Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Asiantuntijan myyntivalmennus (1 pv)

Osaatko myydä omaa osaa­mistasi tehok­kaasti? Koulu­tuk­sessa pohdimme syväl­li­sesti myynnin ja myyn­ti­tai­tojen merki­tystä asian­tun­ti­jatyössä, ja käymme läpi asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myyn­ti­pro­sessin vaihe vaiheelta. Pohdimme asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myyntiä niin myyjän kuin ostajankin näkökulmasta. Pien­ryh­mä­val­men­nuk­semme antaa runsaasti tilaa keskus­te­lulle ja muiden osal­lis­tujien koke­muk­sista oppi­mi­selle.


Hyödyt osallistujalle
– Ymmärrät myyn­ti­tai­tojen merki­tyksen oman asian­tun­ti­ja­työsi kannalta
– Ymmärrät asia­kas­läh­töisen toimin­ta­tavan ja arvo­myynnin peri­aatteet
– Tunnistat asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myyn­ti­pro­sessin eri vaiheet
– Osaat hahmottaa ostajan näkö­kulmaa myyn­ti­ti­lan­teissa ja opit käymään tulok­sel­lisia myyn­ti­kes­kus­teluja
– Tunnistat omat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi myyn­ti­työssä
– Saat asian­tun­ti­ja­pal­ve­luillesi entistä enemmän tyyty­väisiä asiak­kaita


Kenelle?
Koulutus on suun­ni­teltu kaikille esihenkilöille ja asian­tun­ti­joille, jotka haluavat kehittää omia ja oman tiiminsä myyn­ti­tai­toja.


Kouluttaja:
Jari Salminen, KTT, kouluttaja, johtamisen ja yritystalouden asiantuntija

KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta. Jari on väitellyt muutoksen johtamisesta ja kirjoittanut johtamisesta yhteensä 18 kirjaa ja lukuisia artikkeleita.
– Jos tarvitsette apua esimiestenne valmentamiseen, hankalien johtamistilanteiden käsittelyyn, asiantuntijapalveluiden arvomyyntiin tai muihin käytännön johtamistyöhön liittyviin valmennustarpeisiinne, Jari on suurella todennäköisyydellä oikea henkilö avuksenne.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
– Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
– Johta­minen ja esimiestyö
– Asiantuntijamyynti
– Johta­mis­vies­tintä
– Yritystalous
– Tiimityö
– Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
– Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teematOHJELMA

08:30 Ilmoittautuminen ja aamiainen

09:00 Millainen on hyvä asian­tuntija-myyjä?
– Arvo­myynnin peri­aatteet
– Asia­kas­läh­töinen toimin­tatapa
– Ostajan näkö­kulman ymmär­tä­minen
– Palve­luiden myynnin erityis­piirteet

Harjoitus: Omien asia­kas­tai­tojen itsear­vioin­ti­tehtävä

10:00 Tauko

10:15 Asian­tun­tijan myyn­ti­pro­sessin vaiheet
– Myyn­tityön suun­nittelu
– Asia­kas­lu­pauksen määrit­tä­minen
– Asia­kas­kon­taktien luominen
– Tehokas pitchaus – ensim­mäiset tärkeät minuutit
– Asiakkaan luot­ta­muksen voit­ta­minen
– Kysy­mys­tek­niikat ja aktii­vinen kuuntelu

12:00 Lounas

13:00 Asian­tun­tijan myyn­ti­pro­sessin vaiheet jatkuu…
– Ratkaisun tuot­ta­minen ja tarjouksen laati­minen
– Ratkaisun esit­tä­minen ja argu­men­tointi
– Vasta­väit­teiden käsittely ja muutos­vas­ta­rinnan työs­tä­minen
– Hinnoittelu, hinnan myyminen ja kaupan klousaus
– Palvelun tuot­ta­minen ja asia­kas­tyy­ty­väi­syyden varmis­ta­minen
– Asia­kas­suhteen jatku­vuuden turvaa­minen

14:15 Kahvi

14:30 Oman myyn­ti­osaa­misen hiominen
– Itse­luot­tamus myyn­ti­työssä
– Oman osaa­misen kiteyt­tä­minen
– Miten asiakas suhtautuu asian­tun­tijaan?
– Oman osaa­misen vakuuttava myyminen
– Omien vahvuuksien ja kehi­tys­koh­teiden tunnis­ta­minen

15:30 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Innopoli 3, Otaniemi, Vaisalantie 4, 02130 Espoo
– Voit osallistua myös etänä. Valitse ilmoittautumislomakkeella, osallistutko lähi- vai etäkoulutukseen.

Ajankohta:
to 2.3.2023, klo 8:30-15:30

Hinta:
790 euroa /hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan sekä lounaan ja kahvi­tar­joilut koulutuspäivänä

Kysy ryhmäetuhintaa:
toimisto@ratekoulutus.fi


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.