fbpx
Haastavat vuorovaikutustilanteet (3 h)
järjestää nyt koulutuksen:

Haastavat vuorovaikutustilanteet (3 h)

390 euroa /hlö + alv 24 %

390 EUR

27.04.2023, Etäkoulutus , Etäkoulutus 17 huhtikuun, 2023 Sampo Korppoo

Itsensä kehittäminen , Johtaminen ja esihenkilotaidot , Työhyvinvointi , Vuorovaikutus

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • - "Valmentaja osasi tiivistää sisällön hyvin. Tunnistin omia kehityskohteita vuorovaikutuksessa."

 • - "Innostava ja asiantunteva valmentaja."

 • - "Vuorovaikutustaitojen merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa."

  Haastavista vuorovaikutustilanteista tekee haastavia niiden yllätyksellisyys – toisen osapuolen reaktioita on mahdoton ennustaa. Voimme vaikuttaa vain itseemme ja käyttäytymistavoitteisiimme tilanteessa.

  Tässä koulutuksessa opit haastavien vuorovaikutustilanteiden onnistumisen edellytykset. Tarkastelemme vuorovaikutustilannetta oman asenteen, valmistautumisen, harjoitteiden sekä yksinkertaisten käytännön tekniikoiden kautta.

  Koulutuksen jälkeen osaat valmistautua haastaviin vuorovaikutustilanteisiin, ymmärrät käyttäytymistavoitteiden merkityksen sekä osaat soveltaa yksinkertaisia vuorovaikutustekniikoita.


  Hyödyt osallistujalle
  – Opit, miten haastaviin vuorovaikutustilanteisiin pystyy valmistautumaan
  – Ymmärrät aktiivisen kuuntelun merkityksen sekä osaat soveltaa kuuntelun keskeisimpiä tekniikoita
  – Opit toimintamalleja, joiden avulla haastava tilanne pysyy ohjauksessasi
  – Valmennuksen jälkeen ymmärrät haastavissa vuorovaikutustilanteissa onnistumisen keskeisimmät osatekijät sekä tekniikat


  Kenelle?
  Haastavia vuorovaikutustilanteita työssään kohtaaville.


  Kouluttaja

  Valmentaja Tommi Lindholm
  Tommi Lindholm, KTM, yritysvalmentaja.
  Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

  Tommi on vastannut jo kahdeksan vuoden ajan tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta asiak­kaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä ja osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

  KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan. Tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

  Erityisosaamisalueet
  – Johto­ryh­mä­työs­kentely
  – Asian­tun­ti­joiden johta­minen
  – Palkitseminen  OHJELMA

  09:00 Haastavaan vuorovaikutustilanteeseen valmistautuminen
  – Oman roolin selkeys
  – Oman stressinsietokyvyn vahvistamisen tekniikat
  – Miten kehittyä paremmaksi haastavissa vuorovaikutustilanteissa?
  – Harjoitus: Itsereflektointi

  10:00 Stressin vaikutukset ja sen kohtaaminen
  – Stressin ja suorituskyvyn suhde
  – Stressin purkaminen vuorovaikutustilanteessa

  10:30 Tauko

  10:45 Haastavan vuorovaikutustilanteen vaiheet
  – Aloittaminen
  – Mihin kiinnittää huomio vuorovaikutustilanteessa?
  – Haastavan keskustelun edistämisen tekniikat

  12:00 Koulutus päättyy


  Koulutuspaikka:
  Etäkoulutus

  Ajankohta:
  to 27.4.2023, klo 9-12

  Hinta:
  390 euroa
  /hlö + alv 24 %.

  Kysy ryhmäetuhintaa:
  toimisto@ratekoulutus.fi


  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja