fbpx
Esihenkilön tunnetaidot (2 pv)
järjestää nyt koulutuksen:

Esihenkilön tunnetaidot (2 pv)

1490 euroa /hlö + alv 24 %

1490 EUR

12.-13.10.2023, Innopoli 3, Espoo + voit osallistua myös etänä Vaisalantie 4, Otaniemi, Espoo 28 syyskuun, 2023 Sampo Korppoo

Johtaminen ja esihenkilotaidot , Vuorovaikutus

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • "Erittäin hyvin suunniteltu ja toteutettu kurssi!"

 • "Koulutus oli erittäin antoisa. Kiitos vetäjille!"

 • "Sisältö vastasi odotuksia. Sain paljon uusia ajatuksia hyödynnettäväksi päivittäisessä työssäni."

  Opi kohtaamaan, säätelemään ja hyödyntämään tunteita työelämässä! Tunteet vaikuttavat organisaation vuorovaikutuksen toimivuuteen, stressinsietokykyyn, oppimiseen, yksilöiden kehittymiskykyyn sekä luovuuteen. Tunteet eivät ole organisaation prosesseista erillinen asia, vaan ne vaikuttavat tutkitusti edellä mainittujen lisäksi myös sitoutumiseen ja päätöksenteon laatuun. Tunteiden vaikutus organisaatiossa näkyy siis lopulta myös viivan alla.

  Tunnetaitoja kehittämällä voimme vaikuttaa kaikkiin yllä mainittuihin asioihin positiivisesti. Tunnetaitojen avulla pystymme parantamaan resilienssiämme ja kykyämme tehdä sosiaalisesti oikeita ratkaisuja sekä toimia rakentavammin haastavissa vuorovaikutustilanteissa. Organisaatiossa saavutettavien hyötyjen lisäksi tunteiden säätelytaidot ovat yksilön psykologisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen toimintakyvyn perusta. Työturvallisuuslainsäädännön näkökulmasta tarkasteltuna näihin kaikkiin asioihin positiivisesti vaikuttaminen on esihenkilön vastuulla.

  Tässä valmennuksessa opit keskeisimmät näkökulmat tunteista työelämässä – siitä, mitä kaikkea tunnetaidoilla on mahdollista saavuttaa, miten niitä käytännössä harjoitellaan ja miten tunteita voi hyödyntää organisaation kehittämisessä.

  Hyödyt osallistujalle
  – Opit hallitsemaan omaa käyttäytymistäsi stressaavissa tilanteissa ja onnistut paremmin haastavissa johtamistilanteissa
  – Ymmärrät tunnetaitojen ja tunteiden merkityksen organisaation kehittämisessä
  – Saat konkreettisia työkaluja tunteiden kohtaamiseen ja hyödyntämiseen vuorovaikutustilanteissa
  – Opit vahvistamaan positiivisia tunnereaktioita johdettavissasi
  – Saat näkökulmia tunnetaitojen kehittämiseen tiimisi kanssa


  Kenelle?
  Koulutus on tarkoitettu lähijohtajille ja johtoasemassa työskenteleville toimialasta riippumatta.


  Kouluttajat:

  Valmentaja Tommi Lindholm
  Tommi Lindholm, yritysvalmentaja.
  Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

  Tommi on vastannut jo kahdeksan vuoden ajan tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta asiak­kaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä ja osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

  KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan. Tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

  Erityisosaamisalueet
  – Johto­ryh­mä­työs­kentely
  – Asian­tun­ti­joiden johta­minen
  – Palkitseminen


  Joni Martikainen, psykologi, tietokirjailija ja kouluttaja
  Joni Martikainen, kouluttaja
  Joni on psykologi, tietokirjailija ja kouluttaja. Akateemisen tutkimustyönsä kautta hän on perehtynyt erityisesti ihmisen persoonallisuuteen ja tunne-elämään liittyviin ilmiöihin. Hänen erikoisosaamistaan on persoonallisuuden ja tunne-elämän yksilötutkimus. Hän on tunnettu tutkimusnäyttöön nojaavista menetelmistään ja syvällisestä asiantuntemuksesta ihmisen ajattelun, tunne-elämän ja käyttäytymisen saralla. Joni pitää psykologin vastaanottoa KKT-keskus Arvossa Helsingissä, jossa hän tutkii ja tapaa eri-ikäisiä asiakkaita monenlaisista eri syistä.

  Erityisosaamisalueet
  – Syvällinen asiantuntemus ihmisen ajattelun, tunne-elämän ja käyttäytymisen aiheista
  – Persoonallisuuden ja tunne-elämän yksilötutkimus  OHJELMA

  Päivä 1

  08:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamukahvi

  09:00 Tilaisuuden avaus

  09:15 Tunteet ihmisyyden keskiössä
  – Mitä ja miksi tunteet ovat?
  – Tunteet organisaatiossa
  – Tunteiden tutkimus – tunteiden vaikutus suorituskykyyn

  10:15 Tauko

  10:30 Itsetuntemus tunnetaitojen perustana
  – Itsetuntemuksen merkitys tunnetaitojen näkökulmasta
  – Tietoisuus tunteista ja tunteiden käsittely
  – Tunteiden kohtaaminen vuorovaikutustilanteissa
  – Harjoitus: Itsereflektointi tekniikat ja mielikuvaharjoittelu

  12:00 Lounas

  13:00 Tunnetaitojen kehittäminen organisaatiossa
  – Tunteiden kohtaaminen ja potentiaali tiimissä
  – Tunneälyn kehittämisen työkalut
  – Tunteiden pelisäännöt
  – Harjoitus: Arvostuksen osoittamisen positiiviset vaikutukset

  14:15 Tauko

  14:30 Tunnetaitojen kehittäminen ja seuraavat askeleet
  – Esihenkilötyö tunteiden näkökulmasta
  – Harjoituksia ja ohjeita käytännön kehittämiseen oman tiimin kanssa
  – Yhteenveto ja vinkit jatkoon
  – Harjoitus: Tunnetaitojen kehittämisen seuraavat askeleet

  15:30 Päivä päättyy


  Päivä 2

  08:30 Aamupala

  09:00 Tilaisuuden avaus

  09:15 Tunteiden säätelytaidot hyvinvoinnin avaimena
  – Mitä itsesäätely on?
  – Itsesäätely ja hyvinvointi
  – Itsesäätely ja toimintakyky
  – Harjoitus: Keskustelua aihepiirin ympärillä

  10:15 Tauko

  10:30 Toiminnan säätely tunteiden säätelyn avaimena
  – Toimintaan aktivoituminen
  – Ongelmaratkaisun asenne
  – Siedättämisen taidot
  – Harjoitus: Aktivioitumisharjoitus

  12:00 Lounas

  13:00 Kokemuksen säätely tunteiden säätelyn avaimena
  – Läsnäolon filosofia
  – Keskittymisen taito
  – Läsnäolon taito
  – Harjoitus: Keskittymisharjoitus

  14:15 Kahvitauko

  14:30 Ajattelun säätely tunteiden säätelyn avaimena
  – Ajattelun ABC-malli
  – Uudelleen tulkinta
  – Mentalisaatiotaidot
  – Harjoitus: Mentalisaatioharjoitus

  15:30 Päivä päättyy


  Koulutuspaikka:
  Innopoli 3, Otaniemi, Vaisalantie 4, 02130 Espoo
  – Voit osallistua myös etänä. Valitse ilmoittautumislomakkeella, osallistutko lähi- vai etäkoulutukseen.

  Ajankohta:
  to-pe 12.-13.10.2023, klo 09.00-15.30

  Hinta:
  1 490 euroa
  /hlö + alv 24 %.
  – sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilut koulutuspäivien aikana

  Laskutus tapahtuu, kun koulutuksen toteutuminen varmistuu.

  Kysy ryhmäetuhintaa:
  toimisto@ratekoulutus.fi


  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja