fbpx
Hyödynnä Chat GPT:tä asiantuntijatyössäsi (2 h)
järjestää nyt koulutuksen:

Hyödynnä Chat GPT:tä asiantuntijatyössäsi (2 h)

290 euroa /hlö + alv 24 %

290 EUR

22.08.2023, Etäkoulutus , Etäkoulutus 9 elokuun, 2023 Sampo Korppoo

Itsensä kehittäminen , Tekoäly , Tieto- ja viestintäteknologia

Tekoälyn kehitys on ollut ällistyttävän nopeaa viimeisen vuoden aikana. Tekoäly on jo muuttanut useiden eri liiketoiminta-alueiden arkea käytännössä. Johtaminen ei ole tästä poikkeus. Tekoäly tulee ehdottomasti nähdä johtamisen tukifunktiona, joka vapauttaa aikaa johtamistyön keskeisimpiin osa-alueisiin, kuten vuorovaikutussuhteisiin, empatian ja tunne-älyn kehittämisen, luovaan ajatteluun, johtajuuden mahdollistamiseen sekä luottamuksen rakentamiseen.

Tässä koulutuksessa opit miten Chat GPT toimii ja miten voit luoda parhaiten tilanteeseesi sopivia kysymyksiä sekä miten pystyt kouluttamaan Chat GPT:tä tukemaan johtamistyötäsi. Saat myös käyttöösi kokoelman johtamistyön eri osa-alueiden keskeisimpiä kysymyksiä, joita pääset soveltamaan heti omaan arkeesi.

Tämä koulutus tarjoaa kattavan yleiskuvan siitä, kuinka ChatGPT voidaan ottaa avuksi päivittäisessä johtamistyössä päätöksenteon, viestinnän ja tiimien rakentamisen apuvälineenä.


Hyödyt osallistujalle
– Opit hyödyntämään Chat GPT:tä päätöksenteon tukena ja suunnittelutyössä
– Kuulet, miten tekoälyä voidaan hyödyntää viestinnän kehittämisessä, kuten sähköpostien ja raporttien laatimisessa
– Opit hyödyntämään Chat GPT:tä kokousten ja ideointisessioiden suunnitteluun ja hallintaan
– Saat näkökulmia tekoälyn hyödyntämiseen tutkimustyön, raportoinnin ja osaamisen jakamisen näkökulmista
– Opit hyödyntämään tekoälyä myös omien vuorovaikutustaitojesi hiomisessa sekä oman vaikuttavuutesi kasvattamisessa.


Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu asiantuntijatyössä työskenteleville toimialasta riippumatta


Kouluttaja:

Valmentaja Tommi Lindholm
Tommi Lindholm, yritysvalmentaja.
Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Tommi on vastannut jo kymmenen vuoden ajan koulut­tajan ja tutkijan roolissa koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta Brikin asiak­kaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä ja osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan. Tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

Erityisosaamisalueet
– Esihenkilötyön erilaiset aiheet
– Johto­ryh­mä­työs­kentely
– Tiimityö
– Asian­tun­ti­joiden johta­minen
– Palkit­se­minen
– Haastavat vuorovaikutustilanteetOHJELMA

09:00 Tilaisuuden avaus

09:15 Asiantuntijatyön ominaispiirteet ja tekoälyn rooli tämän kehittämisessä
– Chat GPT – mikä se on? Mihin se pystyy?
– Asiantuntijan rooli organisaatiossa
– Chat GPT:n hyödyntäminen asiantuntijatyössä

09:45 Asiantuntijatyö, oppiminen ja päätöksenteko
– ChatGPT oppimisen tukena
– Tekoäly päätöksenteon tukena
– Suunnittelutyön helpottaminen tekoälyn avulla
– Tutkimus, raportointi ja ChatGPT

10:00 Tauko

10:10 Chat GPT:n hyödyntäminen viestinnässä
– Sähköpostien laatiminen ja optimointi
– Fasilitointityö
– Osaamisen jakaminen
– ChatGPT vaikuttamis- ja viestintätyön apuvälineenä

11:00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
22.8.2023, klo 09.00-11.00

Hinta:
290 euroa
/hlö + alv 24 %.

Laskutus tapahtuu, kun koulutuksen toteutuminen varmistuu.

Kysy ryhmäetuhintaa:
toimisto@ratekoulutus.fi


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja