fbpx
Lähijohtaja perehdyttäjänä (1 pv)
järjestää nyt koulutuksen:

Lähijohtaja perehdyttäjänä (1 pv)

890 euroa /hlö + alv 24 %

890 EUR

23.11.2022, Innopoli 3, Espoo + voit osallistua myös etänä Vaisalantie 4, Otaniemi, Espoo 22 syyskuun, 2022 Sampo Korppoo

Johtaminen ja esihenkilotaidot

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • "Koulutus oli erittäin onnistunut. Käytännön vinkkejä saatiin rutkasti eikä päivä käynyt hetkeksikään tylsäksi. Kiitos mukavasta ja tietorikkaasta koulutuksesta!" -Tiina Hiltunen, Meltex

 • "Koulutus oli mukavan vuorovaikutteinen ja vastasi hyvin tarpeisiin." -Emma Raunila, Palkeet

 • "Koulutus oli todella hyvä ja antoisa. Itse vaikutan ruohonjuuri tasolla, joka siis rekryää ja perehdyttää, niin meille tulee olemaan tästä perehdytyskoulutuksesta 100%:n varmasti hyötyä jatkossa." -Jussi Kairus, Zigizagi

  Onnistunut perehdytys auttaa uutta työntekijää aloittamaan työnsä tehokkaasti ja sitoutumaan työyhteisöön luontevasti. Perehdyttäjän vastuu on kuitenkin suuri.

  Tämän koulutuksen jälkeen tiedät, mitä valmisteluja tehdä ennen työntekijän saapumista, miten vastaanottaa uusi työntekijä, miten suunnitella perehdytysprosessi ja miten tukea uuden työntekijän oppimista ja kehittymistä käytännössä läpi koko koeajan. Koulutuksessa saat perehdytykseen runsaasti uusia ideoita ja teet konkreettisen suunnitelman perehdytyksen toteuttamiseksi.


  Hyödyt osallistujalle
  – Ymmärrät, mitkä tekijät vaikuttavat työntekijän sitoutumiseen jo alkumetreiltä asti
  – Osaat laatia perehdytyssuunnitelman, joka on selkeä ja helposti seurattavissa
  – Ymmärrät uuden työntekijän oppimisen edellytykset perehdytyksessä
  – Tiedät, mitkä perehdytyksen osa-alueet ovat sinun vastuullasi ja mitkä osa-alueet kannattaa delegoida
  – Ymmärrät sosiaalisen perehdytyksen merkityksen ja osaat osallistaa koko työyhteisön perehdytykseen
  – Saat motivoivia ideoita ja vinkkejä niin lähi- kuin etäperehdytykseen.


  Kenelle?
  Lähijohtajille, joiden vastuulla on perehdytyksen suunnittelu ja toteutus. Voit osallistua koulutukseen vaikka sinulla ei olisi esimiesasemaa, kunhan perehdyttäminen on sinun vastuualuettasi.


  Kouluttaja
  Valmentaja Annina Eklund

  Annina Eklund on serti­fioi­tunut RMP Moti­vaa­tio­val­mentaja. Hän syventyy moti­vaa­tio­te­ki­jöihin The Reiss Moti­vation Profile -työkalun avulla, ja auttaa asiak­kaitaan hyödyn­tämään profiilia esimies­tai­tojen ja tiimityön kehit­tä­mi­sessä.

  Anninan mielestä vaikuttava koulutus syntyy innos­ta­vasta ja avoi­mesta ilma­pii­ristä. Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.

  Anninan kiin­nostus psyko­logiaa ja käyt­täy­ty­mis­tie­teitä kohtaan tekee jokai­sesta koulu­tuk­sesta erittäin ihmis­läh­töisen vasta­painona diplomi-insi­nöörin taus­talle, joka tuo teke­miseen järjes­tel­mäl­li­syyttä ja syväl­listä asian­tun­ti­juutta. Anninan vahvuuksiin kuuluu moni­mut­kais­tenkin asioiden selit­tä­minen selkeällä tavalla. Hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.

  Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
  – Osaa­misen kehit­tä­minen
  – Pereh­dytys
  – Tiimityö
  – Moti­vaatio  OHJELMA

  08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

  09:00 Mitä voimme saavuttaa onnistuneella perehdytyksellä?
  – Käytämmekö riittävästi aikaa perehdytykseen?
  – Onko perehdytys vain uusille työntekijöille?
  – Perehdytyksen tavoitteet määrittävät perehdytysprosessin sisällön
  – Esihenkilön vastuu perehdyttäjänä

  10:15 Tauko

  10:30 Perehdyttäjän tärkeimmät taidot
  – Oppimisen mahdollistaminen perehdytyksessä
  – Fasilitointi- ja koulutustaidot perehdyttäjänä
  – Yksilöllinen perehdytys ja erilaiset persoonat
  – Sosiaalinen perehdytys ja työyhteisön rooli

  11:45 Harjoitus: Minä perehdyttäjänä

  12:00 Lounas

  13:00 Perehdytysprosessin suunnittelu ja seuranta
  – Selkeän perehdytyssuunnitelmaan laatiminen
  – Perehdytysprosessin osa-alueet
  – Kehittymisen seuranta ja tukeminen
  – TOP 20 -vinkkilista perehdytykseen!

  14:15 Tauko

  14:30 Psyko­lo­ginen sopimus ja sitou­tu­minen
  – Arvot, odotukset ja luot­tamus
  – Molem­min­puo­linen sitou­tu­minen
  – Mihin pereh­dytys päättyy?
  – Miten perehdytyksen onnistumista arvioidaan?

  15:15 Harjoitus: Oma suunnitelmani motivoivaan perehdytykseen

  15:30 Tilaisuus päättyy


  Covid-19 -tiedote
  Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutuspaikkojen ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Seuraamme tiiviisti tilannetta koskien lähikoulutuksia. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Tervetuloa koulutuksiin!


  Koulutuspaikka:
  Innopoli 3, Otaniemi, Vaisalantie 4, 02130 Espoo
  – Voit osallistua myös etänä. Valitse ilmoittautumislomakkeella, osallistutko lähi- vai etäkoulutukseen.

  Ajankohta:
  ke 23.11.2022

  Hinta:
  890 euroa /hlö + alv 24 %.
  – sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Uuden työn­te­kijän pereh­dytys -kirjan, lounaan ja kahvi­tar­joilut koulutuspäivän aikana

  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja