fbpx
Asiantuntijan myyntivalmennus (1 pv)
järjestää nyt koulutuksen:

Asiantuntijan myyntivalmennus (1 pv)

790 euroa /hlö + alv 24 %

790 EUR

13.06.2023, Innopoli 3, Espoo + voit osallistua myös etänä Vaisalantie 4, Otaniemi, Espoo 30 maaliskuun, 2023 Sampo Korppoo

Johtaminen ja esihenkilotaidot , Myynti

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • Koin koulutuksen hyödyllisenä ja sain siitä uusia ideoita ja motivaatiota muutama kuukausi sitten alkaneeseen myyjän uraani. Kouluttaja Maisa oli innostava ja selkeä koulutuksessaan! -Camilla Ahokas, Kielikone

 • Tiivis paketti asiaa, sopivasti tehtäviä ja keskustelua aiheesta, asiantunteva kouluttaja, hyvät kurssimateriaalit ja koulutustilat

 • BRIK-asiantuntijamyyntikoulutus antoi hyvän peruspaketin myyntityöhön. Erityisesti koulutuksen konkreettinen ote teki sisällöstä helposti seurattavaa. Lisäksi oli mukava huomata että täysin eri aloilla toimivilla myyjillä on saman tyyppisiä haasteita oman myyntityön kehittämisessä

  Osaatko myydä omaa osaa­mistasi tehok­kaasti? Koulu­tuk­sessa pohdimme syväl­li­sesti myynnin ja myyn­ti­tai­tojen merki­tystä asian­tun­ti­jatyössä, ja käymme läpi asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myyn­ti­pro­sessin vaihe vaiheelta. Pohdimme asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myyntiä niin myyjän kuin ostajankin näkökulmasta. Pien­ryh­mä­val­men­nuk­semme antaa runsaasti tilaa keskus­te­lulle ja muiden osal­lis­tujien koke­muk­sista oppi­mi­selle.


  Hyödyt osallistujalle
  – Ymmärrät myyn­ti­tai­tojen merki­tyksen oman asian­tun­ti­ja­työsi kannalta
  – Ymmärrät asia­kas­läh­töisen toimin­ta­tavan ja arvo­myynnin peri­aatteet
  – Tunnistat asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myyn­ti­pro­sessin eri vaiheet
  – Osaat hahmottaa ostajan näkö­kulmaa myyn­ti­ti­lan­teissa ja opit käymään tulok­sel­lisia myyn­ti­kes­kus­teluja
  – Tunnistat omat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi myyn­ti­työssä
  – Saat asian­tun­ti­ja­pal­ve­luillesi entistä enemmän tyyty­väisiä asiak­kaita


  Kenelle?
  Koulutus on suun­ni­teltu kaikille esihenkilöille ja asian­tun­ti­joille, jotka haluavat kehittää omia ja oman tiiminsä myyn­ti­tai­toja.


  Kouluttaja:
  Jari Salminen, KTT, kouluttaja, johtamisen ja yritystalouden asiantuntija

  KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta. Jari on väitellyt muutoksen johtamisesta ja kirjoittanut johtamisesta yhteensä 18 kirjaa ja lukuisia artikkeleita.
  – Jos tarvitsette apua esimiestenne valmentamiseen, hankalien johtamistilanteiden käsittelyyn, asiantuntijapalveluiden arvomyyntiin tai muihin käytännön johtamistyöhön liittyviin valmennustarpeisiinne, Jari on suurella todennäköisyydellä oikea henkilö avuksenne.

  Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
  – Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
  – Johta­minen ja esimiestyö
  – Asiantuntijamyynti
  – Johta­mis­vies­tintä
  – Yritystalous
  – Tiimityö
  – Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
  – Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat  OHJELMA

  08:30 Ilmoittautuminen ja aamiainen

  09:00 Millainen on hyvä asian­tuntija-myyjä?
  – Arvo­myynnin peri­aatteet
  – Asia­kas­läh­töinen toimin­tatapa
  – Ostajan näkö­kulman ymmär­tä­minen
  – Palve­luiden myynnin erityis­piirteet

  Harjoitus: Omien asia­kas­tai­tojen itsear­vioin­ti­tehtävä

  10:00 Tauko

  10:15 Asian­tun­tijan myyn­ti­pro­sessin vaiheet
  – Myyn­tityön suun­nittelu
  – Asia­kas­lu­pauksen määrit­tä­minen
  – Asia­kas­kon­taktien luominen
  – Tehokas pitchaus – ensim­mäiset tärkeät minuutit
  – Asiakkaan luot­ta­muksen voit­ta­minen
  – Kysy­mys­tek­niikat ja aktii­vinen kuuntelu

  12:00 Lounas

  13:00 Asian­tun­tijan myyn­ti­pro­sessin vaiheet jatkuu…
  – Ratkaisun tuot­ta­minen ja tarjouksen laati­minen
  – Ratkaisun esit­tä­minen ja argu­men­tointi
  – Vasta­väit­teiden käsittely ja muutos­vas­ta­rinnan työs­tä­minen
  – Hinnoittelu, hinnan myyminen ja kaupan klousaus
  – Palvelun tuot­ta­minen ja asia­kas­tyy­ty­väi­syyden varmis­ta­minen
  – Asia­kas­suhteen jatku­vuuden turvaa­minen

  14:15 Kahvi

  14:30 Oman myyn­ti­osaa­misen hiominen
  – Itse­luot­tamus myyn­ti­työssä
  – Oman osaa­misen kiteyt­tä­minen
  – Miten asiakas suhtautuu asian­tun­tijaan?
  – Oman osaa­misen vakuuttava myyminen
  – Omien vahvuuksien ja kehi­tys­koh­teiden tunnis­ta­minen

  15:30 Koulutus päättyy


  Koulutuspaikka:
  Innopoli 3, Otaniemi, Vaisalantie 4, 02130 Espoo
  – Voit osallistua myös etänä. Valitse ilmoittautumislomakkeella, osallistutko lähi- vai etäkoulutukseen.

  Ajankohta:
  ti 13.6.2023, klo 8:30-15:30

  Hinta:
  790 euroa /hlö + alv 24 %.
  – sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan sekä lounaan ja kahvi­tar­joilut koulutuspäivänä

  Kysy ryhmäetuhintaa:
  toimisto@ratekoulutus.fi


  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja