Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Lähijohtajan vuorovaikutustaidot (1,5 pv)

18.8.2022 Etäosuus klo 9.00 – 12.00
25.8.2022 Lähipäivä klo 9.00 – 15.30

Lähijohtajan vuorovaikutustaidot -valmennuksessa keskitytään omien vuorovaikutustaitojen hiomiseen harjoitusten ja Workplace Big Five -persoonallisuusprofiilin kautta. Valmennuksen jälkeen olet kasvattanut itsetuntemustasi, osaat hyödyntää yksinkertaisia toiminnan kehittämiseen tähtääviä vuorovaikutustekniikoita sekä valmentavaa otetta ja pystyt vaikuttamaan positiivisesti koko organisaatiosi vuorovaikutuskulttuuriin.


Hyödyt osallistujille
– Opit huolehtimaan vuorovaikutuksen laadusta ja turvaamaan avoimen vuorovaikutuksen peruselementtejä
– Opit kohtaamaan haastavia vuorovaikutustilanteita
– Saat työkaluja tiimisi vuorovaikutuskulttuurin kehittämiseen
– Saat Workplace Big Five -profiloinnin, jonka avulla kasvatat itsetuntemustasi, ymmärrät omaa vuorovaikutustapaasi ja opit, miten ihmiset eroavat toisistaan
– Saat käyttöösi yksinkertaisia ja tehokkaita valmentavan johtamisen tekniikoita


Kenelle?
Koulutus on suunnattu kaikille lähijohtajille eli esihenkilöille ja tiiminvetäjille. Valmennus toteutetaan pienryhmänä.


Kouluttaja:
Tommi Lindholm, KTM, yritysvalmentaja
Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta Brikin koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Tommi on vastannut jo kahdeksan vuoden ajan tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta Brikin asiak­kaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä ja osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan. Tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
– Johto­ryh­mä­työs­kentely
– Asian­tun­ti­joiden johta­minen
– Palkit­se­minenOHJELMA

Koulutuksen etäosuus järjestetään viikkoa ennen lähikoulutusta klo 9-12.

ETÄOSUUS
18.8.2022

09:00 Workplace Big Five -profiilien läpikäynti pienryhmässä (3h)

12:00 Tilaisuus päättyy

—-

LÄHIPÄIVÄ
25.8.2022

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:00 Tilaisuuden avaus

09:15 Vuorovaikutus ja sen dynamiikka – perusta kuntoon
– Stressin ja vuorovaikutuksen suhde
– Psykologinen turvallisuus ja siitä huolehtiminen
– Persoonallisuuden rooli vuorovaikutuksessa
– Harjoitus: Vuorovaikutustilanteista oppiminen

10:15 Tauko

10:30 Valmentavan otteen hyödyntäminen vuorovaikutuksessa
– Valmentava ote käytännössä – mitä se on ja mitä se ei ole?
– Valmentavan otteen saaminen osaksi arkea
– Harjoitus: Valmentavan otteen hyödyntäminen
– Harjoitus: Vuorovaikutuksellisen etäisyyden arviointi

12:00 Lounas

13:00 Vuorovaikutustekniikat ja niiden harjoittelu
– Vuorovaikutustekniikat – perusteet
– Haastavat vuorovaikutustilanteet – onnistumisen edellytykset
– Haastaviin tilanteisiin valmistautuminen
– Harjoitus: Mielikuvaharjoittelun harjoittelu

14:15 Tauko

14:30 Vuorovaikutustekniikat ja niiden harjoittelu jatkuu
– Tasapuolisuudesta huolehtiminen
– Palautteen kehittäminen yhdessä
– Tiimin sisäisen vuorovaikutuksen laadun arviointi ja tiimin osallistaminen vuorovaikutuksen kehittämiseen

15:30 Tilaisuus päättyy


Covid-19 -tiedote
Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutuspaikkojen ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Seuraamme tiiviisti tilannetta koskien lähikoulutuksia. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Tervetuloa koulutuksiin!


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus + Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
to 18.8.2022 Etäosuus klo 9.00 – 12.00
to 25.8.2022 Lähipäivä klo 9.00 -15.30

Hinta:
1 690 euroa /hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Henkilökohtaisen Workplace Big Five -profiloinnin (ovh. 490 euroa), lounaan ja kahvi­tar­joilut lähipäivän aikana.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.