Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Lähijohtajan projektinhallintataidot (2 pv)

Projektipäällikön titteliä tai ei, tarvitset projektinhallinnan ja -johtamisen taitoja menestyäksesi. Projektiluonteinen työ lisääntyy alalla kuin alalla. On kuitenkin tutkittu, että peräti 70 % projekteista ei saavuta niille asetettuja tavoitteita. Suurimpia syitä tälle ovat epäselvät tavoitteet, huono suunnittelu sekä se, ettei projektijohtamisen merkitystä ymmärretä eikä sen kehittämiseen varata riittävästi resursseja. Tämä kahden päivän tehokoulutus antaa projektien ja projektitiimien johtamiseen käytännönläheiset ja nykyaikaiset työkalut, jotka voit ottaa käyttöösi heti. Koulutus on suunnattu erityisesti esihenkilöille, jotka haluavat varmistaa projektiensa onnistumisen.


Hyödyt osallistujalle
– Saat hyvän kokonaiskuvan projektijohtamisen eri osa-alueista
– Opit laatimaan projektisuunnitelman ja saat siihen valmiin templaten
– Opit oikean mindsetin, jolla kohdata projektien eteesi heittämät haasteet
– Opit oppimaan projekteistasi, jotta et toista samoja virheitä uudestaan
– Saat ideoita ja työkaluja, joilla loistat projektipäällikön tehtävässäsi
– Opit osallistamaan ja innostamaan projektitiimin jäseniä
– Kehität projekteissa tarvittavia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja
– Verkostoidut muiden samanlaisessa tilanteessa olevien henkilöiden kanssa


Kenelle?
Lähijohtajille ja kaikille, jotka vetävät kehitys- tai asiakasprojekteja oman työnsä ohella, ja haluavat saada perustiedot projektien hallintaan ja johtamiseen.


Kouluttaja

Valmentaja Annina Eklund
Annina Eklund, yritysvalmentaja.
Anninan mielestä vaikuttava koulutus syntyy innos­ta­vasta ja avoi­mesta ilma­pii­ristä. Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.

Anninan kiin­nostus psyko­logiaa ja käyt­täy­ty­mis­tie­teitä kohtaan tekee jokai­sesta koulu­tuk­sesta erittäin ihmis­läh­töisen vasta­painona diplomi-insi­nöörin taus­talle, joka tuo teke­miseen järjes­tel­mäl­li­syyttä ja syväl­listä asian­tun­ti­juutta. Anninan vahvuuksiin kuuluu moni­mut­kais­tenkin asioiden selit­tä­minen selkeällä tavalla. Hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.

Annina on serti­fioi­tunut RMP Moti­vaa­tio­val­mentaja. Hän syventyy moti­vaa­tio­te­ki­jöihin The Reiss Moti­vation Profile -työkalun avulla, ja auttaa asiak­kaitaan hyödyn­tämään profiilia esimies­tai­tojen ja tiimityön kehit­tä­mi­sessä.

Erityisosaamisalueet
– Osaamisen kehittäminen
– Perehdytys
– Tiimityö
– MotivaatioOHJELMA

PÄIVÄ 1.

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:00 Mikä on projekti?
– Projek­tityön kulma­kivet tämän päivän työelä­mässä
– Mitä projek­teilla tavoi­tellaan? – Projekti stra­tegian osana
– Projek­ti­työs­ken­telyn hyödyt ja haasteet

10:15 Tauko

10:30 Lähijohtaja projektipäällikkönä
– Mistä projek­ti­pääl­likön osaa­minen koostuu?
– Miten voit onnistua projek­ti­pääl­likön tehtä­vässäsi?
– Projektipäällikön mindset

12:00 Lounas

13:00 Projektien suun­nittelu ja käyn­nistys
– Mitä tulisi muistaa projektin käyn­nis­tys­vai­heessa?
– Toimivan projek­ti­suun­ni­telman laati­minen
– Projek­tior­ga­ni­saation määrit­tä­minen
– Tavoit­teiden aset­ta­misen haasteet ja vinkit niiden voit­ta­miseen

14:15 Tauko

14:30 Projek­ti­suun­ni­telman ydin­kohdat
– Aika­tau­lu­tuksen suden­kuopat – Miten vältät ne?
– Projek­ti­vies­tinnän ja seurannan suun­nittelu
– Riskien enna­koi­minen
– Harjoitus: Oman projek­ti­suun­ni­telman työs­tä­minen

15:30 Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

—-

PÄIVÄ 2.

08:30 Aamukahvi

09:00 Projek­ti­tiimin sitout­ta­minen ja moti­vointi
– Projek­ti­tiimin sitout­ta­minen yhteisiin tavoit­teisiin
– Tiimin jäsenten vastuut ja velvol­li­suudet
– Tiimin yhteistyön kehit­tä­minen
– Muutos­vas­ta­rinta ja muuto­se­nergia

10:15 Tauko

10:30 Yhteistyö ja projektien seuran­ta­käy­tännöt
– Suun­ni­telman seuranta ja päivit­tä­minen
– Doku­men­tointi
– Yhteisten toimin­ta­ta­pojen ja peli­sään­töjen merkitys
– Vies­tinnän suun­nittelu ja yhden­mu­kaisuus

12:00 Lounas

13:00 Tehokkaat projek­ti­pa­la­verit
– Miten projek­ti­pa­la­verit kannattaa järjestää
– Mitä etäpa­la­ve­reissa kannattaa huomioida
– Osal­lis­tavan pala­verin suun­nit­te­lu­runko

14:15 Tauko

14:30 Projek­tin­hal­linnan jatkuva kehit­tä­minen
– Projek­ti­työs­ken­telyn suosi­tuimmat työkalut ja tekniikat
– Millä tule­vai­suu­dessa menes­tytään? – Oppiva ote projek­ti­työssä
– Askeleet tästä eteenpäin

15:30 Koulutus päättyy


Covid-19 – tiedote
Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutuspaikkojen ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Seuraamme tiiviisti tilannetta koskien lähikoulutuksia. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Tervetuloa koulutuksiin!


Koulutuspaikka:
Innopoli 3, Otaniemi, Vaisalantie 4, 02130 Espoo
– Voit osallistua myös etänä. Valitse ilmoittautumislomakkeella, osallistutko lähi- vai etäkoulutukseen.

Ajankohta:
ma-ti 7.-8.11.2022

Hinta:
1 390 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Taitava tiimi­val­mentaja -kirjan sekä lounaan ja kahvi­tar­joilut koulutuspäivien aikana

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Lähijohtajan projektinhallintataidot (2 pv) -koulutukseen 07.-08.11.2022, Etäkoulutus + Innopoli 3, Espoo
Hlö(ä)