Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Design for Six Sigma -koulutus (10 pv)

Myös etäosallistumismahdollisuus!

Suomenkielistä Design for Six Sigma (DFSS) -koulutusta!
Oletko suunnittelemassa uutta tuotetta? Tunnetko asiakastarpeen, jota varten tuotteen suunnittelet. Design for Six Sigma tuo modernin suunnitteluprosessin työkaluineen tuotteen suunnittelun tueksi.

Tuotekehityksen ja yritysten haasteena on, kuinka lanseerataan menestyvä tuote samalla, kun joudutaan tekemään kompromisseja suunnittelun, iteroinnin, tutkimuksen, määrittelyn ja testauksen osalta. Tärkeät kysymykset ovatkin: mitä pitää lähteä suunnittelemaan, kuinka kerrotaan suunnittelulle sekä kuinka tässä kaikessa onnistutaan.

Valitse itsellesi sopivin toteutustapa
DFSS-koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä valiten itselle sopivat päivät lähi- ja etätoteutusta. Striimaamme koulutuspäivät osallistujille, jotka eivät pääse lähipäiviin.

Keskeiset näkökulmat

1. Haaste on tunnistaa asiakastarve ja sitoa se liiketoimintaan. Tähän vastataan määrittelemällä liiketoimintaa tukeva liiketoimintatapaus – Business Case – ja asiakkaan tarpeen tunnistamiseen käytetään Quality Function Deployment (QFD) systeemiä ja laatutaloa, House of Quality

2. Haaste on päästä uuden kehittämisessä yli itsestäänselvyyksien. Tähän koulutuksessa vastataan TRIZ-menetelmän – Theory of Inventive Problem Solving – tuomalla viiden kohdan ja viiden näkökulman lähestymisellä: ristiriita, resurssit, ideaaliratkaisu, kehityslait ja innovatiiviset periaatteet. Suunnitelman toimivuus ja ideoiden vaikuttavuus varmistetaan monimuuttujatekniikan, Design of Experiments (DOE), avulla.

3. Haaste on, kuinka varmistetaan, että tuote toimii ja kestää suunnitelluissa olosuhteissa suunnitellun elinkaaren. Tähän vastataan luotettavuustekniikan – Realibility Engineering – periaatteiden oppimisella ja soveltamisella. Koulutuksessa opiskellaan Minitab-avusteisesti luotettavuustekniikan keskeiset analyysit.

4. Haaste on tuotteen kokoonpantavuus ja riittävän suorituskykytason suunnittelu. Koulutuksessa käsitellään toleranssisuunnittelua, sen merkitystä ja keinoa tuotteen toleranssien määrittämisessä. Toleranssien määrittelyssä tarvitaan siirtofunktio, joka voi olla karkeasti kolmea tyyppiä. Koulutuksessa harjoitellaan kaikkien näiden tyyppien käyttöä ja analyysiä Minitab ja Workspace -avusteisesti Monte Carlo -simulointia apuna käyttäen.

Optimoi suunnitteluprosessit
Design for Six Sigma (DFSS) on uuden sukupolven suunnittelumetodi, joka sisältää Six Sigman tavoin uuden suunnitteluprosessin PIDOV ja lukuisan määrän uusia suunnittelun ja tuotekehityksen menetelmiä ja työkaluja.

DFSS optimoi suunnitteluprosessin niin, että saavutetaan Six Sigma -suoritusarvo ja samalla integroidaan Six Sigma -ominaisuudet uuteen tuotteeseen. Esimerkiksi General Electricin uudet tuotekehityshankkeet on toteutettu vuodesta 1999 lähtien DFSS-menetelmällä.

Tohtori Joseph Juran kuvaa laadun suunnittelun prosessin. Laadun suunnittelun universaali prosessi lähtee liiketoiminnasta ja päätyy riittävän suorityskyvyn omaavan tuotteen ja valmistusprosessin validointiin. DFSS-koulutus noudattelee tätä prosessia ja tuo konkreettisia työkaluja tämän prosessin tueksi.

Tuotekehityksen ja suunnittelun haaste on ennustaa asiakastarve oikein.Tärkeä osa onnistumista on ymmärtää asiakastarve oikein.Tarve ei useinkaan ole se, mitä asiakas sanoo, vaan täytyy ymmärtää syvällisemmin asiakkaan tarve. Tätä kutsutaan asiakkaan ääneksi –VOC,Voice of Customer.

Yksi yleisimmistä ongelmista on asiakastarpeen väärin tunnistaminen.Tästä seuraa se, että kaikki työ mitä tehdään tästä eteenpäin, valuu pääasiassa hukkaan. Asiakastarpeen tunnistamisen jälkeen se tulee testata.

Koulutuksen ensimmäisessä jaksossa keskitytään asiakkaan äänen tunnistamiseen sekä käytännön työkaluihin ja konsepteihin, joilla onnistumista voidaan parantaa.
Asiakastarpeen tunnistaminen ei riitä, vaan tämä täytyy muuttaa konkreettiseksi suunnitelmaksi, kuinka tuote tehdään. Suunnitelman täytyy olla sellainen, että tuote on valmistettavissa. Koulutuksen toinen jakso keskittyy uuden tuotteen suunnitteluun ja olemassa olevien suunnitteluongelmien ratkaisemiseen.TRIZ-menetelmä yhdessä monimuuttujakokeiden kanssa ovat erittäin hyvät ja konkreettiset työkalut uuden, jopa toimialallasi innovatiivisen ja toimivan tuotteen kehittämisessä.

Elinkaareen tai tuotteiden suunnitelluissa olosuhteissa toimivuuden vaade kasvaa jatkuvasti. Ei riitä, että tuote toimii hankkiessa tai toimitettaessa, vaan elinkaaren painoarvo niin taloudellisessa kuin ympäristönäkökulmassa kasvaa. Luotettavuustekniikka käsittelee elinkaarenaikaista tuotteen toimivuutta. Kolmannessa jaksossa keskitytään riskiarvioon ja luotettavuuden arvioinnin työkaluihin. Minitab pitää sisällään kattavan ja käyttökelpoisen luotettavuusanalyysien työkalupakin suunnittelijan tai tuotekehittäjän salkkuun.

Neljäs jakso keskittyy toleranssien määrittämiseen.Toleranssien asettaminen ja sovittaminen tuotteen komponenttien valmistusprosesseihin soveltuvaksi ovat yksi merkittävimmistä laatu ja kustannus näkökulmista. Ilman soveltuvia toleransseja on turha haaveilla Six sigma -tason tuotteista ja edullisista kustannuksista.

Suunnittelua tukevat lomakkeet
Usein ollaan tilanteessa, että suunnitelmat ovat olemassa, mutta valmistus ei onnistu ja tarvitaan joukko muutoksia ennen kuin valmistaminen voi alkaa. Koulutus pitää sisällään lomakkeet, työkalut ja statistiikan, jotka yhdistettynä kyvykkääseen tiimiin parantavat suunnitteluprosessia.

Keskeiset työkalut ja konseptit
DFSS-koulutuksessa käydään läpi suunnitteluprosessi, PIDOV ja lukuisa määrä suunnittelun ja tuotekehityksen menetelmiä ja työkaluja.
Tarkoituksena on optimoida suunnitteluprosessi niin, että saavutetaan Six Sigma -suoritusarvo samalla integroiden Six Sigma -ominaisuudet uuteen tuotteeseen.

Koulutuksen vaatimukset
Koulutuksessa käytetään menetelmänä luentoja, workshopeja, harjoituksia sekä henkilökohtaista ohjausta. Koulutus muodostuu lähijaksoista sekä näiden välissä olevista harjoittelujaksoista. Harjoittelujaksojen aikana opiskelijat tekevät projektitöitä, joiden avulla oppia syvennetään ja sovelletaan omaan organisaatioon.

Opiskelijoilla tulisi olla käytössään kannettava tietokone ja Minitab-ohjelmisto koulutuksen lähijaksoilla.

Sertifiointi
Design for Six Sigma -projektityön hyväksytysti suorittaneelle myönnetään arvostettu Quality Knowhow Karjalainen Oy:n Design for Six Sigma -sertifikaatti.


Kouluttaja:
Kimmo Liuksiala
, diplomi-insinööri (tehoelektroniikka)

Kimmo Liuksiala on valmistunut tehoelektroniikan diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta. Kimmolla on monipuolinen kokemus teollisuudesta, logistiikasta sekä huolto-/palvelusektorilta.

Merkittävät työtehtävät
– Quality Knowhow Karjalainen Oy 2021-, kouluttaja ja konsultti
– Posti Oy 2018-2021, Operational Excellence Manager
– SEW-Eurodrive Oy 2007-2018, Projektipäällikkö (jatkuva parantaminen ja laatu)

Kokemus
– Lean / TPS
– Tilastolliset menetelmät / Minitab / Six Sigma
– SPC
– Theory of Constraints
– Systeemiajattelu / kompleksisuus


Koulutuksen ajankohta ja laajuus
DFSS-koulutuksen lähijaksot järjestetään Lahden Sibeliustalossa. Koulutuksen laajuus on 10 päivää. Voit osallistua lähi-, etä- tai hybriditoteutukseen.

1. jakso: 23.-25.1.2023
2. jakso: 16.-17.2.2023
3. jakso: 20.-21.3.2023
4. jakso: 17.-18.4.2023
Final-päivä: 12.6.2023OHJELMA

1. jakso

Päivä 1

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Esittely ja avaus
Mitä Six Sigma on?
Mitä DFSS on?
Johdatus DFSS:aan
DFSS:n pohja – Juranin trilogia

12:00 Lounas (n. 60 min)

DFSS suunnitteluprosessin vaiheet
PIDOV prosessi ja vaiheiden tarkoitus
PIDOV -prosessin keskeiset työkalut

14:30 Kahvi (30 min)

Minitab ja tilastotekniikan perusteet
Minitabin käyttäminen
Navigointi
Datan tuominen Minitab ohjelmaan
Perustilastotekniikka ja normaalijakauma
Yhteenveto

16:00 Päivän päätös

—-

Päivä 2

08:15 Minitab jatkuu

Tilastollinen prosessin ohjaus – SPC
Poikkeama teoria ja ennustettavuus
Ohjauskortin luominen – I-kortti ja mR –kortti
Suorituskyky ja suorituskyvyn määrittäminen Minitabilla
Prosessin normaalisuuden, stabiilisuuden ja kyvykkyyden määrittäminen

11:30 Lounas (n. 60 min)

Plan: Projektin luomien ja tavoitteiden asettaminen
Liiketoimintatapauksen luominen ja projektille liiketoimintatavoitteiden asettaminen

14:00 Kahvi (30 min)

Identify: Asiakkaiden ja CTQ:n tunnitaminen
VOC ja CTQ
QFD – Quality Function Deployment
Yhteenveto

16:00 Päivän päätös

—-

Päivä 3

08:15 QFD-toteutusprosessi

VOC:n tunnistaminen
Kaikaku
VOC-diagrammien ja matriisin luominen
Workshop: Kaikaku ja VOC

11:30 Lounas (n. 60 min)

Tuotteen suunnittelu
Korrelaatiomatriisin täyttäminen
Matriisin laskennat ja johtopäätökset
Workshop: tuotteen suunnittelu ja matriisiin toteutus loppuun sekä johtopäätökset

14:00 Kahvi (30 min)

Suunnitelman testaaminen (Taguchi)
Kriittisten parametrien hallinta
DFSS -scorecard
Yhteenveto

16:00 Päivän päätös

—-

2. jakso

Päivä 4

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Avaus ja päivän ohjelma
Kertaus
Välitöiden esittely
Design-vaihe
TRIZ ideoinnin ja konseptisuunnittelun tukena
Harjoitus: soveltaminen omaan harjoitukseen

12:00 Lounas (n. 60 min)

TRIZ jatkuu
DOE – mikä on DOE ja kuinka se tehdään

14:30 Kahvi (30 min)

Taguchi harjoitus – dublokoe
Yhteenveto

16:00 Päivän päätös

—-

Päivä 5

08:15 Konseptin robustisuus
Kokeen luominen ja analysointi Minitabilla
Taguchi-matriisit
S/N -suhde ja keskiarvo
Taguchi kokeen tekemin ja analysointi Minitabilla

11:30 Lounas (n. 60 min)

Harjoitus: kokeen suunnittelu omaan harjoitukseen

14:00 Kahvi (30 min)

Harjoitus: kokeen luominen Minitabilla omaan harjoitukseen
Yhteenveto

16:00 Päivän päätös

—-

3. jakso

Päivä 6

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Avaus ja päivän ohjelma
Kertaus
Välitöiden esittely
Design vaihe jatkuu…
Luotettavuustekniikka
Mitä luotettavuustekniikka on ja perusmääritelmät
Riskien tunnistaminen – Riskianalyysi
FMEA
FMEAn rooli ja toteutus

12:00 Lounas (n. 60 min)

Mittauksen datan laatu – mittavirhe

14:30 Kahvi (30 min)

Luotettavuustekniikkaa Minitab –avusteisesti
Yleisimmät luotettavuustekniikan jakaumat ja jakaumien tunnistaminen

16:00 Päivän päätös

—-

Päivä 7

08:15 Avaus

Minitab avusteinen luotettavuusanalyysi
Sensuroitu ja ei-sensuroitu data
Luotettavuustestien suunnittelu
Monivika-analyysi
Ei-parametriset jakaumamallit

12:00 Lounas (n. 60 min)

Minitab avusteinen luotettavuusanalyysi
Korjattavien systeemien luotettavuus
Elinkaariregressio
Kiihdytetyt elinkaaridatat

14:30 Kahvi (30 min)

Probit-analsyyit
Takuu-analyysit
Yhteenveto

16:00 Päivän päätös

—-

4. jakso

Päivä 8

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Avaus
Kertaus
Välitöiden esittely
Johdatus toleranssien suunnitteluun
periaate ja suunnitteluprosessi
siirtofunktio

12:00 Lounas (n. 60 min)

Lineaariset pinotoleranssit
WC-malli
Monte Carlo -simulointi

14:30 Kahvi (30 min)

RSS malli
Harjoitustehtäviä

16:00 Päivän päätös

—-

Päivä 9

08:15 Avaus

Lineaarinen pinotoleranssi jatkuu…
Taguchin hävikkifunktio – kustannusoptimointi
Laskuharjoitus
Empiirinen mallin toleroiminen
Black Box -malli

11:30 Lounas (n. 60 min)

Empiirinen toleroiminen jatkuu…
Validointivaihe
Tuotteen ja prosessin validointi

14:00 Kahvi (30 min)

Ohjaussuunnitelma
Projektin päättäminen
Yhteenveto

16:00 Päivän päätös

—-

Final-päivä

Päivä 10

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Avaus
Kertaus – keskeiset DFSS -prosessin konseptit
Lopputöiden esittely n. 30 min per esitys ja keskustelu

12:00 Lounas (n. 60 min)

Lopputöiden esittely jatkuu
Todistusten ja sertifikaattien jako sekä kakkukahvit
Yhteenveto töistä ja koulutuksesta

16:00 Koulutus päättyy

Koulutuspaikka:
Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti. Koulutusjaksoille tai yksittäisiin päiviin voi osallistua myös etänä Teamsin välityksellä.

Ajankohta:
1. jakso: 23.-25.1.2023
2. jakso: 16.-17.2.2023
3. jakso: 20.-21.3.2023
4. jakso: 17.-18.4.2023
Final-päivä: 12.6.2023

Hinta:
5 750 euroa
/hlö + alv 24 %.

Kysy useamman hengen ryhmätarjous erikseen.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Peruutus on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.