Brik järjestää nyt koulutuksen:

Key Account Manager tehovalmennus (1 pv)

Myyjäksi ei synnytä, vaan opitaan, kasvetaan ja kehi­tytään. Myynti ei ole mystiikkaa, vaan taitoa ja tekniikkaa. Ennen kaikkea kohtaa­misen ja vuoro­vai­ku­tuksen taidetta.

Uransa alussa olevan myyjän ei kannata toistaa historian aiempia virheitä, vaan hankkia päivän teho­val­men­nuk­sesta opit, oival­lukset ja ideat omaan myyn­tiu­ransa alkuun.

Valmennus keskittyy myyn­tityön haas­teiden taklaa­miseen ja mahdol­li­suuksien näke­miseen. Tarjoamme käytän­nössä testattuja keinoja omien myyn­ti­tu­losten paran­ta­mi­seksi.

Hyödyt osallistujille
– Tunnistat omat vahvuutesi ja kehi­tys­koh­teesi myyjänä
– Ymmärrät ostajan maailmaa ja toimintaa päätök­sen­te­ko­ti­lan­teissa
– Opit suun­nit­te­lemaan omaa toimin­taasi syste­maat­ti­semmin omien tavoit­teiden saavut­ta­mi­seksi.
– Saat hyviä vinkkejä asia­kas­kes­kus­te­luiden johta­miseen ja kaupan päät­tä­misen tueksi
– Parannat myyn­ti­tu­lostasi!


Kenelle?
Valmennus sopii niin uusille lupauk­sille kuin koke­neem­mille myyn­ti­ke­tuille. Innos­ta­vassa ilma­pii­rissä, yhdessä muiden myyjien kanssa, lataat akkusi ja yllätät itsesi sekä asiak­kaasi uudella myyn­ti­voi­malla.


Kouluttaja:
Yritysvalmentaja Maisa Durchman on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista: viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa niin asia­kas­pal­veluun, myyntiin, ja niiden johta­miseen, kuin myös apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DISC-valmentaja, sekä ICF-serti­fioitu coach, ja posi­tii­vinen asenne näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisa on itsekin uransa alku­met­reillä toiminut yrit­täjänä, joten myös käytän­nön­lä­heisyys ja teke­misen meininki ovat läsnä hänen valmen­nuk­sissaan.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
Myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen • Puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen • Haas­tavat asia­kas­ti­lanteet • Myynnin- ja palvelun johta­minen • Valmentava johta­minen • Moti­vointi ja moti­vaation johta­minen • Ihmisten ja teke­misen johta­minen • Tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuus

Tärkeitä käsit­teitä työelä­mässä: moti­vaatio, ihmis­läh­töisyys ja kokemus työn merki­tyk­sel­li­syy­destä. Huma­nistina Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena.OHJELMA

09:00 Tilai­suuden avaus, tutus­tu­minen ja päivän tavoitteet

09:30 Myyn­ti­pro­sessin vaiheet ja myyjän roolit

09:45 Huip­pu­myyjän ominai­suudet

– Tuote­myyn­nistä ratkai­su­myyntiin
– Määrä on laatua

10:30 Myyn­tityön prosessi

– Suun­nit­te­lusta asiak­kuuksien hoitoon

11:00 Asiakkaan ja ostajan maailma

– Asiakkaan osto­pro­sessi
– Kaupan synty­miseen vaikut­tavat tekijät

12:00 Lounas

13:00 Asia­kas­kes­kus­telun vaiheet

– Kontaktin otta­minen ja ensi­vai­ku­telma
– Kartoitus ja kuun­telun taito
– Yhteenveto ja ensim­mäinen kyllä
– Ratkaisu ja vasta­väit­teiden käsittely
– Kaupan päätös

14:00 Tauko

14:30 Sosi­aa­listen taitojen merkitys myyn­nissä

– Itselleni ominainen tapa toimia ja mukaut­ta­misen taito

15:00 Erilaisten ostajien kohtaa­minen

15:30 Yhteenveto ja loppu­kes­kustelu

16:00 Valmen­nus­päivä päättyy


Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
maanantai 07.10.2019

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %, sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilun. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.