Brik järjestää nyt koulutuksen:

Esimiehen vuorovaikutustaidot käytännössä + DiSC-vuorovaikutusprofiili (2 pv)

Tele­patia ei toimi! Tehokas johta­minen edel­lyttää hyviä vuoro­vai­ku­tus­taitoja esimie­hiltä ja tiimin­ve­tä­jiltä.

Koulu­tuk­semme on suun­ni­teltu auttamaan sinua käytännön vuoro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa. Käymme järjes­tel­mäl­li­sesti läpi esimiehen ylei­simmät arjen johta­mis­ti­lanteet ja niiden haasteet. Kehität esimer­kiksi palaute- ja moti­voin­ti­tai­tojasi. Käytän­nön­lä­hei­sessä pien­ryh­mä­val­men­nuk­ses­samme pääset aidosti paran­tamaan esimies­tai­tojasi.

Hyödyt osallistujille
– Ymmärrät taitavan vuoro­vai­ku­tuksen merki­tyksen johta­mis­työssä
– Saat vastaukset esimiesten ja tiimin­ve­täjien ylei­simpiin kysy­myksiin vuoro­vai­ku­tuk­sesta
– Opit antamaan palau­tetta vaikut­ta­vasti
– Opit moti­voinnin ja valmen­tavan otteen perusteet
– Kehität itse­tun­te­mustasi ja saat rohkeutta toimia jämä­kästi erilai­sissa vuoro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa
– Saat käyt­töösi erilaisia teknii­koita pala­verien, kehi­tys­kes­kus­te­lujen ja pereh­dy­tyksen toteut­ta­mi­seksi
– Saat henki­lö­koh­taisen DiSC-vuoro­vai­ku­tus­pro­fiilin, joka antaa sinulle paljon erilaisia keinoja vuoro­vai­ku­tus­tai­tojen kehit­tä­mi­seksi


Kenelle?
Valmennus sopii kaikille, jotka haluavat kehittää johta­mis­tai­tojaan.


Kouluttajat:

Yrityskouluttaja Annina Eklund on tekno­lo­gia­teol­li­suuden ja työp­sy­ko­logian asian­tun­tijana Brikin ammat­ti­tai­toinen yritys­kou­luttaja. Annina on valmis­tunut diplomi-insi­nöö­riksi Aalto-yliopis­tosta, jossa hän opiskeli tekniikan lisäksi työp­sy­ko­logiaa ja johta­mista. Työko­ke­musta Anni­nalla on tekno­lo­gia­teol­li­suuden asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä, projek­ti­työs­ken­te­lystä sekä pitkä­jän­tei­sestä tutkimus- ja kehi­tys­työstä. Anninan tavoit­teena on hyödyntää sekä teknistä järjes­tel­mäl­li­syyttä että ihmis­nä­kö­kulman ymmär­tä­mistä orga­ni­saa­tioiden kehit­tä­mis­työssä.

Annina kouluttaa sekä avoi­missa koulu­tuk­sissa, että tilaus­kou­lu­tuk­sissa ja toteuttaa asiak­kaille räätä­löityjä kehi­tys­pro­jekteja. Lisäksi hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
Kehi­tys­pro­jektit • Pereh­dytys • Tiimityö • Työelä­mä­taidot • Osaa­misen kehit­tä­minen

Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.

—-

Yritysvalmentaja Maisa Durchman on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista: viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa niin asia­kas­pal­veluun, myyntiin, ja niiden johta­miseen, kuin myös apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DISC-valmentaja, sekä ICF-serti­fioitu coach, ja posi­tii­vinen asenne näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisa on itsekin uransa alku­met­reillä toiminut yrit­täjänä, joten myös käytän­nön­lä­heisyys ja teke­misen meininki ovat läsnä hänen valmen­nuk­sissaan.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
Myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen • Puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen • Haas­tavat asia­kas­ti­lanteet • Myynnin- ja palvelun johta­minen • Valmentava johta­minen • Moti­vointi ja moti­vaation johta­minen • Ihmisten ja teke­misen johta­minen • Tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuus

Tärkeitä käsit­teitä työelä­mässä: moti­vaatio, ihmis­läh­töisyys ja kokemus työn merki­tyk­sel­li­syy­destä. Huma­nistina Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena.OHJELMA

8:30 Aamupala

9:00 Minkä­lainen vuoro­vai­kuttaja minä olen?

– DiSC-viite­kehys
– Moti­vaat­torini ja stres­si­te­kijät
– Vahvuuteni ja kehi­tys­kohtani vuoro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa

10:15 Tauko

10:30 Luot­tamus toimivan vuoro­vai­ku­tuksen pohjana

– Luot­tamus ja kult­tuuri
– Luot­ta­muksen raken­ta­minen
– Oma DiSC-tyylini ja luot­ta­muksen vahvis­ta­minen

12:00 Lounas

13:00 Vaikut­tavan palau­te­kes­kus­telun käyminen

– Nega­tii­vi­sesta palaut­teesta raken­tavaan kommu­ni­kaa­tioon
– Posi­tii­visen palautteen voima ja sitou­tu­minen
– Palau­te­kes­kus­te­lu­har­joitus

14:15 Kahvi­tauko

14.30 Valmen­tavat pala­ve­ri­käy­tänteet

– Millainen on hyvä palaveri?
– Osal­listava vuoro­vai­kutus ja harjoittelu

15:30 Yhteenveto ja loppu­kes­kustelu

16:00 Ensimmäinen päivä päättyy

—–

Päivä 2

8:30 Aamupala

9:00 Miten huomioin uuden työn­te­kijän?

– Esimiehen tärkeimmät pereh­dy­tys­taidot
– Vinkit pereh­dyt­tä­miseen käytän­nössä

10:15 Tauko

10:30 Miten käydä kehi­tys­kes­kus­teluja?

– Mihin keskittyä kehi­tys­kes­kus­te­luissa?
– Teknii­koita keskus­te­luiden toteut­ta­miseen

12:00 Lounas

13:00 Miten yllä­pidän tiimin moti­vaa­tiota muutosten keskellä?

– Moti­vointi osana arkea
– Hyvän ilma­piirin ja tunne-energian vahvis­ta­minen

14:15 Kahvi­tauko

14:30 Miten kannustan tiimiä jatkuvaan kehit­ty­miseen?

– Työn­te­kijän vastuu ja osal­lis­ta­minen
– Valmentava johta­minen käytän­nössä

16:00 Tilaisuus päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
16.-17.11.2020

Hinta:
1 490 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.