fbpx
Hinnoittele oikein (1 pv)
Brik järjestää nyt koulutuksen:

Hinnoittele oikein (1 pv)

790 euroa /hlö + alv 24 %

18.02.2020, Tapah­tu­matalo Bank, Helsinki Unio­ninkatu 20, Helsinki 2 marraskuun, 2019 Sampo Korppoo

Liiketoiminnan kehittäminen , Myynti

Valmen­nuk­semme auttaa hinnoit­te­lemaan omat tuotteet tai palvelut oikein ja saamaan niistä parhaan mahdol­lisen hinnan. Tuotetta ei koskaan kannata myydä halvem­malla, kuin mitä asiakas on siitä valmis maksamaan. Taita­valla hinnoit­te­lulla voikin parantaa liike­toi­minnan kannat­ta­vuutta huomat­ta­vasti ja luoda merkit­tävää kilpai­luetua.

Hyödyt osallistujille
– Saat kattavan koko­nais­kuvan hinnan määrit­telyn erilai­sista vaiku­tuk­sista liike­toi­mintaan
– Opit aset­tamaan omien tuot­teittesi hinnan oikein
– Ymmärrät paremmin ostajan näkö­kulmaa hinnan arvioin­nissa
– Osaat argu­men­toida pyytä­määsi hintaa vakuut­ta­vammin
– Parannat liike­toi­min­tanne kannat­ta­vuutta.


Kenelle?
Valmennus on suun­ni­teltu kaikille myyjille ja liike­toi­min­nasta vastaa­ville henki­löille, jotka työssään ratkai­sevat hinnoit­teluun liit­tyviä kysy­myksiä.


Kouluttaja:
KTT, toimitusjohtaja Jari Salminen. Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.

Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.

Motto: ”Muutu ennen kuin on pakko”OHJELMA

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9.00 Tilai­suuden avaus

9:15 Hinnoit­telun merkitys liike­toi­min­nassa
– Miten hinta määri­tellään?
– Miten asiakas kokee hinnan?
– Hinta­mie­likuva
– Tuotteen hinta vs. koko­nais­kus­tannus
– Hinta­jousto

10:30 Tauko

10:45 Erilaiset lähes­ty­mis­tavat hinnoit­teluun
– Kustan­nus­poh­jainen hinnoittelu (omakus­tan­nusarvon määrit­tä­minen)
– Mark­ki­na­läh­töinen hinnoittelu
– Arvo­pe­rus­teinen hinnoittelu ja tunne­poh­jainen päätök­senteko
– Inside out vs. Outside in
– Hinta­kil­pailu vai tarjonnan eriyt­tä­minen
– Hinnoittelu kohde­ryh­mittäin (hinta­syr­jintä)
– Hinnoit­telun muut­ta­misen ongelmat

Harjoitus: Miten hinnoit­te­lemme omat tuot­teemme?

12:00 Lounas

13.00 Hinnoit­telun kate­vai­ku­tukset
– Mitä myyn­nistä jää käteen?
– Sisään­ve­to­hin­noittelu ja kampan­ja­myynti (tappiolla myymisen stra­tegia)
– Alen­nusten vaikutus kannat­ta­vuuteen
– Oikeu­tetut alen­nukset (asiakas kantaa osan kustan­nuk­sista)
– Alen­nusten anta­minen ”vahin­gossa” (inflaa­tio­kor­jauksia ei tehdä)
– Maksuehdot hinnoit­telun osana

Harjoitus: Miten alen­nukset vaikut­tavat tulokseen

14:15 Kahvi

14:30 Uuden tuotteen tai palvelun hinnan määrittely
– Hinta vai ominai­suudet edellä?
– Hinta-ankkurit
– Rohkeus pyytää kunnon hinta?

15:45 Loppu­kes­kustelu

16:00 Koulu­tus­päivä päättyy


Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
tiistai 18.02.2020

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan sekä kahvi­tar­joilut.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja