Brik järjestää nyt koulutuksen:

Kaupan klousaamisen taito (1 pv)

Valmen­nuk­semme keski­tymme hiomaan taitoja viedä myyn­ti­kes­kus­telut myön­teiseen loppu­tu­lokseen ja tehdä vahvempaa myyn­ti­tu­losta. Erilaisten klousaamis-teknii­koiden ja harjoi­tusten avulla opit toimimaan tehok­kaammin vaikeis­sakin myyn­ti­ti­lan­teissa. Pienessä valmen­nus­ryh­mäs­sämme pääset myös kuulemaan muiden osal­lis­tujien menes­tyksen salai­suuksia.

Ilmoit­taudu mukaan! Tarjouksesi ansait­sevat onnel­lisen lopun.

Hyödyt osallistujille
– Ymmärrät asiakkaan toimintaa päätös­ti­lan­teissa
– Opit tunnis­tamaan kaupan klousaa­misen eri vaiheet
– Löydät itsellesi luon­te­vimmat tavat lyödä kaupat lukkoon
– Parannat tarjoustesi kiin­ni­ve­to­pro­senttia ja vältät turhaa työtä
– Parannat myyn­ti­tu­lostasi ja saavutat itsellesi aset­tamasi tavoitteet


Kenelle?
Valmen­nuk­semme on suun­ni­teltu kaikille myyjille, jotka haluavat parantaa klousaa­mis­tai­tojaan.


Kouluttaja:
Yritysvalmentaja Maisa Durchman on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista: viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa niin asia­kas­pal­veluun, myyntiin, ja niiden johta­miseen, kuin myös apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DISC-valmentaja, sekä ICF-serti­fioitu coach, ja posi­tii­vinen asenne näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisa on itsekin uransa alku­met­reillä toiminut yrit­täjänä, joten myös käytän­nön­lä­heisyys ja teke­misen meininki ovat läsnä hänen valmen­nuk­sissaan.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen, puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen, haas­tavat asia­kas­ti­lanteet, myynnin- ja palvelun johta­minen, valmentava johta­minen, moti­vointi ja moti­vaation johta­minen, ihmisten ja teke­misen johta­minen sekä tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuus.

Tärkeitä käsit­teitä työelä­mässä: moti­vaatio, ihmis­läh­töisyys ja kokemus työn merki­tyk­sel­li­syy­destä. Huma­nistina Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena.OHJELMA

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Mikä erottaa huip­pu­myyjät taval­li­sista tallaa­jista?

Harjoitus: Omien myyn­titai­tojen arvioin­ti­tehtävä

10:15 Tauko

10.30 Tarjouksen huolel­linen valmistelu ja myyminen
– Riittävä ja huolel­linen argu­men­tointi
– Asiakkaan autta­minen tarjouksen sisällön ymmär­tä­mi­sessä
– Asiakkaan oikean tulkinnan varmis­ta­minen

Harjoitus: Erilaiset argu­men­toin­ti­tyylit

12.00 Lounas
– Vasta­väit­teiden käsittely ja hinnan myymisen taito
– Asiakkaan päätös­pro­sessin ymmär­tä­minen
– Muutos­vas­ta­rinta on terveen ihmisen ominaisuus
– Viiden EI:n periaate

Harjoitus: Vasta­ha­koisen asiakkaan ohjaa­minen huomion ohjaa­misen tekniikan avulla

14.30 Kahvi

14.45 Rohkea rokan syö
– Myyjän tehtävä on ehdottaa kaupan klousaa­mista
– Omien epävar­muuksien työs­tä­minen
– Oikeus pyytää asiak­kaalta päätöstä

15.15 Koeteltuja keinoja kaupan klousaa­miseen

15:15 Loppu­kes­kustelu

16:00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
03.12.9.2021

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan sekä kahvi­tar­joilut.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.