fbpx
Esihenkilön taloustaidot käytännössä (2 pv)
järjestää nyt koulutuksen:

Esihenkilön taloustaidot käytännössä (2 pv)

1490 euroa /hlö + alv 24 %

1490 EUR

03.-04.04.2023, Innopoli 3, Espoo Vaisalantie 4, Otaniemi, Espoo 16 helmikuun, 2023 Sampo Korppoo

Esihenkilötyö , Johtaminen ja esihenkilotaidot , Liiketoiminnan kehittäminen , Taloushallinto ja verotus

(4.7)

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • "Kurssi vastasi tavoitteisiin täydellisesti. Kurssin vetäjälle erikoiskiitos, samoin materiaalin selkeyteen ja määrään. Lähtökohtaisesti pidin kurssia kalliina mutta sain todellakin vastinetta hintaan nähden." - Mika Soinio, Stiftelsen Åbo

 • "Hyvä katsaus yrityksen talouden seurannan perusteisiin. Koulutuksessa jaettu materiaali tulee varmasti aktiiviseen käyttöön päivittäisessä työssä." - Aki Koivula, Ekokaari

 • "Kurssi oli etukäteisilmoituksen mukainen ja täytti paikkansa. Kurssipaikka oli miellyttävä ja rauhallinen." - Kari Rajanaro, Turun kaupunki

  Koulutus on suun­ni­teltu esihenkilöille, jotka eivät ole talous­hal­linnon ammat­ti­laisia, mutta tekevät merkit­täviä talou­del­lisia päätöksiä työssään. Koulutus antaa kattavan koko­nais­kuvan talous­hal­linnon tärkeim­mistä osa-alueista ja valmiudet yrityksen talous­hal­linnon perus­teiden ymmär­tä­miseen.

  Koulutus on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Runsaat lasken­ta­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa. Koulu­tukseen osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon koulu­tusta.


  Hyödyt osallistujalle
  – Saat kattavat tiedot yrityksen talous­hal­linnon eri osa-alueista
  – Opit yritys­ta­louden tärkeimmät käsitteet ja raportit
  – Osaat budje­toida toimin­taasi entistä ammat­ti­mai­semmin
  – Tunnet kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet ja osaat laatia tulos­las­kelman ja taseen sekä analy­soida niitä
  – Opit laskemaan erilaisten inves­tointien kannat­ta­vuutta ja tunnet rahoi­tuksen perus­pe­ri­aatteet
  – Opit laskemaan yrityksen tärkeimmät tunnus­luvut


  Kenelle?
  Koulutus on suun­ni­teltu kaikille johta­jille, esihenkilöille ja projek­ti­pääl­li­köille, jotka vastaavat jonkin osa-alueen talou­desta, mutta eivät tee päätyökseen talous­hal­linnon tehtäviä.


  Kouluttaja

  Jari Salminen, KTT, kouluttaja, johtamisen ja yritystalouden asiantuntija

  KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta. Jari on väitellyt muutoksen johtamisesta ja kirjoittanut johtamisesta yhteensä 18 kirjaa ja lukuisia artikkeleita.
  – Jos tarvitsette apua esimiestenne valmentamiseen, hankalien johtamistilanteiden käsittelyyn, asiantuntijapalveluiden arvomyyntiin tai muihin käytännön johtamistyöhön liittyviin valmennustarpeisiinne, Jari on suurella todennäköisyydellä oikea henkilö avuksenne.

  Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
  – Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
  – Johta­minen ja esihenkilötyö
  – Asiantuntijamyynti
  – Johta­mis­vies­tintä
  – Yritystalous
  – Tiimityö
  – Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
  – Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat

  Palautetta aiemmista koulutuksista:
  ”Kurssi vastasi tavoitteisiin täydellisesti. Kurssin vetäjälle erikoiskiitos, samoin materiaalin selkeyteen ja määrään. Lähtökohtaisesti pidin kurssia kalliina mutta sain todellakin vastinetta hintaan nähden.” – Mika Soinio, Stiftelsen Åbo

  ”Hyvä katsaus yrityksen talouden seurannan perusteisiin. Koulutuksessa jaettu materiaali tulee varmasti aktiiviseen käyttöön päivittäisessä työssä.” – Aki Koivula, Ekokaari

  ”Kurssi oli etukäteisilmoituksen mukainen ja täytti paikkansa. Kurssipaikka oli miellyttävä ja rauhallinen.” – Kari Rajanaro, Turun kaupunki  OHJELMA

  PÄIVÄ 1

  08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

  09:00 Tilai­suuden avaus ja osal­lis­tujien odotukset koulu­tuk­selle

  09:15 Mitä esihenkilön tulee tietää yritys­ta­lou­desta?
  – Talou­del­lisen toiminnan perus­pe­ri­aatteet
  – Tärkeimmät raportit ja tunnus­luvut
  – Esihenkilön vastuu talou­den­pi­dosta
  – Talou­den­pidon hyvät käytänteet

  10:15 Tauko

  10:30 Toiminnan suun­nittelu ja budje­tointi
  – Toiminnan tavoitteet ja päämäärät
  – Tavoit­teiden toteut­ta­misen talou­del­liset ulot­tu­vuudet
  – Osabud­jetit
  – Tulos­bud­jetti ja tase-ennuste
  – Tasa­painon löytä­minen tulojen ja menojen välillä

  Harjoitus: Budjetin laati­misen osa-alueet

  12:00 Lounas

  13:00 Inves­toin­ti­las­kelmat
  – Inves­tointien suun­nittelu
  – Inves­toinnin kannat­ta­vuuden arvioi­minen eri lasken­ta­me­ne­tel­millä
  – Inves­toin­ti­riskien arviointi ja hallinta
  – Inves­toin­ti­las­kelmien tunnus­lukuja

  Harjoitus: Inves­toin­ti­las­kelmien laati­minen

  14:15 Kahvi

  14:30 Yritys­ra­hoi­tuksen perusteet
  – Oma ja vieras pääoma
  – Tulo­ra­hoitus
  – Osak­kee­no­mis­tajan näkö­kulma yritys­toi­mintaan
  – Rahoi­tus­lai­tokset ja muut rahan­lähteet

  15:30 Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy


  PÄIVÄ 2

  08:30 Aamukahvi

  09:00 Tulos­las­kelma
  – Kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet
  – Yrityksen tuloksen muodos­tu­minen
  – Tulos­las­kelman laati­misen peri­aatteet
  – Tulos­las­kelman tärkeimmät tunnus­luvut ja niiden tulkinta
  – Poik­keamien tunnis­ta­minen
  – Kate­tuot­to­las­kelmat

  Harjoitus: Tulos­las­kelman tunnus­luvut ja niiden analy­sointi

  10:30 Tauko

  10:45 Tase
  – Miten tase laaditaan?
  – Taseen tärkeimmät tunnus­luvut ja niiden tulkinta
  – Poik­keamien tunnis­ta­minen
  – Tilin­pää­tös­tie­tojen analy­sointi ja vertailu
  – Mihin rahoit­tajat ja analyy­tikot kiin­nit­tävät huomiota taseessa?

  Harjoitus: Taseen tulkit­se­minen

  12:00 Lounas

  13:00 Kassa­virta ja käyt­tö­pääoman riit­tävyys
  – Tulo- ja meno­vir­tojen synk­ro­nointi
  – Kolme kassa­virtaa
  – Mitä kassa­virrat kertovat
  – Käyt­tö­pää­oma­tarpeen laske­minen
  – Keinoja kassa­virran tasa­pai­not­ta­miseen

  Harjoitus: Käyt­tö­pääoman riit­tä­vyyden arvioi­minen

  14:30 Kahvi

  14:45 Orga­ni­saation tehok­kuuden arvioi­minen
  – Sijoi­tetun pääoman tuotto
  – Erilaiset kier­to­no­peudet
  – Henki­löstön tuot­tavuus

  Harjoitus: Toiminnan tehok­kuuden mittaa­minen

  15:15 Loppukeskustelu

  15:30 Koulutus päättyy


  Koulutuspaikka:
  Innopoli 3, Otaniemi, Vaisalantie 4, 02130 Espoo

  Ajankohta:
  ma-ti 3.-4.4.2023

  Hinta:
  1 490 euroa /hlö + alv 24 %.
  – Hintaan sisältyy koulu­tus­ma­te­ri­aali sekä lounas- ja kahvi­tar­joilut koulutuspäivinä.

  Kysy ryhmäetuhintaa:
  toimisto@ratekoulutus.fi


  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja