Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Esihenkilön taloustaidot käytännössä (2 pv)

Koulutus on suun­ni­teltu esihenkilöille, jotka eivät ole talous­hal­linnon ammat­ti­laisia, mutta tekevät merkit­täviä talou­del­lisia päätöksiä työssään. Koulutus antaa kattavan koko­nais­kuvan talous­hal­linnon tärkeim­mistä osa-alueista ja valmiudet yrityksen talous­hal­linnon perus­teiden ymmär­tä­miseen.

Koulutus on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Runsaat lasken­ta­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa. Koulu­tukseen osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon koulu­tusta.


Hyödyt osallistujalle
– Saat kattavat tiedot yrityksen talous­hal­linnon eri osa-alueista
– Opit yritys­ta­louden tärkeimmät käsitteet ja raportit
– Osaat budje­toida toimin­taasi entistä ammat­ti­mai­semmin
– Tunnet kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet ja osaat laatia tulos­las­kelman ja taseen sekä analy­soida niitä
– Opit laskemaan erilaisten inves­tointien kannat­ta­vuutta ja tunnet rahoi­tuksen perus­pe­ri­aatteet
– Opit laskemaan yrityksen tärkeimmät tunnus­luvut


Kenelle?
Koulutus on suun­ni­teltu kaikille johta­jille, esihenkilöille ja projek­ti­pääl­li­köille, jotka vastaavat jonkin osa-alueen talou­desta, mutta eivät tee päätyökseen talous­hal­linnon tehtäviä.


Kouluttaja

Jari Salminen, KTT, kouluttaja, johtamisen ja yritystalouden asiantuntija

KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta. Jari on väitellyt muutoksen johtamisesta ja kirjoittanut johtamisesta yhteensä 18 kirjaa ja lukuisia artikkeleita.
– Jos tarvitsette apua esimiestenne valmentamiseen, hankalien johtamistilanteiden käsittelyyn, asiantuntijapalveluiden arvomyyntiin tai muihin käytännön johtamistyöhön liittyviin valmennustarpeisiinne, Jari on suurella todennäköisyydellä oikea henkilö avuksenne.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
– Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
– Johta­minen ja esihenkilötyö
– Asiantuntijamyynti
– Johta­mis­vies­tintä
– Yritystalous
– Tiimityö
– Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
– Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat

Palautetta aiemmista koulutuksista:
”Kurssi vastasi tavoitteisiin täydellisesti. Kurssin vetäjälle erikoiskiitos, samoin materiaalin selkeyteen ja määrään. Lähtökohtaisesti pidin kurssia kalliina mutta sain todellakin vastinetta hintaan nähden.” – Mika Soinio, Stiftelsen Åbo

”Hyvä katsaus yrityksen talouden seurannan perusteisiin. Koulutuksessa jaettu materiaali tulee varmasti aktiiviseen käyttöön päivittäisessä työssä.” – Aki Koivula, Ekokaari

”Kurssi oli etukäteisilmoituksen mukainen ja täytti paikkansa. Kurssipaikka oli miellyttävä ja rauhallinen.” – Kari Rajanaro, Turun kaupunkiOHJELMA

PÄIVÄ 1

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:00 Tilai­suuden avaus ja osal­lis­tujien odotukset koulu­tuk­selle

09:15 Mitä esihenkilön tulee tietää yritys­ta­lou­desta?
– Talou­del­lisen toiminnan perus­pe­ri­aatteet
– Tärkeimmät raportit ja tunnus­luvut
– Esihenkilön vastuu talou­den­pi­dosta
– Talou­den­pidon hyvät käytänteet

10:15 Tauko

10:30 Toiminnan suun­nittelu ja budje­tointi
– Toiminnan tavoitteet ja päämäärät
– Tavoit­teiden toteut­ta­misen talou­del­liset ulot­tu­vuudet
– Osabud­jetit
– Tulos­bud­jetti ja tase-ennuste
– Tasa­painon löytä­minen tulojen ja menojen välillä

Harjoitus: Budjetin laati­misen osa-alueet

12:00 Lounas

13:00 Inves­toin­ti­las­kelmat
– Inves­tointien suun­nittelu
– Inves­toinnin kannat­ta­vuuden arvioi­minen eri lasken­ta­me­ne­tel­millä
– Inves­toin­ti­riskien arviointi ja hallinta
– Inves­toin­ti­las­kelmien tunnus­lukuja

Harjoitus: Inves­toin­ti­las­kelmien laati­minen

14:15 Kahvi

14:30 Yritys­ra­hoi­tuksen perusteet
– Oma ja vieras pääoma
– Tulo­ra­hoitus
– Osak­kee­no­mis­tajan näkö­kulma yritys­toi­mintaan
– Rahoi­tus­lai­tokset ja muut rahan­lähteet

15:30 Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy


PÄIVÄ 2

08:30 Aamukahvi

09:00 Tulos­las­kelma
– Kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet
– Yrityksen tuloksen muodos­tu­minen
– Tulos­las­kelman laati­misen peri­aatteet
– Tulos­las­kelman tärkeimmät tunnus­luvut ja niiden tulkinta
– Poik­keamien tunnis­ta­minen
– Kate­tuot­to­las­kelmat

Harjoitus: Tulos­las­kelman tunnus­luvut ja niiden analy­sointi

10:30 Tauko

10:45 Tase
– Miten tase laaditaan?
– Taseen tärkeimmät tunnus­luvut ja niiden tulkinta
– Poik­keamien tunnis­ta­minen
– Tilin­pää­tös­tie­tojen analy­sointi ja vertailu
– Mihin rahoit­tajat ja analyy­tikot kiin­nit­tävät huomiota taseessa?

Harjoitus: Taseen tulkit­se­minen

12:00 Lounas

13:00 Kassa­virta ja käyt­tö­pääoman riit­tävyys
– Tulo- ja meno­vir­tojen synk­ro­nointi
– Kolme kassa­virtaa
– Mitä kassa­virrat kertovat
– Käyt­tö­pää­oma­tarpeen laske­minen
– Keinoja kassa­virran tasa­pai­not­ta­miseen

Harjoitus: Käyt­tö­pääoman riit­tä­vyyden arvioi­minen

14:30 Kahvi

14:45 Orga­ni­saation tehok­kuuden arvioi­minen
– Sijoi­tetun pääoman tuotto
– Erilaiset kier­to­no­peudet
– Henki­löstön tuot­tavuus

Harjoitus: Toiminnan tehok­kuuden mittaa­minen

15:15 Loppukeskustelu

15:30 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Innopoli 3, Otaniemi, Vaisalantie 4, 02130 Espoo

Ajankohta:
ma-ti 3.-4.4.2023

Hinta:
1 490 euroa /hlö + alv 24 %.
– Hintaan sisältyy koulu­tus­ma­te­ri­aali sekä lounas- ja kahvi­tar­joilut koulutuspäivinä.

Kysy ryhmäetuhintaa:
toimisto@ratekoulutus.fi


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Esihenkilön taloustaidot käytännössä (2 pv) -koulutukseen 03.-04.04.2023, Innopoli 3, Espoo
Hlö(ä)