Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Diploma in Operations Management (11 pv)

Minkälaisia kriittisiä menestystekijöitä tuotanto-organisaation kehittämisessä on? Miten huippuyritykset kehittävät tuotanto-operaatioitaan ja tuotantoverkostojaan?

Diploma in Operations Management (DOM) on laaja operaatioiden ja tuotannon johtamisen koulutuskokonaisuus, jossa kehität valmiuksiasi kehittää toimintaa ja parantaa tuotannon kilpailukykyä. Koulutus auttaa ymmärtämään tuotannon ja toimitusverkoston dynamiikkaa ja tarjoaa mittavan työkalupakin tuotannon johtamisen joka tasolle auttaen löytämään keinot toiminnallisten muutosten tekemiseen. Tuotannon johtamisen koulutuksemme kehittää tulevaisuuden osaajia, jotka ymmärtävät laaja-alaisesti tuotannon johtamista ja tuotantoyrityksen toimintaa sekä kykenevät ratkomaan haastaviakin tuotannon ongelmia nyt ja tulevaisuudessa.

Koulutus on suunniteltu kokeneille tuotantopäälliköille, tuotannon ylemmissä johto- tai asiantuntijatehtävissä työskenteleville tai näihin haastaviin tehtäviin siirtymässä oleville henkilöille. Aiempiin koulutusohjelmiin on osallistunut opiskelijoita hyvin erilaisilta teollisuus- ja palvelualoilta. Koska haasteet ja kehityskohteet ovat usein taustoista riippumatta samankaltaisia, yhteinen koulutus tarjoaa mahdollisuuden organisaatiorajat ylittävien yhteistyöverkostojen syntymiseen ja hyvien käytäntöjen oivaltamiseen.

Aalto-yliopiston asiantuntijoiden lisäksi koulutusta kanssamme kehittävät Suomen Tuotannonohjausyhdistys ry sekä sadat alumnit. Kehitämme koulutusta jatkuvasti, jotta se vastaa yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin ja osallistujana saat aina uusimman alan tiedon.

DOM on kilpailukykyisen tuotannon johtamisen koulutusohjelma.

Jatkuvan muutoksen ja kehityksen ollessa pysyvä olotila on hyvin helppo sortua osaoptimointiin ja jatkuviin uusien tavoitteiden asettamiseen ja näiden kautta pitkäjänteisen strategia- ja kehitystyön unohtamiseen.

Tuotannon lainalaisuudet ja peruskysymykset eivät ole kuitenkaan muuttuneet muutoksen myllerryksissä. Kyse on edelleen kysynnän ja tarjonnan tasapainosta, kilpailuedusta, arvon luomisesta ja taloudellisen edun synnyttämisestä.

Siinä missä kysymykset pysyvät, keinot strategioiden toteuttamiseksi kuitenkin muuttuvat. Perusteorian, mallien ja käsitteiden aktivoiminen, prosessiin kohdistuvien innovaatioiden ruokkiminen ja aktiivinen vuoropuhelu kollegojen – myös yli toimialarajojen – kesken auttaa strategian toteuttamisessa.

Diploma in Operations Management -ohjelmassa etsit ratkaisuja ja vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin yhdessä muiden tuotannon ammattilaisten sekä asiantuntijoidemme kanssa:

– Kuinka parantaa tuottavuutta tehokkaalla materiaalihallinnalla?
– Kuinka lisätä asiakastyytyväisyyttä ja tuottavuutta tilaus-toimitusketjuja kehittämällä?
– Mitä kriittisiä menestystekijöitä tuotanto-organisaation kehittämisessä on?
– Miten huippuyritykset kehittävät tuotanto-operaatioitaan ja tuotantoverkostojaan?

Vuoden 2021 ohjelmaan osallistuneiden tärkeimpiä oivalluksia
– Strategisten tavoitteiden kirkastaminen, toteutus ja mittarointi
– Lean-ajattelutavan hyödyntäminen
– Operaatioiden johtamisen kokonaiskuvan muodostaminen

Hyödyt
Koulutus kehittää kykyäsi ymmärtää ja ratkaista tulevaisuuden haasteita sekä löytää ajantasaisia keinoja strategian toteuttamiseksi. Kehitysprojektin avulla pääset tarkastelemaan valittua tuotannon osa-aluetta kattavasti ja löydät ratkaisuja tunnistettujen ongelmien taklaamiseksi. Osallistujat eri toimialoilta varmistavat hedelmällisen keskustelun, joka ravistelee tuttuja tapoja ajatella ja innostaa luomaan uutta.

– Muodostat kokonaisvaltaisen käsityksen tuotannonohjauksesta, toimitusverkostoista ja tuotannon johtamisesta
– Hyödyt teoreettisten näkökulmien ymmärtämisestä ja oivallat uusia ideoita ja käytännön sovelluksia
– Vietät aikaa ympäristössä, jossa opit myös toisilta osallistujilta – muilta tuotannon ammatilaisilta eri yrityksistä

Kenelle?
Diploma in Operations Management on koulutus kokeneille tuotantopäälliköille, tuotannon ylemmissä johto- tai asiantuntijatehtävissä työskenteleville tai näihin haastaviin tehtäviin siirtymässä oleville henkilöille. Lisäksi koulutus auttaa suunnittelu- ja muissa strategisissa tehtävissä toimivia ymmärtämään tuotannon ja toimitusverkoston dynamiikkaa ja kokonaisuutta.

Aiempiin tuotannon johtamisen koulutusohjelmiin on osallistunut henkilöitä hyvin erilaisilta teollisuuden- ja palvelualoilta. Koska haasteet ja kehityskohteet ovat erilaisista taustoista huolimatta usein hyvin samanlaisia, yhteinen koulutus tarjoaa mahdollisuuden organisaatiorajat ylittävien yhteistyöverkostojen syntymiseen ja hyvien käytäntöjen oivaltamiseen yli toimialarajojen.

Mikäli haluat kerrata ja päivittää tietojasi tuotannonohjauksen perusteista ennen ohjelmaan osallistumista, voit käydä Tuotannonohjauksen perusteet kahdessa päivässä – TURBO -koulutuksen.

Kouluttajat
Ohjelman kouluttajat ovat yliopistojen sekä yritysmaailman kokeneita asiantuntijoita. Pääkouluttajien lisäksi jaksoilla on mukana yrityspuheenvuoroja. Vuoden 2021 ohjelmassa kouluttivat mm.

Marja Blomqvist
Marja Blomqvist on konsultti, kouluttaja ja luennoitsija. Hänen mielenkiinnon kohteita ovat globaalit tuotantoverkot, toimitusketjujen hallinta, tuotannon johtaminen, tuotantojärjestelmät, Lean-ajattelu, palvelutuotanto, prosessijohtaminen, prosessien kehittäminen sekä organisaatioiden oppiminen.

Max Finne
Max Finne toimii apulaisprofessorina tieto- ja palvelutalouden laitoksella Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Finne on erikoistunut tuotantotoiminnan, projektien ja toimitusketjun johtamiseen.

Timo Seppälä
TkT Timo Seppälä toimii digitaalisten operaatioiden työelämäprofessorina Aalto-yliopistossa sekä tutkijana ETLA:ssa.

Jari Juhanko
TkT Jari Juhanko on toiminut mekatroniikan professorina sekä tutkijana ja tutkimuspäällikkönä paperi- ja terästeollisuuden kunnossapidon projekteissa.

Tomasz Mucha
Tomasz Mucha tekee väitöskirjaa tekoälyteknologian (AI) käytöstä ja vaikutuksista voittoa tavoittelevissa organisaatioissa Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella.

Katri Kauppi
Katri Kauppi toimii logistiikan apulaisprofessorina tieto- ja palvelutalouden laitoksella Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Hannu Vierimaa
Hannu Vierimaa on toiminut vuodesta 1999 liikkeenjohdon ja prosessijohtamisen konsulttina ja kouluttajana perustamassaan Processman Oy:ssä. Hänellä on lähes 20 vuoden kokemus prosessien kehittämisestä eri toimialoilla sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Teemu Malmi
Teemu Malmi toimii laskentatoimen professorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.


OHJELMA

Sisältö ja aikataulu
Koulutuskokonaisuus sisältää 6 opetusjaksoa (11 päivää), joiden aikana perehdyt valittuihin teemoihin asiantuntijoiden johdolla ja ratkot yhdessä opiskelijakollegoiden kanssa teemoihin liittyvä haasteita monipuolisia menetelmiä ja työkaluja hyödyntäen. Päivien aikana varataan aikaa keskusteluille, verkostoitumiselle ja toisilta oppimiseen. Opetuspäivien ulkopuolella itsenäisesti suoritettavat verkkokurssit, soveltavat tehtävät ja kirjalliseen aineistoon tutustuminen edesauttavat laajan kokonaiskuvan muodostamista ja opitun käyttöönottoa.

Monipuoliset oppimismenetelmät syventävät oppimista. Opetuspäivien lisäksi kokonaisuuteen kuuluu kaksi verkkokurssia: Fundamentals of Supply Chain Management ja saat valita toisen verkkokurssin tukemaan omaa ammatillista kehittymistäsi Aalto EE:n verkkokurssien valikoimasta. Verkkokursseilla saat perustiedot valituista teemoista, joita syvennetään lähiopetusjaksoilla.

Rakenne:

11 opetuspäivää
– Koulutuspäivien aikana kuulet huippuasiantuntijoiden alustuksia, keskustelet, teet ryhmätöitä ja muita harjoituksia.

Itsenäistä opiskelua
– Monipuoliset menetelmät ja yksilöllisesti valittavat tehtävät syventävät ymmärrystäsi ja asiantuntemustasi hankinnan asiantuntijana ja auttavat opitun hyödyntämisessä jo ohjelman aikana.

Vaikutus omaan organisaatioon
– Kaikutiimityöskentelyn avulla syvennät omaa oppimista ja jaat opittua organisaation sisällä kehittämistoimenpiteiden edistämiseksi.

Koulutusjaksot:

31.3.–1.4.2022
Tuotanto ja strategia
– Toimintaympäristön haasteet ja mahdollisuudet
– Tuotannon rooli, strategiset tavoitteet ja toteuttaminenToimintaympäristön haasteet ja mahdollisuudet
– Alustatalous ja uudet toimintamallit
– Digitalisaation mahdollisuudet tuotannolle

Kouluttajat:
Timo Seppälä ja Jari Juhanko

—-

28.–29.4.2022
– Lean-johtamisen osa-alueet
– Kehittämisen työkalut ja menetelmät
– Kokonaisuuden ja prosessien johtaminen

Kouluttajat:
Marja Blomqvist ja Juho Nikkola, QDC, Hannu Vierimaa, Processman Oy
Key note Jukka Pietilä, Neste Oyj, Process Mining

—-

18.–19.5.2022
Tuotannon suunnittelu ja ohjaus
– Tuotannonohjaus/ohjattavuus
– Materiaalin- ja kapasiteetinhallinta
– S&OP ja integrated business planning
– Toiminnan analysointityökalut kehittämisen lähtökohtana
– Virtauksen parantaminen

Kouluttajat:
Marja Blomqvist ja Juho Nikkola, QDC Oy, Key Note Timo Rantala, Tikkurila Oyj: Integrated Business Planning

—-

22.–23.9.2022
Suorituksen johtaminen ja mittaaminen
– Tuotannon tunnusluvut ja niiden tulkinta
– Kustannuslaskenta
– Toiminnan mittaaminen
– Kyvykkyyksien ja kompetenssien johtaminen

—-

25.–26.8.2022
Toimitusketjun johtaminen
– Toimitusketjustrategiat ja suunnittelu
– Vastuullisuus ja riskit
– Uudet teknologiat toimitusketjun johtamisessa

—-

14.10.2022
Päätöspäivä
– Opinnäytetyö-esitykset
– Muutoksen implementointi ja näkökulmia johtamiseen

————————

Koulutuspaikka:
Aalto-yliopisto Töölö, Runeberginkatu 14-16, 00100 Helsinki tai Live online

Ajankohta:
31.3.–14.10.2022

Hinta:
9 500
euroa /hlö + alv 24 %.
– Majoitus- ja matkakulut eivät sisälly hintaan.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu ohjelmaan 1.3.2022 mennessä.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.