Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Lean Six Sigma Certified Green Belt (10 pv)

Ohjelma järjestetään sekä suomen- että englanninkielisenä. Tämä maaliskuussa alkava ohjelma on suomenkielinen. 

The program is held both in English and Finnish. This program starting in March is held in Finnish.

Haluatko pätevöityä LSS Green Belt -kehitysprojektien tiiminvetäjäksi? Haluatko oppia uudistamaan ja kehittämään toimintatapoja ja prosesseja ja saavuttaa mitattavia säästöjä? Kiinnostavatko sinua systemaattisen ongelmanratkaisun menetelmät?

Lean Six Sigma Certified Green Belt -valmennuksessa opitaan ja harjoitellaan soveltamaan kaikki keskeiset Green Belt -oppimäärään kuuluvat työkalut ja menetelmät. Opit systemaattisen DMAIC -kehittämismenetelmän ja opintojaksojen rinnalla teet organisaatiosi keskeistä prosessia parantavan ja toimintaa kehittävän projektin, jolla saavutat mitattavia tuloksia. Saat tukea projektiisi kokeneelta Master Black Belt / Black Belt -asiantuntijaltamme.

Valmennuksen eteneminen ja kehitysprojektin tekeminen noudattavat DMAIC -ongelmanratkaisumallia:
Define – parannuskohteen määrittäminen ja rajaaminen; mitä pitää kehittää
Measure – nykyisen suorituskyvyn tunnistaminen
Analyze – prosessimuuttujien ja juurisyiden tunnistaminen, prosessin virtauksen kehittäminen
Improve & Control– parannuskeinojen ja uusien ratkaisujen luominen sekä uudistusten pysyvyyden varmistaminen
Final – projektiesittelyt ja sertifikaattien jako

Kenelle?
Valmennus on tarkoitettu sinulle, joka haluat toimia kehitysprojektien tiiminvetäjänä ja haluat oppia parantamaan prosesseja systemaattisilla kehitysprojekteilla ja menetelmillä. Lean Six Sigma -menetelmänä soveltuu erilaisille toimialoille kuten teollisuuteen, palveluihin, terveydenhuoltoon ja julkiselle sektorille.

Green Belt -projektilla saavutat organisaatiollesi mitattavia tuloksia, parannuksia ja kustannussäästöjä keskeisissä prosesseissa ja mittareissa esimerkiksi tuottamatonta toimintaa ja haitallista vaihtelua vähentämällä. Koulutuksissamme Green Belt -projektilla tavoitellaan tyypillisesti 20 000-50 000 euron suuruisia tai jopa sitä suurempia säästöjä vuositasolla. Osallistujamme hakevat parannuksia ja säästöjä esimerkiksi seuraavissa mittareissa: läpimenoaika, asiakastyytyväisyys, tuottavuus, toimitusvarmuus, palvelun laatu tai henkilöstötyytyväisyys.

Sertifiointi
Koulutusjaksojen, henkilökohtaisen kehitysprojektin ja lopputentin hyväksytysti suoritettuasi sinulle myönnetään arvostettu Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatti.

Aalto PRO:n Green Belt-koulutus vastaa kansainvälistä American Society of Quality (ASQ) Body of Knowledge -vaatimustasoa.

Ei esitietovaatimuksia Lean Six Sigmasta
Aiempaa tuntemusta LSS-menetelmistä ei edellytetä. Sinulla tulee olla mukanasi oma kannettava tietokone, jolle on asennettu uusin versio Minitab -ohjelmasta (versio 20) data-analyyseja varten. Neuvomme tarvittaessa ohjelman hankkimisessa. Ohjelmasta on saatavilla ilmainen 30 päivän kokeiluversio, jolla pääsee alkuun.

Hyödyt
– Opit toteuttamaan systemaattisia ongelmanratkaisuprojekteja ja parantamaan prosesseja tuloksellisesti.
– Hallitset kaikki keskeiset Green Belt -oppimäärään kuuluvat työkalut ja menetelmät ja opit soveltamaan niitä.
– Saat arvostetun LSS Green Belt -sertifikaatin hyväksytyn DMAIC -projektin ja lopputentin perusteella.
– Organisaatiosi oppii sujuvampia toimintatapoja, tehokkuutta, tuottavuutta, ongelmanratkaisukykyä ja parannuksia asiakas- ja työtyytyväisyyteen.


Kouluttajat
Master Black Belt Mika Koivistolla on yli 20 vuoden kokemus laadun ja toiminnan kehittämisestä ja Six Sigma -työkalujen soveltamisesta. Hän on urallaan ohjannut lähes 2500 Lean Six Sigma -projektia eri toimialoille Suomessa ja kansainvälisesti.

Mika suoritti Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksen 1999 ja valmistui Master Black Beltiksi Nokia Oyj:n ensimmäiseltä MBB -kurssilta vuonna 2000. Työskennellessään Nokian toiminnoissa sekä alihankkijoiden parissa ympäri maailmaa hän toimi mm. yhtiön Six Sigma Deployment Leaderinä ja Master Black Beltinä, sekä vastasi Design for Six Sigma (DFSS) -menetelmien käyttöönotosta suunnitteluprosesseissa.

Vuodesta 2009 Mika on toiminut yrittäjänä, kouluttajana ja osakkaana Nordic Process Improvement Oy:ssä erityisosaamisenaan tilastolliset menetelmät, Lean Six Sigma ja Design for Six Sigma. Hän tuntee kehittämismenetelmät syvällisesti ja osaa soveltaa niitä käytäntöön monipuolisesti erilaisissa prosesseissa ja tilanteissa. Mikan osaamista ja tuloksellista, käytännönläheistä toimintatapaa arvostetaan ja myös saavutetut säästöt puhuvat puolestaan.

Toni Puhakan erityisosaamista on tuotekehitys- ja laatutoimintojen kehittäminen, liiketoiminnan prosessien sujuvoittaminen ja analyyttinen ongelmanratkaisu soveltaen Lean Six Sigma ja Design for Six Sigma -menetelmiä sekä tilastollinen analyysi, LSS ja DFFS -koulutus, valmennus ja projektien johtaminen.

Vuodesta 2016 lähtien Toni on toiminut Nordic Process Improvement Oy:ssä kouluttajana ja konsulttina Lean Six Sigma ja Design for Six Sigma koulutus- ja valmennusohjelmissa sekä kehitysprojekteissa projektipäällikkönä ja projektinvetäjien mentorina eri liiketoiminta-alueilla. Ennen nykyistä rooliaan Toni toimi yli 14 vuoden ajan tutkimus- ja tuotekehityksen sekä tuotantoprosessien kehittämisen parissa monilla erilaisilla liiketoiminta-aloilla kuten lääketieteellisten laitteiden valmistuksen, lentokoneteollisuuden sekä puhelin- ja mobiililaiteteollisuuden parissa niin pienissä PK-yrityksissä kuin suurissa globaaleissa pörssiyhtiöissä. Kahdeksan viimeistä vuotta hän toimi Nokia oyj:n sekä Microsoft Mobile oy:n tuotekehitysosastolla soveltaen menestyksekkäästi Design for Six Sigma -menetelmiä tuotekehitysprosessien tehostamiseksi sekä kehittäen alihankintaverkoston prosesseja ja laadunvarmistustoimintoja Lean Six Sigma -menetelmiä käyttäen.

Koulutukseltaan Toni on Diplomi-Insinööri. Toni on suorittanut Lean Six Sigma Black Belt – tutkinnon vuonna 2015 ja Design For Six Sigma koulutuksen vuonna 2010.

DI, Black Belt Risto Lintulalla on yli kolmen vuosikymmenen kokemus prosessien ja johtamisjärjestelmien kehittämisestä niin teollisuuden kuin palveluorganisaatioiden parissa. Hän on kokenut yritysjohdon sparraaja, tuloshakuinen kehittäjä ja kehittämistoiminnan fasilitaattori.

Toimiessaan Laatukeskuksen toimitusjohtajana kahdentoista vuoden ajan, Risto valmensi kymmeniä menestyviä yrityksiä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti sekä tutustui suureen joukkoon huippuorganisaatioita ympäri maailmaa.

Vuodesta 2006 hän on toiminut konsulttina ja valmentajana sekä neuvonantajana ja hallitustehtävissä. Nykyisin hän on osakas Nordic Process Improvement Oy:ssä. Hänen erityisosaamisen alueitaan ovat strategialähtöinen kehittäminen, kehittämistoiminnan johtaminen ja tuloksellinen toimeenpano, Lean ja Six Sigma -menetelmien soveltaminen, analyyttiset ongelmanratkaisumenetelmät sekä prosessit ja johtamisjärjestelmät.

Risto on valmistunut Teknillisestä korkeakoulusta ja Leeds Business Schoolista. Lisäksi hän on suorittanut mm. Master Of Quality -koulutuksen 1994 ja Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksen 2006.OHJELMA

Valmennus sisältää kymmenen (10) päivää intensiivistä teoriaopetusta, ryhmätöitä, datan analysointiharjoituksia Minitab -tilasto-ohjelmalla, lopputentin ja oman organisaation kehitysprojektin. Opetus koostuu viidestä koulutusjaksosta: 1+3+3+2+1 pv. Valmennuskieli on suomi tai englanti toteutuspäivistä riippuen, koulutusmateriaalit ovat englanninkielisiä.

Saat ennakkolukemisensa LSS -johdantoartikkelin ja vinkkejä oman kehitysprojektin valintaan ja rajaukseen. Jo ensimmäisestä opintojaksosta lähtien pääset työstämään omaa kehitysprojektiasi ja sovellat opittuja menetelmiä, työkaluja, periaatteita ja toimintamalleja käytäntöön.

Valmennusjaksot

—-

23.3.2023
Define
– Johdanto Lean Six Sigmaan; tavoitteellista prosessien kehittämistä liiketoiminnan tarpeista lähtien
– LSS DMAIC Road Map – menetelmä ja työkalupakki
– Muutoksenhallinta A
– Kehittämisprojektien rajaaminen ja asettaminen, projektisuunnitelman työstäminen*
– Asiakastarpeen tunnistaminen kehittämisen lähtökohtana, VOC ja CTQ

*) Osallistujalla tulee olla oman esimiehen kanssa määritetty kehittämisprojekti mukanaan jo valmennukseen saapuessaan.

—-

3.–5.4.2023
Measure
– Projektiesittelyt
– Tehokkaan tiimin johtaminen A; fasilitoinnin perustiedot
– Arvoketjun tunnistaminen; virtaus, hukka ja arvon käsitteet
– Prosessien nykytilan ja suorituskyvyn määrittäminen
– Kehittämismahdollisuuksien tunnistaminen, rajaaminen ja potentiaalisten riskien arviointi
– Minitab-ohjelman käyttöharjoittelua kiinteästi opetukseen liittyen**
– Tilastollinen ajattelu ja vaihtelun ymmärtäminen
– Graafiset analyysityökalut ja keskeiset ongelmanratkaisutyökalut
– Datan kerääminen ja mittalaitteiden kyvykkyyden varmistaminen
– Prosessien tilastollinen ohjaus A ja kyvykkyysanalyysit

**) Jokaisella osallistujalla tulee olla Minitab–ohjelman tuore versio asennettuna omalle tietokoneelleen.

—-

2.–4.5.2023
Analyze
– Projektiesittelyt ja edellisten jaksojen kertaus
– Muutoksenhallinta B; muutosprojektit
– Hypoteesien testaaminen ja tilastolliset analyysimenetelmät
– Johdanto regressiomenetelmiin
– Näytekoot ja tilastollisesti merkittävät johtopäätökset
– Runsaasti Minitab-ohjelman käyttöharjoittelua kiinteästi opetukseen liittyen**
– Tehokkaan tiimin johtaminen B; ryhmän innovatiivisuuden ohjaaminen
– Virtaustyöpaja ja simulaatiopeli
– Työkalut virtauksen analysointiin ja hukan poistamiseen
– Vakioitu työ, sekä siisteys ja järjestys työpaikalla

**) Jokaisella osallistujalla tulee olla Minitab-ohjelman tuore versio asennettuna omalle tietokoneelleen.

—-

5.–6.6.2023
Improve & Control
– Projektiesittelyt ja edellisen jakson kertaus
– Vaihtoehtoisten kehittämisratkaisujen luominen ja toimeenpano
– Prosessin optimointi monimuuttujamenetelmillä; johdanto koesuunnitteluun
– Prosessien tilastollinen ohjaus B, sekä riskianalyysien päivitys
– Virheiden ennaltaehkäisy
– Valvonta- ja ohjaussuunnitelman tekeminen
– Muutoksenhallinta C; Kehitysprojektista jatkuvaksi toiminnaksi
– Loppuharjoitus ryhmissä; datan käsittely ja analysointimenetelmien valinta
– Valmistautuminen lopputenttiin***

***) Lopputentti tehdään etätyönä verkossa. Se koostuu rajatuista analyysitehtävistä ja monivalintatehtävistä.

—-

18.8.2023
Final review and examination
– Lopputentin käsittely
– DMAIC Road Map –työpaja
– Menestystekijät LSS käyttöönotossa
– Kurssilaisten toivoman aiheen käsittely
– Projektiesittelyt
– Todistusten ja sertifikaattien jako

—————————-

Koulutuspaikka:
Aalto-yliopisto Töölö, Runeberginkatu 14-16, 00100 Helsinki

Ajankohta:
23.3.–18.8.2023

Hinta:
4 100 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu 1.3.2023 mennessä!

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.