fbpx
Hyödynnä Chat GPT:tä johtamistyössäsi (3h)
järjestää nyt koulutuksen:

Hyödynnä Chat GPT:tä johtamistyössäsi (3h)

390 euroa /hlö + alv 24 %

390 EUR

21.06.2023, Etäkoulutus , Etäkoulutus 8 kesäkuun, 2023 Sampo Korppoo

Johtaminen , Tekoäly , Tieto- ja viestintäteknologia

Keinoälyn kehitys on ollut ällistyttävän nopeaa viimeisen vuoden aikana. Keinoäly on jo muuttanut useiden eri liiketoiminta-alueiden arkea käytännössä. Johtaminen ei ole tästä poikkeus. Keinoäly tulee ehdottomasti nähdä johtamisen tukifunktiona, joka vapauttaa aikaa johtamistyön keskeisimpiin osa-alueisiin, kuten vuorovaikutussuhteisiin, empatian ja tunne-älyn kehittämisen, luovaan ajatteluun, johtajuuden mahdollistamiseen sekä luottamuksen rakentamiseen.

Tässä koulutuksessa opit miten Chat GPT toimii ja miten voit luoda parhaiten tilanteeseesi sopivia kysymyksiä sekä miten pystyt kouluttamaan Chat GPT:tä tukemaan johtamistyötäsi. Saat myös käyttöösi kokoelman johtamistyön eri osa-alueiden keskeisimpiä kysymyksiä, joita pääset soveltamaan heti omaan arkeesi.

Tämä koulutus tarjoaa kattavan yleiskuvan siitä, kuinka ChatGPT voidaan ottaa avuksi päivittäisessä johtamistyössä päätöksenteon, viestinnän ja tiimien rakentamisen apuvälineenä.


Hyödyt osallistujalle
– Opit hyödyntämään Chat GPT:tä päätöksenteon tukena ja strategisessa suunnittelussa
– Kuulet, miten keinoälyä voidaan hyödyntää viestinnän kehittämisessä, kuten sähköpostien ja raporttien laatimisessa
– Opit hyödyntämään Chat GPT:tä kokousten ja ideointisessioiden suunnitteluun ja hallintaan
– Saat näkökulmia keinoälyn hyödyntämiseen sitoutumisen, oppimisen ja kehitysohjelmien räätälöinnissä
– Opit hyödyntämään keinoälyä myös strategian jalkauttamisen ja muiden muutosprosessien läpiviennissä sekä oman johtajuutesi pohtimisessa.


Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu johtoasemassa työskenteleville toimialasta riippumatta.


Kouluttaja:

Valmentaja Tommi Lindholm
Tommi Lindholm, yritysvalmentaja.
Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Tommi on vastannut jo kymmenen vuoden ajan koulut­tajan ja tutkijan roolissa koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta Brikin asiak­kaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä ja osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan. Tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

Erityisosaamisalueet
– Esihenkilötyön erilaiset aiheet
– Johto­ryh­mä­työs­kentely
– Tiimityö
– Asian­tun­ti­joiden johta­minen
– Palkit­se­minen
– Haastavat vuorovaikutustilanteetOHJELMA

09:00 Tilaisuuden avaus

09:15 Johtamistyön ominaispiirteet ja keinoälyn rooli sen kehittämisessä
– Chat GPT – mikä se on? Mihin se pystyy?
– Johtamisen rooli organisaatiossa
– Chat GPT:n hyödyntäminen johtamistyössä

09:45 Johtaminen ja päätöksenteko
– Keinoäly strategiatyön tukena
– Fasilitointityön helpottaminen keinoälyn avulla
– Sitoutumisen ja yhteistyön kehittäminen

10:30 Tauko

10:45 Chat GPT:n hyödyntäminen johtamisviestinnän näkökulmasta
– Sähköpostien laatiminen ja optimointi
– Viestinnän vaikuttavuuden kehittäminen
– Muutosviestinnän tehostaminen
– Keskeisimmät kysymykset ja Chat GPT:n ohjeistusten rakentaminen

12:00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
21.6.2023, klo 9-12

Hinta:
390 euroa
/hlö + alv 24 %.

Kysy ryhmäetuhintaa:
toimisto@ratekoulutus.fi


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja