Brik järjestää nyt koulutuksen:

Kaupan klousaamisen taito (1 pv)

Osaatko muuttaa myyn­ti­kes­kus­telut tilauk­siksi?

Valmen­nuk­semme keski­tymme hiomaan taitoja viedä myyn­ti­kes­kus­telut myön­teiseen loppu­tu­lokseen ja tehdä vahvempaa myyn­ti­tu­losta. Erilaisten klousaamis-teknii­koiden ja harjoi­tusten avulla opit toimimaan tehok­kaammin vaikeis­sakin myyn­ti­ti­lan­teissa. Pienessä valmen­nus­ryh­mäs­sämme pääset myös kuulemaan muiden osal­lis­tujien menes­tyksen salai­suuksia.

Ilmoit­taudu mukaan! Tarjouksesi ansait­sevat onnel­lisen lopun.

Hyödyt osallistujille
– Ymmärrät asiakkaan toimintaa päätös­ti­lan­teissa
– Opit tunnis­tamaan kaupan klousaa­misen eri vaiheet
– Löydät itsellesi luon­te­vimmat tavat lyödä kaupat lukkoon
– Parannat tarjoustesi kiin­ni­ve­to­pro­senttia ja vältät turhaa työtä
– Parannat myyn­ti­tu­lostasi ja saavutat itsellesi aset­tamasi tavoitteet


Kenelle?
Valmen­nuk­semme on suun­ni­teltu kaikille myyjille, jotka haluavat parantaa klousaa­mis­tai­tojaan.


Kouluttaja:
KTT, toimitusjohtaja Jari Salminen. Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.

Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.

Motto: ”Muutu ennen kuin on pakko”OHJELMA

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Mikä erottaa huip­pu­myyjät taval­li­sista tallaa­jista?

Harjoitus: Omien myyn­titai­tojen arvioin­ti­tehtävä

10:15 Tauko

10.30 Tarjouksen huolel­linen valmistelu ja myyminen
– Riittävä ja huolel­linen argu­men­tointi
– Asiakkaan autta­minen tarjouksen sisällön ymmär­tä­mi­sessä
– Asiakkaan oikean tulkinnan varmis­ta­minen

Harjoitus: Erilaiset argu­men­toin­ti­tyylit

12.00 Lounas
– Vasta­väit­teiden käsittely ja hinnan myymisen taito
– Asiakkaan päätös­pro­sessin ymmär­tä­minen
– Muutos­vas­ta­rinta on terveen ihmisen ominaisuus
– Viiden EI:n periaate

Harjoitus: Vasta­ha­koisen asiakkaan ohjaa­minen huomion ohjaa­misen tekniikan avulla

14.30 Kahvi

14.45 Rohkea rokan syö
– Myyjän tehtävä on ehdottaa kaupan klousaa­mista
– Omien epävar­muuksien työs­tä­minen
– Oikeus pyytää asiak­kaalta päätöstä

15.15 Koeteltuja keinoja kaupan klousaa­miseen

15:15 Loppu­kes­kustelu

16:00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
perjantai 09.04.2021

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan sekä kahvi­tar­joilut.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.