Brik järjestää nyt koulutuksen:

Etäjohtamisen haasteet ja mahdollisuudet (2 h)

Koulutuksessa käymme läpi tehokkaan etätyöskentelyn johtamisen käytäntöjä. Saat keinoja oman tiimisi työskentelyn ohjaamiseen ja seurantaan. Käsittelemme myös hybridijohtamisen ja etätyön yleisimpiä haasteita, ja saat niihin konkreettisia ratkaisuehdotuksia. Koulutuksen käytyäsi osaat nostaa esiin etätyön mahdollisuudet ja motivoida tiimiäsi tavoitteiden saavuttamiseen.

Koulutus koostuu suurimmaksi osaksi omatoimisesta opiskelusta, mutta sisältää yhteisen webinaarin. Voit valita itsellesi sopivan ajan useasta eri vaihtoehdosta.

Hyödyt osallistujalle
– Saat käytännön keinoja etätyön suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin
– Kehität johtamistaitojasi ja tunnistat etäjohtamisen erityispiirteet
– Kehität taitojasi etäviestinnässä ja -vuorovaikutuksessa
– Opit rakentamaan tiimin yhteiset etätyön pelisäännöt
– Opit vetämään aktivoivia ja tehokkaita etäpalavereja
– Opit huomioimaan tiimin jäsenten erilaiset tarpeet etäjohtamisessa

Kenelle?
Esimiehille ja tiiminvetäjille toimialaan katsomatta


Kouluttaja:
Annina Eklund

Anninan mielestä vaikuttava koulutus syntyy innos­ta­vasta ja avoi­mesta ilma­pii­ristä. Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.

Anninan kiin­nostus psyko­logiaa ja käyt­täy­ty­mis­tie­teitä kohtaan tekee jokai­sesta koulu­tuk­sesta erittäin ihmis­läh­töisen vasta­painona diplomi-insi­nöörin taus­talle, joka tuo teke­miseen järjes­tel­mäl­li­syyttä ja syväl­listä asian­tun­ti­juutta. Anninan vahvuuksiin kuuluu moni­mut­kais­tenkin asioiden selit­tä­minen selkeällä tavalla. Hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.

Annina on serti­fioi­tunut RMP Moti­vaa­tio­val­mentaja. Hän syventyy moti­vaa­tio­te­ki­jöihin The Reiss Moti­vation Profile -työkalun avulla, ja auttaa asiak­kaitaan hyödyn­tämään profiilia esimies­tai­tojen ja tiimityön kehit­tä­mi­sessä.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: osaamisen kehittäminen, perehdytys, tiimityö ja motivaatio.


OHJELMA

Jakso 1: Itsenäistä työskentelyä (videotallenteita) (noin 1h)
– Etätyöskentelyn tavoitetilan kirkastaminen ja täsmällisten tavoitteiden asettaminen
– Etäjohtamisen tärkeimmät periaatteet ja niiden edistäminen omassa tiimissä

Väli­tehtävä 1: Tehdään itse­näi­sesti ennen toista jaksoa

Jakso 2: Vuorovaikutteinen webinaari (2h), jossa sinulla on mahdollisuus keskustella kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa.
– Etäjohtamisen yleisimmät haasteet
– Etätyön mahdollisuudet
– Tiimin jäsenten sitouttaminen ja motivointi etätyöhön
– Vinkit etäviestinnän ja -vuorovaikutuksen kehittämiseen

Väli­tehtävä 2: Tehdään itse­näi­sesti ennen viimeistä jaksoa

Jakso 3: Itsenäistä työskentelyä (videotallenteita + harjoitustehtävä) (noin 1h)
– Työn seurannan käytännöt etätyössä
– Tehokkaan etäpalaverin suunnittelu ja toteutus


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
8.3.2022 klo 09.00-11.00

Hinta:
590 euroa
/hlö + alv 24 %
– sisältää Taitava tiimi­val­mentaja -kirjan posti­tettuna sinulle.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.