Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Esimiehen taloustaidot käytännössä (2 pv)

Koulutus on suun­ni­teltu esimie­hille, jotka eivät ole talous­hal­linnon ammat­ti­laisia, mutta tekevät merkit­täviä talou­del­lisia päätöksiä työssään. Koulutus antaa kattavan koko­nais­kuvan talous­hal­linnon tärkeim­mistä osa-alueista ja valmiudet yrityksen talous­hal­linnon perus­teiden ymmär­tä­miseen. Koulutus on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Runsaat lasken­ta­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa. Koulu­tukseen osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon koulu­tusta.

Hyödyt osallistujalle
Koulutuksen jälkeen:
– Saat kattavat tiedot yrityksen talous­hal­linnon eri osa-alueista
– Opit yritys­ta­louden tärkeimmät käsitteet ja raportit
– Osaat budje­toida toimin­taasi entistä ammat­ti­mai­semmin
– Tunnet kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet ja osaat laatia tulos­las­kelman ja taseen sekä analy­soida niitä
– Opit laskemaan erilaisten inves­tointien kannat­ta­vuutta ja tunnet rahoi­tuksen perus­pe­ri­aatteet
– Opit laskemaan yrityksen tärkeimmät tunnus­luvut


Kenelle?
Koulutus on suun­ni­teltu kaikille johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, jotka vastaavat jonkin osa-alueen talou­desta, mutta eivät tee päätyökseen talous­hal­linnon tehtäviä.


Kouluttaja:
Jari Salminen

Johta­mis­teh­tävien grand old man Jari on muutosjohtamisen pitkän linjan ammattilainen, jolla on laaja kokemus kymmenien muutoshankkeiden johtajana, tutkijana ja kirjailijana.

KTT Jari on kirjoittanut 15 johtamista käsittelevää kirjaa sekä johtanut lukuisia muutoshankkeita suurissa ja pienemmissä organisaatioissa. Jarin valmennuksia kuvataan helppotajuisiksi, keskusteleviksi ja innostaviksi. Erityistä kiitosta valmennukset ovat saaneet käytännönläheisyydestään ja sovellettavuudestaan.

Jari on monen­laisten johta­mis­teh­tävien ohella toiminut yritys­kon­sulttina jo vuodesta 1986 ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta aiheenaan muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä. Yrittäjänä hän on toiminut vuodesta 2003.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, myynti ja asia­kas­palvelu, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.OHJELMA, Päivä 1

08:30 Ilmoittautuminen ja aamiainen

09:00 Tilai­suuden avaus ja osal­lis­tujien odotukset koulu­tuk­selle

09:15 Mitä esimiehen tulee tietää yritys­ta­lou­desta?
– Talou­del­lisen toiminnan perus­pe­ri­aatteet
– Tärkeimmät raportit ja tunnus­luvut
– Esimiehen vastuu talou­den­pi­dosta
– Talou­den­pidon hyvät käytänteet

10:15 Tauko

10:30 Toiminnan suun­nittelu ja budje­tointi
– Toiminnan tavoitteet ja päämäärät
– Tavoit­teiden toteut­ta­misen talou­del­liset ulot­tu­vuudet
– Osabud­jetit
– Tulos­bud­jetti ja tase-ennuste
– Tasa­painon löytä­minen tulojen ja menojen välillä
– Harjoitus: Budjetin laati­misen osa-alueet

12:00 Lounas

13:00 Inves­toin­ti­las­kelmat
– Inves­tointien suun­nittelu
– Inves­toinnin kannat­ta­vuuden arvioi­minen eri lasken­ta­me­ne­tel­millä
– Inves­toin­ti­riskien arviointi ja hallinta
– Inves­toin­ti­las­kelmien tunnus­lukuja
– Harjoitus: Inves­toin­ti­las­kelmien laati­minen

14:15 Kahvi

14:30 Yritys­ra­hoi­tuksen perusteet
– Oma ja vieras pääoma
– Tulo­ra­hoitus
– Osak­kee­no­mis­tajan näkö­kulma yritys­toi­mintaan
– Rahoi­tus­lai­tokset ja muut rahan­lähteet

16:00 Ensimmäisen päivän valmennus päättyy

—-


OHJELMA, Päivä 2

08:30 Aamiainen

09:00 Tulos­las­kelma
– Kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet
– Yrityksen tuloksen muodos­tu­minen
– Tulos­las­kelman laati­misen peri­aatteet
– Tulos­las­kelman tärkeimmät tunnus­luvut ja niiden tulkinta
– Poik­keamien tunnis­ta­minen
– Kate­tuot­to­las­kelmat
– Harjoitus: Tulos­las­kelman tunnus­luvut ja niiden analy­sointi

10:30 Tauko

10:45 Tase
– Miten tase laaditaan?
– Taseen tärkeimmät tunnus­luvut ja niiden tulkinta
– Poik­keamien tunnis­ta­minen
– Tilin­pää­tös­tie­tojen analy­sointi ja vertailu
– Mihin rahoit­tajat ja analyy­tikot kiin­nit­tävät huomiota taseessa?
– Harjoitus: Taseen tulkit­se­minen

12:00 Lounas

13:00 Kassa­virta ja käyt­tö­pääoman riit­tävyys
– Tulo- ja meno­vir­tojen synk­ro­nointi
– Kolme kassa­virtaa
– Mitä kassa­virrat kertovat
– Käyt­tö­pää­oma­tarpeen laske­minen
– Keinoja kassa­virran tasa­pai­not­ta­miseen
– Harjoitus: Käyt­tö­pääoman riit­tä­vyyden arvioi­minen

14:30 Kahvi

14:45 Orga­ni­saation tehok­kuuden arvioi­minen
– Sijoi­tetun pääoman tuotto
– Erilaiset kier­to­no­peudet
– Henki­löstön tuot­tavuus
– Harjoitus: Toiminnan tehok­kuuden mittaa­minen

15:15 Loppukeskustelu

15:30 Päivä päättyyCovid-19 – tiedote
Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutushotellien ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Seuraamme tiiviisti tilannetta koskien lähikoulutuksia. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Tervetuloa koulutuksiin!


Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki
– Jotta lähikoulutuksiimme olisi turvallista tulla, edellytämme osallistujilta koronapassia.

Ajankohta:
ti-ke 15.-16.2.2022

Hinta:
1 490 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Uuden esimiehen -kirjan, aamiaisen, lounaan sekä kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.