille suun­ni­tel­lussa valmen­nuk­ses­samme käymme läpi keinoja, joilla voidaan tehok­kaasti puuttua asian­tun­tijan alisuo­riu­tu­miseen ja orga­ni­saation tehok­kuuson­gelmiin. Käsit­te­lemme ongelmaa työn­johto-oikeuden näkö­kul­masta, mutta käsit­te­lemme erityi­sesti tapoja, joilla asian­tun­tijat sitou­tetaan ottamaan enemmän vastuuta omasta työstään ja koko orga­ni­saation menes­tyk­sestä. Pohdimme myös niitä onnis­tu­misen edel­ly­tyksiä, joita tarvitaan, jotta asian­tun­tijat voivat saavuttaa työssään huip­pu­tu­loksia.

Hyödyt osallistujille:
– Tunnet esimiehen johta­mi­soi­keuden ja juri­diset keinot puuttua heikkoon työsuo­ri­tukseen
– Tunnet erilaisia puut­tu­mis­keinoja haas­tavien johta­mis­ti­lan­teiden ratkai­se­mi­seksi
– Osaat haastaa työn­te­kijäsi ottamaan enemmän vastuuta tulok­sestaan ja omasta kehi­tyk­sestään
– Uskallat puuttua ja osaat antaa palau­tetta vaikut­ta­vasti
– Osaat arvioida, ovatko omien avain­hen­ki­löidesi onnis­tu­misen edel­ly­tyksen kunnossa
– Osaat ratkaista haas­tavia esimies­ti­lan­teita entistä paremmin ja kääntää alisuo­riu­tu­mis­ti­lanteet onnis­tu­mi­siksi.


Kenelle?
Koulutus on suun­ni­teltu kaikille johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, jotka kohtaavat työssään alisuo­riu­tu­misen aiheut­tamia ongelmia ja haluavat haastaa työn­te­ki­jöitään ottamaan enemmän vastuuta työstään, kehit­ty­mi­sestään ja oman työyh­tei­sönsä kehit­tä­mi­sestä.


Kouluttaja:
KTT, toimitusjohtaja Jari Salminen. Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.

Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.

Motto: ”Muutu ennen kuin on pakko”OHJELMA

8:30 Aamupala

9:00 Mitä alisuo­riu­tu­minen tarkoittaa ja miten siihen voi puuttua?

– Esimiehen työn­johto-oikeus ja sen rajoi­tukset
– Itseoh­jau­tuvan asian­tun­tijan illuusio
– Mihin työn­te­kijän vastuu kohdistuu?
– Mistä tulos syntyy?

10:15 Tauko

10:30 Jämäkkä johta­misote ja ratkai­su­kes­keinen johta­mis­tyyli

– Rohkeus puuttua
– Alisuo­riu­tu­misen syiden tunnis­ta­minen
– Esimiehen rooli alisuo­riu­tu­misen muut­ta­mi­sessa onnis­tu­mi­seksi
– Työn­te­kijän haas­ta­minen vastuun kanta­miseen
– Missä menevät esimiehen johta­mi­soi­keuden rajat?

11:15 Moti­vaatio ja työn palkit­se­vuuden eri ulot­tu­vuudet

– Psyko­lo­gisen sopi­muksen käsite
– Mikä asian­tun­tijaa motivoi? Onko kyse pelkästään rahasta?
– Ammat­tiylpeys ja työn palkit­sevuus
– Menes­tyksen itseään vahvistava vaikutus
– Itse­luot­ta­muksen vahvis­ta­minen
– Onko ongelma osaa­mi­sessa?

12:00 Lounas

13:00 Case 1: Asian­tun­tijan alisuo­riu­tu­minen

– Rohkeus puuttua ongelmiin
– Puheeksi otta­minen ja pinta­puheen torjunta
– Työkyvyn arviointi asian­tun­ti­ja­työssä
– Ratkai­su­kes­keinen johta­mis­malli alisuo­riu­tu­mis­ti­lan­teissa
– Asian­tun­tijan ener­gi­sointi ja itse­luot­ta­muksen vahvis­ta­minen
– Sopimus, seuranta ja onnis­tu­misen tuke­minen

14:15 Tauko

14:30 Case 2: Asen­neon­gelmat ja leipiin­ty­minen

– Asen­teiden näky­väksi teke­minen ja väärien oletusten muut­ta­minen
– Puheeksi otta­minen ja pinta­puheen torjunta
– Muutos­vas­ta­rinnan työs­tä­minen
– Ratkai­su­kes­keinen johta­mis­malli alisuo­riu­tu­mis­ti­lan­teissa
– Sopimus, seuranta ja onnis­tu­misen tuke­minen
– Milloin on aika sanoa hyvästi?

15.30 Yhteenveto

16:00 Tilaisuus päättyy


Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
tiistai 11.02.2020

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Työn­te­kijän vastuu ja työelä­mä­taidot -kirjan, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.