Impact järjestää nyt koulutuksen:

Kehityskeskusteluprosessin kehittäminen (1 pv)

Tästä koulu­tuk­sesta saat uusia ajatuksia ja työkaluja kehi­tys­kes­kus­te­lu­pro­sessin suun­nit­te­le­misen ja kehit­tä­misen tueksi.

Koulu­tuk­sessa käydään läpi kehi­tys­kes­kus­te­lu­pro­sessin kehit­tä­misen eri näkö­kulmat teoriasta käytäntöön. Koulu­tuksen aikana kuulet uusimpia tutki­mus­tu­loksia ja saat käytännön vinkkejä kehi­tys­kes­kus­te­luiden toteut­ta­mi­sesta. Kehi­tys­kes­kus­te­lu­pro­sessien kehit­tä­minen aloi­tetaan jo itse tilai­suu­dessa harjoi­tusten ja keskus­te­lujen avulla.

Hyödyt osallistujalle
– Saat kattavan koko­nais­kuvan kehi­tys­kes­kus­te­luiden eri osa-alueista
– Osaat viestiä orga­ni­saa­tiollesi kehi­tys­kes­kus­te­luiden merki­tyk­sestä
– Ymmärrät, miten kehi­tys­kes­kus­te­luita voi kehittää yhdessä orga­ni­saa­tiosi kanssa
– Opit laatimaan ohjeis­tukset kehi­tys­kes­kus­te­luiden käymiseen
– Näet kehi­tys­kes­kus­te­lu­käy­tän­teitä muista orga­ni­saa­tioista
– Tilai­suuden aikana pystyt kiteyt­tämään yrityk­sellesi kehi­tys­kes­kus­te­lu­pro­sessin rungon

Kenelle?
Koulutus on tarkoi­tettu johta­jille, esimie­hille ja HR-asian­tun­ti­joille jotka työs­ken­te­levät kehi­tys­kes­kus­te­luiden kanssa tai vastaavat prosessin kehit­tä­mi­sestä.


Kouluttajat:
Annina Eklund

Annina on tekno­lo­gia­teol­li­suuden ja työp­sy­ko­logian asian­tun­tijana Impactin huip­pu­tai­toinen yritys­kou­luttaja. Annina on valmis­tunut diplomi-insi­nöö­riksi Aalto-yliopis­tosta, jossa hän opiskeli tekniikan lisäksi työp­sy­ko­logiaa ja johta­mista. Työko­ke­musta Anni­nalla on tekno­lo­gia­teol­li­suuden asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä, projek­ti­työs­ken­te­lystä sekä pitkä­jän­tei­sestä tutkimus- ja kehi­tys­työstä. Anninan tavoit­teena on hyödyntää sekä teknistä järjes­tel­mäl­li­syyttä että ihmis­nä­kö­kulman ymmär­tä­mistä orga­ni­saa­tioiden kehit­tä­mis­työssä.
– Impac­tilla Annina kouluttaa sekä avoi­missa koulu­tuk­sissa, että tilaus­kou­lu­tuk­sissa ja toteuttaa asiak­kaille räätä­löityjä kehi­tys­pro­jekteja. Lisäksi hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä, sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.

Tommi Lindholm
Ihmis­mielen utelias kartoittaja Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta Impactin koulu­tuksiin. KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan, ja tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.
– Jo kahdeksan vuotta Tommi on tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa vastannut koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta Impactin asiak­kaille – tuot­teis­ta­mi­sesta ensi­ta­paa­misen kautta aina viimeiseen käden­pu­ris­tukseen. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää Impactin asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä, sekä osal­listuu Impac­tilla myös kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös serti­fioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.OHJELMA

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9:00 Kehi­tys­kes­kus­telut johta­mis­jär­jes­telmän osana
– Kehi­tys­kes­kus­te­lujen hyöty­nä­kö­kulma
– Kehi­tys­kes­kus­te­lujen lyhyt historia
– Kehi­tys­kes­kus­telun ja stra­tegian suhteesta

10:30 Tauko

10:45 Kehi­tys­kes­kus­te­luiden käytännön toteu­tuksia
– Erilaisten kehi­tys­kes­kus­te­lu­pro­sessien läpi­käyntiä
– Mitä tutki­mukset sanovat kehi­tys­kes­kus­te­luista?
– Miten orga­ni­saatio mukaan prosessiin?

Harjoitus: Kehi­tys­kes­kus­te­lu­pro­ses­simme tavoite

12:00 Lounas

13:00 Kehi­tys­kes­kus­te­lu­pro­sessin kehit­tä­minen
– Yhteisen harjoi­tuksen purku – tavoitteen kirkas­ta­minen
– Kehi­tys­kes­kus­te­lu­pro­sessin kehit­tä­misen tapoja
– Kehi­tys­kes­kus­te­lu­lomake ja orga­ni­saation jäsenten näkö­kulma
– Toimin­ta­ta­pojen muodos­tu­minen ja muut­ta­minen

14:15 Tauko

14:30 Kehi­tys­kes­kus­telut esimiesten johta­mis­pal­veluna
– Osal­lis­ta­misen teknii­koita
– Palve­lu­muo­toilu ja kehi­tys­kes­kustelu
– Kehi­tys­kes­kus­te­luiden kävi­jöiden ohjeis­ta­minen
– Kehi­tys­kes­kus­te­luihin käymisen koulut­ta­minen
– Kehi­tys­kes­kus­te­luiden lanseeraus

15:30 Päivän yhteenveto

16:00 Tilaisuus päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
tiistai 21.05.2019

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %, sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Keskustele ja kehity 2.0 -kirjan sekä aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.
– Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.