Brik järjestää nyt koulutuksen:

Jämäkkä puuttuminen alisuoriutumiseen (1 pv)

Esimie­hille suun­ni­tel­lussa valmen­nuk­ses­samme käymme läpi keinoja, joilla voidaan tehok­kaasti puuttua asian­tun­tijan alisuo­riu­tu­miseen ja orga­ni­saation tehok­kuuson­gelmiin. Käsit­te­lemme ongelmaa työn­johto-oikeuden näkö­kul­masta, mutta käsit­te­lemme erityi­sesti tapoja, joilla asian­tun­tijat sitou­tetaan ottamaan enemmän vastuuta omasta työstään ja koko orga­ni­saation menes­tyk­sestä. Pohdimme myös niitä onnis­tu­misen edel­ly­tyksiä, joita tarvitaan, jotta asian­tun­tijat voivat saavuttaa työssään huip­pu­tu­loksia.

Hyödyt osallistujille:
– Tunnet esimiehen johta­mi­soi­keuden ja juri­diset keinot puuttua heikkoon työsuo­ri­tukseen
– Tunnet erilaisia puut­tu­mis­keinoja haas­tavien johta­mis­ti­lan­teiden ratkai­se­mi­seksi
– Osaat haastaa työn­te­kijäsi ottamaan enemmän vastuuta tulok­sestaan ja omasta kehi­tyk­sestään
– Uskallat puuttua ja osaat antaa palau­tetta vaikut­ta­vasti
– Osaat arvioida, ovatko omien avain­hen­ki­löidesi onnis­tu­misen edel­ly­tyksen kunnossa
– Osaat ratkaista haas­tavia esimies­ti­lan­teita entistä paremmin ja kääntää alisuo­riu­tu­mis­ti­lanteet onnis­tu­mi­siksi.


Kenelle?
Koulutus on suun­ni­teltu kaikille johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, jotka kohtaavat työssään alisuo­riu­tu­misen aiheut­tamia ongelmia ja haluavat haastaa työn­te­ki­jöitään ottamaan enemmän vastuuta työstään, kehit­ty­mi­sestään ja oman työyh­tei­sönsä kehit­tä­mi­sestä.


Kouluttaja:
KTT, toimitusjohtaja Jari Salminen. Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.

Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.

Motto: ”Muutu ennen kuin on pakko”OHJELMA

8:30 Aamupala

9:00 Mitä alisuo­riu­tu­minen tarkoittaa ja miten siihen voi puuttua?

– Esimiehen työn­johto-oikeus ja sen rajoi­tukset
– Itseoh­jau­tuvan asian­tun­tijan illuusio
– Mihin työn­te­kijän vastuu kohdistuu?
– Mistä tulos syntyy?

10:15 Tauko

10:30 Jämäkkä johta­misote ja ratkai­su­kes­keinen johta­mis­tyyli

– Rohkeus puuttua
– Alisuo­riu­tu­misen syiden tunnis­ta­minen
– Esimiehen rooli alisuo­riu­tu­misen muut­ta­mi­sessa onnis­tu­mi­seksi
– Työn­te­kijän haas­ta­minen vastuun kanta­miseen
– Missä menevät esimiehen johta­mi­soi­keuden rajat?

11:15 Moti­vaatio ja työn palkit­se­vuuden eri ulot­tu­vuudet

– Psyko­lo­gisen sopi­muksen käsite
– Mikä asian­tun­tijaa motivoi? Onko kyse pelkästään rahasta?
– Ammat­tiylpeys ja työn palkit­sevuus
– Menes­tyksen itseään vahvistava vaikutus
– Itse­luot­ta­muksen vahvis­ta­minen
– Onko ongelma osaa­mi­sessa?

12:00 Lounas

13:00 Case 1: Asian­tun­tijan alisuo­riu­tu­minen

– Rohkeus puuttua ongelmiin
– Puheeksi otta­minen ja pinta­puheen torjunta
– Työkyvyn arviointi asian­tun­ti­ja­työssä
– Ratkai­su­kes­keinen johta­mis­malli alisuo­riu­tu­mis­ti­lan­teissa
– Asian­tun­tijan ener­gi­sointi ja itse­luot­ta­muksen vahvis­ta­minen
– Sopimus, seuranta ja onnis­tu­misen tuke­minen

14:15 Tauko

14:30 Case 2: Asen­neon­gelmat ja leipiin­ty­minen

– Asen­teiden näky­väksi teke­minen ja väärien oletusten muut­ta­minen
– Puheeksi otta­minen ja pinta­puheen torjunta
– Muutos­vas­ta­rinnan työs­tä­minen
– Ratkai­su­kes­keinen johta­mis­malli alisuo­riu­tu­mis­ti­lan­teissa
– Sopimus, seuranta ja onnis­tu­misen tuke­minen
– Milloin on aika sanoa hyvästi?

15.30 Yhteenveto

16:00 Tilaisuus päättyy


Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
keskiviikko 20.05.2020

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Työn­te­kijän vastuu ja työelä­mä­taidot -kirjan, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Ilmoittautuminen sulkeutunut.

Tämä koulutus siirtyy koronatilanteen takia, uusi pvm vahvistetaan myöhemmin.


  • Olen kiinnostunut tästä kurssista.
    Lähetä minulle sähköpostia kun koulutus järjestetään uudelleen:
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.