fbpx
Esimiehen taloustaidot käytännössä (2 pv)
järjestää nyt koulutuksen:

Esimiehen taloustaidot käytännössä (2 pv)

1490 euroa /hlö + alv 24 %

1490 EUR

18.-19.02.2021, Hotel Haven, Helsinki Unioninkatu 17, Helsinki 17 helmikuun, 2021 Sampo Korppoo

Taloushallinto ja verotus

Mahdollisuus osallistua myös etänä!

Koulutus on suun­ni­teltu esimie­hille, jotka eivät ole talous­hal­linnon ammat­ti­laisia, mutta tekevät merkit­täviä talou­del­lisia päätöksiä työssään. Koulutus antaa kattavan koko­nais­kuvan talous­hal­linnon tärkeim­mistä osa-alueista ja valmiudet yritys­ta­louden ja yrityksen talous­hal­linnon perus­teiden ymmär­tä­miseen.

Koulutus on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Runsaat lasken­ta­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa.

Koulu­tukseen osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon koulu­tusta.

Hyödyt osallistujalle
– Saat kattavan kuvan yrityksen talous­hal­linnon eri osa-alueista
– Opit yritys­ta­louden tärkeimmät käsitteet ja raportit
– Osaat budje­toida toimin­taasi entistä ammat­ti­mai­semmin
– Tunnet kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet ja osaat laatia tulos­las­kelman ja taseen sekä analy­soida niitä
– Opit laskemaan erilaisten inves­tointien kannat­ta­vuutta ja tunnet rahoi­tuksen perus­pe­ri­aatteet
– Opit laskemaan yrityksen tärkeimmät tunnus­luvut


Kenelle?
Koulutus sopii kaikille johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, jotka vastaavat jonkin osa-alueen talou­desta, mutta eivät tee päätyökseen talous­hal­linnon tehtäviä. Koulu­tukseen osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon koulu­tusta.


Kouluttaja:
KTT, toimitusjohtaja Jari Salminen. Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.

Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.

Motto: ”Muutu ennen kuin on pakko”OHJELMA, Päivä 1

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9:00 Tilai­suuden avaus ja osal­lis­tujien odotukset koulu­tuk­selle

Mitä esimiehen tulee tietää yritys­ta­lou­desta?
– Talou­del­lisen toiminnan perus­pe­ri­aatteet
– Tärkeimmät raportit ja tunnus­luvut
– Esimiehen vastuu talou­den­pi­dosta
– Talou­den­pidon hyvät käytänteet

10:15 Tauko

10:30 Toiminnan suun­nittelu ja budje­tointi
– Toiminnan tavoitteet ja päämäärät
– Tavoit­teiden toteut­ta­misen talou­del­liset ulot­tu­vuudet
– Osabud­jetit
– Tulos­bud­jetti ja tase-ennuste
– Tasa­painon löytä­minen tulojen ja menojen välillä

Harjoitus: Budjetin laati­misen osa-alueet

12:00 Lounas

13:00 Inves­toin­ti­las­kelmat
– Inves­tointien suun­nittelu
– Inves­toinnin kannat­ta­vuuden arvioi­minen eri lasken­ta­me­ne­tel­millä
– Inves­toin­ti­riskien arviointi ja hallinta
– Inves­toin­ti­las­kelmien tunnus­lukuja

Harjoitus: Inves­toin­ti­las­kelmien laati­minen

14:15 Kahvi

14:30 Yritys­ra­hoi­tuksen perusteet
– Oma ja vieras pääoma
– Tulo­ra­hoitus
– Osak­kee­no­mis­tajan näkö­kulma yritys­toi­mintaan
– Rahoi­tus­lai­tokset ja muut rahan­lähteet

16:00 Ensimmäinen koulu­tus­päivä päättyy


OHJELMA, Päivä 2

8:30 Aamiainen

09:00 Tulos­las­kelma
– Kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet
– Yrityksen tuloksen muodos­tu­minen
– Tulos­las­kelman laati­misen peri­aatteet
– Tulos­las­kelman tärkeimmät tunnus­luvut ja niiden tulkinta
– Poik­keamien tunnis­ta­minen
– Kate­tuot­to­las­kelmat

Harjoitus: Tulos­las­kelman tunnus­luvut ja niiden analy­sointi

10:30 Tauko

10:45 Tase
– Miten tase laaditaan?
– Taseen tärkeimmät tunnus­luvut ja niiden tulkinta
– Poik­keamien tunnis­ta­minen
– Tilin­pää­tös­tie­tojen analy­sointi ja vertailu
– Mihin rahoit­tajat ja analyy­tikot kiin­nit­tävät huomiota taseessa?

Harjoitus: Taseen tulkit­se­minen

12:00 Lounas

13:00 Kassa­virta ja käyt­tö­pääoman riit­tävyys
– Tulo- ja meno­vir­tojen synk­ro­nointi
– Kolme kassa­virtaa
– Mitä kassa­virrat kertovat
– Käyt­tö­pää­oma­tarpeen laske­minen
– Keinoja kassa­virran tasa­pai­not­ta­miseen

Harjoitus: Käyt­tö­pääoman riit­tä­vyyden arvioi­minen

14:30 Kahvi

14.45 Orga­ni­saation tehok­kuuden arvioi­minen
– Sijoi­tetun pääoman tuotto
– Erilaiset kier­to­no­peudet
– Henki­löstön tuot­tavuus

Harjoitus: Toiminnan tehok­kuuden mittaa­minen

15:45 Loppu­kes­kustelu

16:00 Koulutus päättyyCovid-19 – tiedote
Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutushotellien ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Seuraamme tiiviisti tilannetta koskien lähikoulutuksia. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Tervetuloa koulutuksiin!


Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki
– Koulutus striimataan, mahdollisuus osallistua myös etänä.
Valitse ilmoittautuessasi osallistutko etänä vai lähikoulutukseen.

Ajankohta:
to-pe 18.-19.02.2021

Hinta:
1 490 euroa
/hlö + alv 24 %. Sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin ja Uuden esimiehen -kirjan. Lähikoulutukseen sisältyy lisäksi aamiaisen, lounaan sekä kahvi­tar­joilut koulutuspäivien aikana.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja