Brik järjestää nyt koulutuksen:

Etäjohtamisen haasteet ja mahdollisuudet (2 h)

oulutuksessa käymme läpi tehokkaan etätyöskentelyn johtamisen käytäntöjä. Saat keinoja oman tiimisi työskentelyn ohjaamiseen ja seurantaan. Käsittelemme myös hybridijohtamisen ja etätyön yleisimpiä haasteita, ja saat niihin konkreettisia ratkaisuehdotuksia. Koulutuksen käytyäsi osaat nostaa esiin etätyön mahdollisuudet ja motivoida tiimiäsi tavoitteiden saavuttamiseen.

Hyödyt osallistujalle
– Saat käytännön keinoja etätyön suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin
– Kehität johtamistaitojasi ja tunnistat etäjohtamisen erityispiirteet
– Kehität taitojasi etäviestinnässä ja -vuorovaikutuksessa
– Opit rakentamaan tiimin yhteiset etätyön pelisäännöt
– Opit vetämään aktivoivia ja tehokkaita etäpalavereja
– Opit huomioimaan tiimin jäsenten erilaiset tarpeet etäjohtamisessa

Kenelle?
Esimiehille ja tiiminvetäjille toimialaan katsomatta


Kouluttaja:
Yrityskouluttaja Annina Eklund. Annina on tekno­lo­gia­teol­li­suuden ja työp­sy­ko­logian asian­tun­tijana Brikin ammat­ti­tai­toinen yritys­kou­luttaja. Annina on valmis­tunut diplomi-insi­nöö­riksi Aalto-yliopis­tosta, jossa hän opiskeli tekniikan lisäksi työp­sy­ko­logiaa ja johta­mista. Työko­ke­musta Anni­nalla on tekno­lo­gia­teol­li­suuden asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä, projek­ti­työs­ken­te­lystä sekä pitkä­jän­tei­sestä tutkimus- ja kehi­tys­työstä. Anninan tavoit­teena on hyödyntää sekä teknistä järjes­tel­mäl­li­syyttä että ihmis­nä­kö­kulman ymmär­tä­mistä orga­ni­saa­tioiden kehit­tä­mis­työssä.

Annina kouluttaa sekä avoi­missa koulu­tuk­sissa, että tilaus­kou­lu­tuk­sissa ja toteuttaa asiak­kaille räätä­löityjä kehi­tys­pro­jekteja. Lisäksi hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: kehi­tys­pro­jektit, pereh­dytys, tiimityö, työelä­mä­taidot ja osaa­misen kehit­tä­minen.

Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.OHJELMA

Jakso 1: Itsenäistä työskentelyä (videotallenteita) (noin 1h)
– Etätyöskentelyn tavoitetilan kirkastaminen ja täsmällisten tavoitteiden asettaminen
– Etäjohtamisen tärkeimmät periaatteet ja niiden edistäminen omassa tiimissä

Väli­tehtävä 1: Tehdään itse­näi­sesti ennen toista jaksoa

Jakso 2: Vuorovaikutteinen webinaari (2h), jossa sinulla on mahdollisuus keskustella kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa.
– Etäjohtamisen yleisimmät haasteet
– Etätyön mahdollisuudet
– Tiimin jäsenten sitouttaminen ja motivointi etätyöhön
– Vinkit etäviestinnän ja -vuorovaikutuksen kehittämiseen

Väli­tehtävä 2: Tehdään itse­näi­sesti ennen viimeistä jaksoa

Jakso 3: Itsenäistä työskentelyä (videotallenteita + harjoitustehtävä) (noin 1h)
– Työn seurannan käytännöt etätyössä
– Tehokkaan etäpalaverin suunnittelu ja toteutus


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
04.11.2021 klo 13.00-15.00

Hinta:
590 euroa
/hlö + alv 24 %
– sisältää Taitava tiimi­val­mentaja -kirjan posti­tettuna sinulle.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.