Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Lähijohtaja perehdyttäjänä (1 pv)

Onnistunut perehdytys auttaa uutta työntekijää aloittamaan työnsä tehokkaasti ja sitoutumaan työyhteisöön luontevasti. Perehdyttäjän vastuu on kuitenkin suuri.

Tämän koulutuksen jälkeen tiedät, mitä valmisteluja tehdä ennen työntekijän saapumista, miten vastaanottaa uusi työntekijä, miten suunnitella perehdytysprosessi ja miten tukea uuden työntekijän oppimista ja kehittymistä käytännössä läpi koko koeajan. Koulutuksessa saat perehdytykseen runsaasti uusia ideoita ja teet konkreettisen suunnitelman perehdytyksen toteuttamiseksi.


Hyödyt osallistujalle
– Ymmärrät, mitkä tekijät vaikuttavat työntekijän sitoutumiseen jo alkumetreiltä asti
– Osaat laatia perehdytyssuunnitelman, joka on selkeä ja helposti seurattavissa
– Ymmärrät uuden työntekijän oppimisen edellytykset perehdytyksessä
– Tiedät, mitkä perehdytyksen osa-alueet ovat sinun vastuullasi ja mitkä osa-alueet kannattaa delegoida
– Ymmärrät sosiaalisen perehdytyksen merkityksen ja osaat osallistaa koko työyhteisön perehdytykseen
– Saat motivoivia ideoita ja vinkkejä niin lähi- kuin etäperehdytykseen.


Kenelle?
Lähijohtajille, joiden vastuulla on perehdytyksen suunnittelu ja toteutus. Voit osallistua koulutukseen vaikka sinulla ei olisi esimiesasemaa, kunhan perehdyttäminen on sinun vastuualuettasi.


Kouluttaja
Annina Eklund on serti­fioi­tunut RMP Moti­vaa­tio­val­mentaja. Hän syventyy moti­vaa­tio­te­ki­jöihin The Reiss Moti­vation Profile -työkalun avulla, ja auttaa asiak­kaitaan hyödyn­tämään profiilia esimies­tai­tojen ja tiimityön kehit­tä­mi­sessä.

Anninan mielestä vaikuttava koulutus syntyy innos­ta­vasta ja avoi­mesta ilma­pii­ristä. Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.

Anninan kiin­nostus psyko­logiaa ja käyt­täy­ty­mis­tie­teitä kohtaan tekee jokai­sesta koulu­tuk­sesta erittäin ihmis­läh­töisen vasta­painona diplomi-insi­nöörin taus­talle, joka tuo teke­miseen järjes­tel­mäl­li­syyttä ja syväl­listä asian­tun­ti­juutta. Anninan vahvuuksiin kuuluu moni­mut­kais­tenkin asioiden selit­tä­minen selkeällä tavalla. Hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
– Osaa­misen kehit­tä­minen
– Pereh­dytys
– Tiimityö
– Moti­vaatioOHJELMA

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:00 Mitä voimme saavuttaa onnistuneella perehdytyksellä?
– Käytämmekö riittävästi aikaa perehdytykseen?
– Onko perehdytys vain uusille työntekijöille?
– Perehdytyksen tavoitteet määrittävät perehdytysprosessin sisällön
– Esihenkilön vastuu perehdyttäjänä

10:15 Tauko

10:30 Perehdyttäjän tärkeimmät taidot
– Oppimisen mahdollistaminen perehdytyksessä
– Fasilitointi- ja koulutustaidot perehdyttäjänä
– Yksilöllinen perehdytys ja erilaiset persoonat
– Sosiaalinen perehdytys ja työyhteisön rooli

11:45 Harjoitus: Minä perehdyttäjänä

12:00 Lounas

13:00 Perehdytysprosessin suunnittelu ja seuranta
– Selkeän perehdytyssuunnitelmaan laatiminen
– Perehdytysprosessin osa-alueet
– Kehittymisen seuranta ja tukeminen
– TOP 20 -vinkkilista perehdytykseen!

14:15 Tauko

14:30 Psyko­lo­ginen sopimus ja sitou­tu­minen
– Arvot, odotukset ja luot­tamus
– Molem­min­puo­linen sitou­tu­minen
– Mihin pereh­dytys päättyy?
– Miten perehdytyksen onnistumista arvioidaan?

15:15 Harjoitus: Oma suunnitelmani motivoivaan perehdytykseen

15:30 Tilaisuus päättyy


Covid-19 -tiedote
Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutuspaikkojen ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Seuraamme tiiviisti tilannetta koskien lähikoulutuksia. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Tervetuloa koulutuksiin!


Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
ke 31.8.2022

Hinta:
890 euroa /hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Uuden työn­te­kijän pereh­dytys -kirjan, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.