Impact järjestää nyt koulutuksen:

Kiire ja ajankäytön hallinta (1 pv)

Koulu­tuk­sessa perehdymme siihen, miltä kiire näyttää eri näkö­kul­mista, mistä se johtuu, miten se vaikuttaa suori­tus­ky­kyymme ja mitä sen selät­tä­minen vaatii. Käymme läpi viimei­sintä tutki­musta aihe-alueesta sekä jaamme koke­muksia toimi­viksi tode­tuista teknii­koista.

Hyödyt osallistujalle:
– ymmärrät kiireen syitä ja seurauksia työelä­mässä,
– opit arvioimaan omien työta­po­jesi tehok­kuutta sekä
– pääset laatimaan itsel­lesi oman menes­tyk­sesu mallin koulut­ta­jamme johdolla.

Koulu­tuksen käytyäsi:
– Omaat koko­nais­kä­si­tyksen kiireestä ilmiönä nyky-yhteis­kun­nassa
– Ymmär­rät, miten kiire vaikuttaa omaan ja ympä­ristön suori­tus­kykyyn
– Osaat haastaa myös omaa orga­ni­saa­tiotaan kiireen pohdintaan
– Ymmär­rät kiireen taltut­ta­misen keskei­simpiä teknii­koita
– Osaat itse­näi­sesti rakentaa itsel­lesi tavoit­teita, jotka toteu­tuvat käytän­nössä

Kenelle?
Päivä on suun­nattu kaikille kiireen parissa paini­ville esimie­hille sekä asian­tun­ti­joille.


Kouluttajat:
Annina Eklund
on tekno­lo­gia­teol­li­suuden ja työp­sy­ko­logian asian­tun­tijana Impactin huip­pu­tai­toinen yritys­kou­luttaja. Annina on valmis­tunut diplomi-insi­nöö­riksi Aalto-yliopis­tosta, jossa hän opiskeli tekniikan lisäksi työp­sy­ko­logiaa ja johta­mista. Työko­ke­musta Anni­nalla on tekno­lo­gia­teol­li­suuden asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä, projek­ti­työs­ken­te­lystä sekä pitkä­jän­tei­sestä tutkimus- ja kehi­tys­työstä. Anninan tavoit­teena on hyödyntää sekä teknistä järjes­tel­mäl­li­syyttä että ihmis­nä­kö­kulman ymmär­tä­mistä orga­ni­saa­tioiden kehit­tä­mis­työssä.
– Impac­tilla Annina kouluttaa sekä avoi­missa koulu­tuk­sissa, että tilaus­kou­lu­tuk­sissa ja toteuttaa asiak­kaille räätä­löityjä kehi­tys­pro­jekteja. Lisäksi hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä, sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.

Tommi Lindholm, ihmis­mielen utelias kartoittaja, vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta Impactin koulu­tuksiin. KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan, ja tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.
– Jo kahdeksan vuotta Tommi on tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa vastannut koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta Impactin asiak­kaille – tuot­teis­ta­mi­sesta ensi­ta­paa­misen kautta aina viimeiseen käden­pu­ris­tukseen. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää Impactin asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä, sekä osal­listuu Impac­tilla myös kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös serti­fioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.OHJELMA

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9:00 Tilai­suuden avaus

9:15 Miten kiire vaikuttaa suori­tus­ky­kyymme?
– Kiire, stressi ja työhy­vin­vointi
– Kiire on sekä fakta että tunne
– Mitä kiireestä seuraa?
– Onko kiireinen ihminen tehokas?
– Voiko vähemmän olla enemmän?

Harjoitus: Kiirei­ly­testi – Oletko kissa vai pääs­täinen?

10:15 Tauko

10:30 Taltuta kiire – 5 askelta tehok­kaaseen ajan­käyttöön
– Onko kiire todel­linen ongelmasi?
– Mihin käytät aikasi?
– Henki­lö­koh­taisen ajan­käytön suun­nittelu
– Oman ener­gia­tason vaih­te­luiden huomioi­minen ajan­käytön suun­nit­te­lussa

12:00 Lounas

13:00 Tehosta työta­pojasi ja kaappaa aikaa itsellesi
– Oman menes­ty­mallin laati­misen aloit­ta­minen
– Ajan­käytön suun­nittelu – perus­tek­niikat
– Huomion varjelun tavat
– Infor­maa­tio­virrat

Harjoitus: Pysäh­ty­minen ja oman tilanteen kartoitus

14:30 Tauko

14:45 Tehosta työta­pojasi ja kaappaa aikaa itsellesi jatkuu
– Sähkö­postin peli­säännöt
– Ener­giasta huoleh­ti­minen
– Verkos­tojen kartoitus
– Keinoja kokousten tehos­ta­mi­seksi

Harjoitus: Tavoit­teesta totta

16:00 Tilaisuus päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
tiistai 19.03.2019

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Tehosta työta­pojasi ja kaappaa aikaa itsellesi -kirjan sekä lounaan ja kahvi­tar­joilut.
– Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.