fbpx
Lean-johtajakoulutus (20 pv)
Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Lean-johtajakoulutus (20 pv)

EUR

01.11.2017-03.09.2018, Sibeliustalo, Lahti Ankkurikatu 7, Lahti 12 lokakuun, 2017 Sampo Korppoo

Pitkät kurssit , Tuotanto ja logistiikka

Parannustoiminnan johtaminen onnistuneesti vaatii tietoa ja taitoa. Odottaako asiakkaasi, että toimintasi olisi ketterämpää, toimitusvarmuus parempi ja samalla pitäisi parantaa tuottavuutta? Tiedätkö, kuinka organisoisit kehitystoimenpiteet johdon ideasta käytännön toteutukseen?

Lean-johtajakoulutus on laaja kokonaisuus, joka vastaa näihin kysymyksiin. Koulutuksessa käsitellään toiminnan ja tuottavuuden parantamista kokonaisvaltaisesti. Koulutus auttaa ymmärtämään ja avaamaan silmät, kuinka Lean toimii ja kuinka se voisi toimia. Koulutuksessa käsitellään Leanin taustalla tuotanto- ja palveluorganisaatioissa olevia lainalaisuuksia, vaihtelua, vaihtelun hallintaa sekä sen pienentämistä, Lean-työkaluja sekä johtamista.

Tänä päivänä organisaatioiden johto suunnittelee jatkuvasti, kuinka toiminnan
tuottavuutta ja kilpailukykyä parannetaan. Usein organisaatioiden nykyinen toimintataso
ei riitä tyydyttämään asiakkaiden tarvetta toimitusajan ja sen luotettavuuden, hinnan ja
laadun osalta.

Parannustoiminta ei ole keskustelua tekniikoista ja menetelmistä, vaan
kokonaisvaltaista lähestymistä liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittämiseen. Lean-
johtajakoulutuksessa liiketoiminnan kehittämistä lähestytään kokonaisuutena huomioiden
toimintaympäristöä säätelevät lainalaisuudet (Factory Physics).

Laaja 20-päiväinen Lean-johtajakoulutus alkaa lokakuussa 2017 Lahden
Sibeliustalossa.

Lean on virtauksen kiihdyttämiseen ja arvon tuoton maksimointiin perustuva
tekniikka. Leanin alkuperä on Toyotan tuotantosysteemi (TPS), joka Yhdysvalloissa
myöhemmin 1990-luvun taitteessa nimettiin Lean-tuotannoksi. Toyota Production Systeemin
tulokset julkaistiin ensimmäisen kerran suurelle yleisölle vuonna 1977 Sugimorin,
Kusunokin, Chon ja Uchikawan kirjoittamassa artikkelissa (Int. J. Prod. Res. 1977, vol,
15, no. 6, pp 553-564).

Myöhemmin Womac, Jones ja Roos kirjoittivat MIT:n tekemästä tutkimuksesta kirjan:
The Machine that Changed the World. Kirjassa esitellään, kuinka Toyota yhteistyössä GM:n
kanssa sai tappiollisen autotehtaan muutettua nopeasti tuottavaksi yhtiöksi. Näistä
ajoista lähtien Lean-konseptin käyttö on laajentunut voimakkaasti ympäri maailmaa,
erilaisille toimialoille ja erilaisiin ympäristöihin.

Toimintaa kuvaavat lainalaisuudet
Tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehityksen
kannalta on tärkeää ymmärtää toimintaa
kuvaavat lainalaisuudet. Hopp & Spearman ovat kuvanneet näitä kirjassaan Factory Physics.

Palvelu- tai tuotantoprosessien katsominen näiden lainalaisuuksien läpi auttaa
ymmärtämään paremmin nykytilannetta ja tekemään järkevämpiä päätöksiä
parannustoiminnassa. Lainalaisuudet yhdessä jatkuvan parantamisen kanssa ovat
lähestymistapa, joka mahdollistaa toiminnan kehittämisen menestyksekkäästi
organisaatiotason näkökulmasta riippumatta. Lean-johtajan tai asiantuntijan on tärkeää
ymmärtää nämä 27 lainalaisuutta suunnitellessaan ja toteuttaessaan Lean-aktiviteetteja
organisaatiossa.

Lean perustuu osaamiseen, kuinka systeemi muutetaan tuottavammaksi. Systeemitason
muutokset ovat johdon vastuulla, ei työntekijöiden. Muutos vaatii aina osaamista ja
uusien ajattelumallien ja käytäntöjen käyttöönottamista. Tämä muutos vaatii myös
työntekijöiden osallistumista ja toimintatapojen muuttamista, joka onnistuu parhaiten
ottamalla työntekijät mukaan muutokseen.

Onnistuneen Leanin taustalla on lainalaisuukdien lisäksi Demingin korostamat
parannustoimintaa koskevat neljä tekijää:

(1) systeemilähestymistapa
(2) vaihtelun ymmärtäminen
(3) tietotaito
(4) psykologia.

Pitkäaikaisella kokemuksella, kansainvälisen mallin mukaan
Olemme luoneet kansainvälistä ASQ:n tietosisältöä
(Body of Knowledge, BOK)
noudattavan Lean-johtajakoulutuksen. ASQ Body of Knowledge pitää sisällään kolme
erilaista kokonaisuutta: taktinen, integroiva ja strateginen. Lean-johtajakoulutus on
kombinaatio kaikkea näitä kolmea mutta pääpaino on taktisessa ja strategisessa tasossa.
BOK pitää sisällään 173 kohtaa, jotka jakautuvat neljään osioon: kulttuurin
mahdollistaminen, jatkuva prosessin parannus, yhdenmukainen Lean-yrityskulttuuri ja
liiketoimintatulokset.

Lean-johtajakoulutuksen tarkoituksena on tarjota korkeatasoista tietoa Leanista,
toiminnan kehittämisen neljästä komponentista ja niiden käytännön merkityksestä sekä
soveltamisesta organisaatioihin. Koulutus on kokonaisuus, joka antaa polun ja työkalut,
kuinka luodaan merkittävä parannus. Mitä enemmän Leaniin perehtyy, päätyy opetukseen:
hanki riittävä tieto ja taito Leanista, jos aiot menestyä Lean-parannuksissa.

Koulutus on kokonaisuus, jossa käydään yksittäisten parannusten toteutuspolku ja
työkalut sekä Lean -johtamiseen ja kulttuuriin liittyviä asioita. Mitä enemmän Leaniin
perehtyy, päätyy opetukseen: hanki riittävä tieto ja taito Leanista, jos aiot menestyä
Lean-parannuksissa.

Miksi Toyotalla onnistuttiin?
Maailmalta kantautuu kirjoituksia
, jotka osoittavat useiden yritysten epäonnistuvan
Leanissa. Sugimorin artikkelin mukaan Toyota oli ylivertainen jo 1977. Monet
organisaatiot ovat tämän jälkeen kopioineet Toyotaa ja epäonnistuneet. Usein
ihmetelläänkin, miksei kukaan maailmassa ole oppinut soveltamaan Toyotalla opittuja
menetelmiä yhtä hyvin kuin Toyota.

Tänä päivänä tiedetään, miksi Toyotalla onnistuttiin. On kolme keskeistä asiaa,
jotka tulee huomioida. Laatu on numero yksi. Kaikki viat tuotteessa tai palvelussa
hidastavat työtä ja vaativat lisäresursseja toiminnan suorittamiseksi. Toinen tärkeä asia
on varastojen hallinta. Keskeneräistä työtä ei saa olla liikaa eikä liian vähän.
Nollavirhe yhdessä joustavan tuotannon kanssa mahdollistaa varastotasojen laskemisen.
Kolmas asia on oppia ymmärtämään työjonojen käyttäytymistä. Työpistettä ei saa
ylikuormittaa. Koulutuksessa näiden kolmen asian yhteyttä opitaan ymmärtämään vaihtelun,
Littlen lain ja Kingmanin yhtälön avulla.

Muutos itsessään ei vie parempaan, vaan on voitava tehdä liiketoimintaa eteenpäin
vieviä muutoksia. On naivia ajatella, että muutaman päivän case-luentojen opeilla
voitaisiin luoda uusi paljon tuottavampi organisaatio. Tarvitaan paljon laajempaa
koulutusta, osaamista ja sen soveltamista käytäntöön. Kansainvälisesti Lean Leader –
koulutuksena tunnettu 20-päiväinen Lean johtajakoulutus antaa johtajille ja kehityksestä
vastaaville henkilöille tietotaitoa Leanista sekä kokonaisvaltaisesta
parannusajattelusta. Täytyy myös muistaa, että organisaatiossa johtamisen on tuettava
parannusta. Kysymys on ihmisen ja organisaation oppimisesta, joka on vaativa ja aikaa
vievä prosessi. Pitkä koulutus ja harjoittelu luovat riittävän pohjan ymmärtää ja
sisäistää Lean-menetelmiä.

Leanissa keskeistä on ymmärtää, mitä asiakas tahtoo ja kuinka se toteutetaan
yrityksen ja asiakkaan näkökulmasta kannattavasti. Rother kuvasi jo kauan käytössä olleen
päämäärämallin erinomaisesti viidellä askeleella Toyota Kata -kirjassa. Tämä malli ja sen
sisäistäminen tuo rutiinin jatkuvalle muutokselle kohti päämäärää. Nykytilan ja
tavoitteen väliin ei ole olemassa yhtä oikeaa tietä. Tämän tuntemattoman välin
ratkaisemiseen tarvitaan tieteellinen menetelmä, parannusmalli. Menetelmä tunnetaan
paremmin Demingin ympyränä, PDSA. Ympyrä luo strategian muutokselle, ohjaa ideoimaan
muutoksen ja testaamaan sen sekä arvioimaan tulosten perusteella idean toimivuutta.

Arvovirran johtamisen ja arvovirtakuvausten (VSM) tavoitteena on yhdistää
päämäärämalli, tieteellinen menetelmä sekä Lean-työkalut ja -konseptit välittömästi
palvelun ja tuotannon parantamiseen. Kyse on käytännössä siitä, kuinka systemaattisesti
ja nopeasti luodaan korkeamman suorituskyvyn omaava työympäristö.

Lean-johtajakoulutuksessa perehdytään syvällisesti Leaniin seitsemässä
jaksossa:

1. Lean-toiminta, aloitus ja parannettavan arvovirran valinta
2. Lean-konseptit ja -työkalut – Nykytilan tunnistaminen
3. Lean-arviointi ja -johtaminen – Nykytilan syvempi ymmärrys
4. Lean-ideaalitila – Ideaalitilan ja tavoitetilan luominen
5. Lean-toimenpiteet – Stabiilisuus ja suorituskyvyn parannus
6. Lean-toimenpiteiden jalkautus – Mitä on tehty, mitä tehdään
7. Uusi Lean-tavoitetila kohti ideaalitilaa.

Samalla kun koulutuksessa perehdytään arvovirtajohtamisen priorisointitekniikkaan,
käydään myös läpi erittäin suuri määrä Lean-työkaluja – 7 hukkaa ja hukan muodot Muda,
Mura, Muri, RTY, SPC, 5S, SMED, Poka-Yoke, OEE, Supermarket, Kanban jne. Lean-työkalujen
keskeisenä tehtävänä on tuoda esille ongelmia, jotka ratkaistaan.

Lean-projektin keskeisiä toimenpiteitä ovat oikean ongelman löytäminen arvovirta-
analyysin avulla ja ongelmien priorisointi. Ongelmanratkaisu eli esteen poistaminen
muodostaa parannusvaiheen. On olemassa kahdenlaisia ongelmia – erityissyyongelmia, joissa
etsitään syytä ja tehdään vastatoimenpide ja satunnaisyitä, joissa parannetaan
suorituskykyä ja tehdään parannus. Koulutuksessa opetetaan molempien parannusmenetelmien
keskeiset periaatteet ja työkalut.

Usein ihmetellään, miksei kukaan maailmassa ole oppinut soveltamaan Toyotalla
opittuja menetelmiä yhtä hyvin kuin Toyota. Tyypillisesti pääpaino Lean-kirjallisuudessa
on osallistamisessa ja kulttuurissa sekä tietysti visualisoinnissa, mikä Toyotan
tehtaallakin voimakkaasti näkyy. Edistyksellisten menetelmien ja asiantuntijoiden
roolista löytyy kirjallisuudesta vähemmän tietoa. Tiedetään kuitenkin, että mm. W.E.
Deming, J.M. Juran ja G. Taguchi ovat kouluttaneet vuosia japanilaisia asiantuntijoita ja
johtajia. Nämä herrat vannoivat systeemiajattelun, vaihtelun, tietotaidon ja psykologian
perään. Ei siis ainoastaan psykologian. Lean-johtajakoulutuksessa käsitellään nämä kaikki
keskeiset osa-alueet.

Edistyksellisten menetelmien käytöstä löytyy näyttöä esimerkiksi 1990 Kenichi
Sekinen kirjoittamasta kirjasta One-Piece-Flow. Kirjan esimerkissä asiantuntijat
lyhentävät 800 tonnisen muovipuristukoneen värin ja muotin vaihtoaikaa noin 95 minuutista
alle 6 minuuttiin. Esimerkissä käytetään ideoiden testaamiseen Taguchin L8-matriisia.
Esimerkissä on taitavasti yhdistetty PDSA-ympyrä, ryhmätyö, osaaminen, prosessissa
työskentelevät henkilöt ja edistykselliset laatutekniikan työkalut.

Usein kirjallisuudessa painotetaan kaikkien osallistumista ja mukana oloa,
joukkovoimaa. Tämä on oikein, mutta ei voi unohtaa tietotaidon, tieteen ja teorian arvoa
teollisen yhteiskunnan tuottavuuden kasvussa.
Konkreettista hyötyä projektityöllä

Koulutuksen teoriajaksojen välissä opiskelijat tekevät valmennusprojektia omaan
organisaatioonsa. Oma projekti on tärkeä. Sen avulla opiskelija oppii paremmin, muistaa
paremmin ja voi osoittaa koulutuksen hyödyn yritykselle. Opiskelijat soveltavat
oppimaansa todelliseen kehityshankkeeseen hankkien näin erinomaisen tietotaidon Lean-
ajatteluun ja -työkaluihin. Kokenut kouluttaja tukee projektityötä koulutuksen aikana ja
antaa etätukea jaksojen välissä sekä vielä koulutuksen jälkeen.

Valmiin hyväksytyn projektityön palautettuaan opiskelija saa QKK:n arvostetun
Lean-johtaja sertifikaatin.

Aikaisempaa osaamista Leanista ei vaadita
Osallistujilla ei tarvitse olla aikaisempaa tuntemusta Leanista ja sen
soveltamisesta. Kaiken tarvittavan opit ja sisäistät kurssilla.

Suomenkielinen toteutus
Koulutuskielenä on suomi. Koulutus pitää sisällään erittäin laajan suomenkielisen
Lean-koulutusmateriaalin sekä tiedostot ja lomakepohjat muistitikulla.

Sertifiointi
Lean-projektityön hyväksytysti suorittaneelle myönnetään arvostettu Quality Knowhow
Karjalainen Oy:n Lean -johtaja sertifikaatti.

Ajankohta ja laajuus
Kurssin kesto on 20 päivää. Koulutus järjestetään Lahden Sibeliustalossa. Aikataulu
on seuraavanlainen:

1. jakso 1.-2.11.2017
2. jakso 15.-17.11.2017
3. jakso 13.-14.12.2017
4. jakso 1.-2.2.2018
5. jakso 1.-2.3.2018
6. jakso 22.-23.3.2018
7. jakso 16.-17.4.2018
8. jakso 26.-27.4.2018
9. jakso 28.-29.5.2018
10. jakso 3.9.2018 (Final-päivä)

Kouluttaja:
Pääkouluttajana toimii DI Antti Piirainen. Yrityksellä ja sen kouluttajilla
on pitkäaikainen ja vankka kokemus Toyotan menetelmästä, Lean-teoriasta ja työpajoista.


Koulutuspaikka:
Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti

Aika:
01.11.2017-03.09.2018

Hinta:
Koulutuksen hinta on 8900 eur + alv 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja
kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto. Lisäksi osallistujat saavat tarvittavat tiedostot
muistitikulla ja Factory Physics for Managers -kirjan.

Peruutusehdot:
Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja