Brik järjestää nyt koulutuksen:

Esimies – Onnistu kehityskeskusteluissa (1 pv)

Koulu­tuk­ses­samme keski­tymme siihen, miten esimies voi aidosti tukea työn­te­ki­jöiden osaa­misen kehit­ty­mistä kehi­tys­kes­kus­te­lujen avulla.

Esimiehen oletetaan useim­missa orga­ni­saa­tioissa käyvän syväl­liset kehi­tys­kes­kus­telut työn­te­ki­jöi­densä kanssa. Miten kehi­tys­kes­kus­telut järjes­tetään siten, että niistä on mahdol­li­simman paljon hyötyä sekä työn­te­ki­jälle että esimie­helle itselleen? Millaista osaa­mista toimivat keskus­telut edel­lyt­tävät esimie­heltä? Entä mikä on työn­te­kijän vastuu keskus­te­luiden onnis­tu­mi­sesta?

Hyödyt osallistujille:
– Osaat toteuttaa kehi­tys­kes­kus­teluja ammat­ti­mai­sesti
– Ymmärrät ja osaat viestiä kehi­tys­kes­kus­te­lujen merki­tyksen
– Syvennät palaute- ja vuoro­vai­ku­tus­tai­tojasi
– Osaat innostaa ja sitouttaa työn­te­ki­jöitä


Kenelle?
Koulutus on tarkoi­tettu esimie­hille ja johta­jille, joiden vastuulle kuuluu kehi­tys­kes­kus­te­luiden suun­nittelu ja toteutus.


Kouluttaja:
Annina Eklund
on tekno­lo­gia­teol­li­suuden ja työp­sy­ko­logian asian­tun­tijana Impactin huip­pu­tai­toinen yritys­kou­luttaja. Annina on valmis­tunut diplomi-insi­nöö­riksi Aalto-yliopis­tosta, jossa hän opiskeli tekniikan lisäksi työp­sy­ko­logiaa ja johta­mista. Työko­ke­musta Anni­nalla on tekno­lo­gia­teol­li­suuden asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä, projek­ti­työs­ken­te­lystä sekä pitkä­jän­tei­sestä tutkimus- ja kehi­tys­työstä. Anninan tavoit­teena on hyödyntää sekä teknistä järjes­tel­mäl­li­syyttä että ihmis­nä­kö­kulman ymmär­tä­mistä orga­ni­saa­tioiden kehit­tä­mis­työssä.

Impac­tilla Annina kouluttaa sekä avoi­missa koulu­tuk­sissa, että tilaus­kou­lu­tuk­sissa ja toteuttaa asiak­kaille räätä­löityjä kehi­tys­pro­jekteja. Lisäksi hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä, sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: Kehi­tys­pro­jektit, pereh­dytys, tiimityö, työelä­mä­taidot sekä osaa­misen kehit­tä­minen.

Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.OHJELMA

8:30 Aamupala

9:00 Toimivan kehi­tys­kes­kus­te­lu­mallin perusta
– Kehi­tys­kes­kus­te­luiden tavoitteet
– Mitä kehi­tys­kes­kus­te­luissa tulisi käsi­tellä?
– Miten saada kehi­tys­kes­kus­te­luista enemmän irti?
– Mitä hyötyä kehi­tys­kes­kus­te­luista on esimie­helle?
– Mitä hyötyä kehi­tys­kes­kus­te­luista on työn­te­ki­jälle?

10:30 Tauko

10:45 Työn­te­kijän kehit­ty­misen tuke­minen
– Psyko­lo­gisen sopi­muksen vahvis­ta­minen
– Työn­te­kijän moti­vaatio ja sitou­tu­minen
– Työn­te­kijän poten­ti­aalin hyödyn­tä­minen
– Työn­te­kijän vahvuuksien tunnis­ta­minen

12:00 Lounas

13:00 Esimiehen palaute- ja vuoro­vai­ku­tus­taidot
– Miten annan korjaavaa palau­tetta?
– Posi­tii­visen palautteen voima
– Kehit­ty­minen ja palaute
– Oman vuoro­vai­ku­tuksen kehit­tä­minen

14:15 Tauko

14:30 Kehi­tys­kes­kus­telun käytännön toteutus
– Miten tuoda esille kehi­tys­kes­kus­te­lujen merkitys?
– Vinkit keskus­te­luiden raken­teeseen
– Valmis­tau­tu­misen merkitys
– Keskus­te­lujen käytän­nön­jär­jes­telyt
– Keskus­te­lujen kesto ja ajan­käyttö

16:00 Päivä päättyy

Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
tiistai 21.01.2020

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Keskustele ja kehity 2.0 -kirjan, aamiaisen, lounaan sekä kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.