Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Lean Six Sigma Green Belt -koulutus (9 pv)

Myös etäosallistumismahdollisuus!

Opi Lean Six Sigma Green Belt -koulutuksessa nykyaikainen menetelmä – opi parantamaan prosessia. Hanki tietotaito, kuinka muutat vähemmän enemmäksi. Toisin sanoen, kuinka haet prosessi-innovaation, tekijät, joita prosessissa täytyy muuttaa, että saat siitä tehokkaamman.

Koulutus on myös erittäin hyvä laatutekniikan peruskoulutus, jossa tutustutaan laajaan määrään laatutekniikan työkaluja, analyysejä ja tekniikoita.

Lean Six Sigma Green Belt -koulutus on suunnattu Lean Six Sigma -tiimien jäsenille sekä Black Belt -projektien jäsenille. Green Belt toimii Black Beltin apuna sekä suorittaa hiukan kevyempiä projekteja myös itsenäisesti.

Lean Six Sigma Green Belt -koulutus on laaja tilastolliseen, kvantitatiiviseen ongelmanratkaisumetodiikkaan perustuva valmennusohjelma, joka hyödyntää uudenlaista lähestymistapaa koulutuksessa. Koulutuksessa yhdistetään perinteinen koulutus ja interaktiivinen ohjelmistokoulutus sekä käytännön projektit. Integraatio vaatii uuden tyyppisen opetusmetodiikan, jossa jokaisella osallistujalla tulee olla tietokone ja ohjelmistot (Excel, MINITAB) jatkuvasti käytössä.


Tehokkaat työkalut prosessien parantamiseen!
Green Beltit oppivat strukturoidun ongelmanratkaisumenetelmän liiketoiminnan parannusprojekteihin, tietyn tason laatutyökaluista, jotka liittyvät Six Sigma -menetelmään sekä kuinka luodaan taloudellisia tuloksia alaviivalle.

Koulutus keskittyy prosessien parantamiseen DMAIC -mallin avulla sekä opettaa keskeisimpiä Six Sigman työkaluja. Green Belt -koulutus tarjoaa osallistujille yleiskuvan Six Sigmasta kuin myös keskeisistä tehokkaaseen projektitiimiin liittyvistä menettelyistä ja käsitteistä. Green Beltit oppivat osan kokonaisvaltaisesta Black Belt -koulutuksen sisällöstä. Koulutus noudattaa ASQ:n Body of Knowledge-vaatimuksia.

Koulutusjaksojen välissä sovelletaan opittuja työkaluja omaan projektiin. Kun työkaluja on käytetty omassa projektissa ja niiden käyttö on raportoitu vaaditulla tavalla, osallistuja saa osallistumistodistuksen lisäksi Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatin.


Pitkäaikaiselle kokemuksella, kansainvälisen mallin mukaan
Quality Knowhow omaa Suomen pitkäaikaisimman (alkaen 1986) ja laajimman kokemuksen laatujohtamisen, laatutekniikan ja Six Sigma -menetelmien kouluttamisesta (Six Sigma vuodesta 1999-), valmentamisesta ja soveltamisesta suomalaiseen yrityskulttuuriin. Tämä on taannut korkean onnistumisprosentin ja merkittävät tulokset yrityksissä.

Koulutusohjelma noudattaa Amerikan laatuyhdistyksen (ASQ) Body of Knowledge tietosisältöä (BOK). Tietopohjaa on täydennetty ja sovellettu suomalaiseen koulutuspohjaan sopivaksi ylittäen näin ASQ:n vaatimukset.

Koulutus noudattaa oikeaoppista Lean Six Sigma Green Belt -koulutuksissa hyväksi havaittua tietosisältöä ja interaktiivista metodiikkaa. Tässä pedagogisesti oppimista tukevassa menettelytavassa luennot, käytännönharjoitukset ja todellinen projektityö vuorottelevat lomittain toistensa kanssa. Näin opetettavien konseptien, menetelmien ja työkalujen yhteys käytäntöön on mahdollisimman saumaton.


Koulutuksen tavoitteet
– Merkittävät parannukset prosessien suoritusarvoissa
– Lean Six Sigma -projektien tiimi- ja työkalutaitojen oppiminen
– Yksittäisten Green Belt-projektien toteutus
– Oman ammattitaidon ja kilpailukyvyn parantaminen
– Hankkia tietotaito, kuinka muutetaan prosessia tehokkaammaksi
– Oppia laatutekniikan merkitys parannustoiminnassa
– Oppia tilastollista data-analyysiä

Koulutus pidetään Lahden Sibeliustalossa. Koulutuksen laajuus on 9 päivää.

Valmennusohjelman laajennus
Olemme uudistaneet ja laajentaneet julkisen Lean Six Sigma Green Belt -valmennuksen ohjelmaa.

Tarjoamme jokaiselle Green Belt -koulutukseen osallistuvalle mahdollisuuden osallistua ilmaiseen Johdatus Minitab -ohjelmaan päivään. Mahdollisuuden käyttäneiden veroton nettoetu jokaiselle henkilölle 420 euroa. Lisäksi laajensimme itse koulutusta yhdellä päivällä, jotta määrittely- ja mittausvaiheeseen saadaan lisää käsittelyaikaa.

Konkreettista hyötyä projektityöllä
Koulutuksen teoriajaksojen välissä opiskelijat tekevät yritysjohdon määrittämää projektityötä omaan organisaatioonsa. Oma projekti on tärkeä. Sen avulla opiskelija oppii paremmin, muistaa paremmin ja voi osoittaa koulutuksen hyödyn yritykselle.

Osallistujat soveltavat jatkuvasti oppimaansa todelliseen parannusprojektiin hankkien näin erinomaisen tietotaidon prosessien tehokkaasta parantamisesta ja työkalujen käytöstä. Kokenut kouluttaja tukee projektityötä koulutuksen aikana ja antaa etätukea jaksojen välissä sekä vielä koulutuksen jälkeen. Projektityön suositellaan olevan valittu tai ainakin hahmoteltu ennen koulutusta tai määrittelyjakson aikana.


Aikaisempaa osaamista Lean Six Sigmasta ei vaadita
Osallistujilla ei tarvitse olla aikaisempaa tuntemusta Lean Six Sigmasta ja sen soveltamisesta. Kaiken tarvittavan opit ja sisäistät kurssilla.

MINITAB -ohjelmisto
Kurssilla tarvitaan kannettava tietokone, jossa on asennettuna Minitab -ohjelmisto. Kysy lisää eri lisenssivaihtoehdoista!

Suomenkielinen toteutus
Koulutuskielenä on suomi. Koulutus pitää sisällään erittäin laajan suomenkielisen Lean Six Sigma Green Belt -koulutusmateriaalin, tarvittavien ohjelmien käyttökoulutuksen, harjoitusdatatiedostot muistitikulla, esimerkit ja lomakepohjat.

Sertifiointi
Green Belt -projektityön hyväksytysti suorittaneelle myönnetään Green Belt -arvo sekä arvostettu Quality Knowhow Karjalainen Oy:n Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatti. Green Belt voi halutessaan laajentamalla osaamistaan kouluttautumalla Black Beltiksi. Kouluttamamme Green Belt saa tällöin merkittävän alennuksen Black Belt -kurssin hinnasta.

Green Belt -koulutusprojektien vuotuinen keskituotto on noin 30 000 – 40 000 euroa /projekti. vaikkakin keskimääräinen vuosituotto kurssilaisillamme on ollut 90 000 euroa /vuosi. Koulutuskustannus on noin 5-10 % keskituotuotosta. Green Belt -koulutusprojektilla saa selkeää tuottoa yritykselle ja Green Belt -sertifikaatin.


Kouluttaja:
Kimmo Liuksiala
, diplomi-insinööri (tehoelektroniikka)

Kimmo Liuksiala on valmistunut tehoelektroniikan diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta. Kimmolla on monipuolinen kokemus teollisuudesta, logistiikasta sekä huolto-/palvelusektorilta.

Merkittävät työtehtävät
– Quality Knowhow Karjalainen Oy 2021-, kouluttaja ja konsultti
– Posti Oy 2018-2021, Operational Excellence Manager
– SEW-Eurodrive Oy 2007-2018, Projektipäällikkö (jatkuva parantaminen ja laatu)

Kokemus
– Lean / TPS
– Tilastolliset menetelmät / Minitab / Six Sigma
– SPC
– Theory of Constraints
– Systeemiajattelu / kompleksisuusOHJELMA

I-jakso: MÄÄRITTELY
8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9:00 Laadun perusteet, laadun määritelmät ja gurut
Johdatus Lean Six Sigmaan ja DMAIC -prosessi
Tilastollinen ajattelu – pohja parannukselle
Asiakkaat ja heidän vaatimuksensa – kuinka tunnistetaan
12:00 Lounas
Parannusprojektin määrittelyvaihe (Define)
Mitä määrittelyvaihe sisältää?
14:00 Kahvi
Projektin valinta, määrittely, tiimi ja aikataulu
Projektin asettaminen, tavoite ja projektianalyysi
17:00 Lean Six Sigman rooli, Green Belt -askeleet

—-

I-jakso: MINITAB
8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9:00 MINITAB -ohjelmiston historia ja kehittyminen
MINITAB:n tiedostotyypit
Datan ja graafien siirtäminen toiseen sovellukseen
Raportin luonti ReportPadissa
12:00 Lounas
Datan tuominen, graafien luonti, datan tulkitseminen
Laatutyökalut: Pareto, Kalanruoto, Run Chart
14:00 Kahvi
Graafiset analyysit
Graafien ja ulostulojen tulkitseminen, graafien räätälöinti
16:00 EXEC-makrojen luominen ja käyttö

—-

II-jakso: MITTAUS
8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9:00 Parannusprojektin mittausvaihe (Measure)
Mitä mittausvaihe sisältää? Projektivaiheet
12:00 Lounas
Prosessi ja sen kuvaus, VSM
14:00 Kahvi
Aivoriihi, Ishikawa, Run Chart, Pareto, 5 Miksi analyysi
17:00 XY-matriisi

—-

II-jakso: MITTAUS
8:15 CTQ:n valinta
Prosessi FMEA ja sen laatiminen
Datan keräys ja näytteenotto
11:30 Lounas
Suorituskyky ja sen määrittäminen, suorituskykyindeksit
14:00 Kahvi
Mittaussysteemin analysointi, MSA
Gage R&R, variaabeli ja attribuutti
16:00 Projektityö ja Green Belt sertifikaatin vaatimukset

—-

III-jakso: ANALYSOINTI
8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9:00 Projektitöiden katselmointi ja kertausta
Parannusprojektin analyysivaihe (Analysis)
12:00 Lounas
Juurisyiden tunnistaminen
Tiimityökalut (7-laatumenetelmää)
14:00 Kahvi
Graafiset analyysityökalut – Minitab
17:00 Tilastomatematiikan keskeinen raja-arvo lause (CLT)

—-

III-jakso: ANALYSOINTI
8:15 Johdatus tilastolliseen päätöksentekoon
Luottamusvälit
Tilastollisia analyysityökaluja
11:30 Lounas
Keskiarvon tilastotestit
Näytekoko
14:00 Kahvi
ANOVA -analyysi
16:00 Projekti ja välityöohjeet

—-

IV-jakso: PARANNUS
8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9:00 Projektitöiden katselmointi ja kertausta
Parannusprojektin parannusvaihe (Improve)
Korrelaatio ja regressio sekä Minitab -analyysit
12:00 Lounas
Johdatus koesuunnitteluun (DoE)
Regressioehdot ja mallin luominen
DOE:n roadmap eli kuinka koe suoritetaan
Käytännön harjoitus
Lego-auto
Parannuksen kytkeminen ISO 9001:2015
laatujärjestelmään
14:00 Kahvi 14:00 Kahvi
Täystekijäkoe (Full Factorial Design)
17:00 Osittaistekijäkoe (Fraktorial Factorial Design)

—-

IV-jakso: OHJAUS
8:15 Koesuunnittelu harjoitukset katapultilla
Johdatus SPC:n ja ohjauskorttiin
Mitä ohjauskortit ovat ja kuinka ne luodaan Minitabilla?
Ohjaussuunnitelma (Control Plan)
11:30 Lounas
Parannusprojektin ohjausvaihe (Control)
Poka-Yoke ja ISO 9001:2015
Virheen estimet
Loppuraportti ja projektin päättäminen
16:00 Projektin lopetus ja palkitseminen

—-

FINAL-päivä
Loppuraporttien ja hyväksyttyjen GB -töiden esittely
Todistusten ja sertifikaattien jako


Koulutuspaikka:
Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti tai etäosallistuminen

Ajankohta:
Koulutuksen laajuus on 9 päivää.

1. jakso: 14.-15.3.2022
2. jakso: 5.-6.4.2022
3. jakso: 4.-5.5.2022
4. jakso: 1.-2.6.2022
Final-päivä: 1.9.2022

Hinta:
3 500 euroa
/hlö + alv 24 %.

Kysy useamman hengen ryhmätarjous erikseen.

Koulutusohjelman hintaan sisältyvät:
– Kahvit ja lounaat Sibeliustalossa
– Suomenkielinen värillinen koulutusaineisto n. 1000 sivua
– Suomenkieliset luennot 9 päivää, sisältäen Minitab-perusteet koulutuspäivän
– Kirja: Lean Six Sigma 2.0 ja laatuteknologia (Eero E. ja Tanja Karjalainen)
– QKK Lean Six Sigma Roadmap, harjoitustiedostot muistitikulla
– Projektin etätuki
– Todistus koulutuksen suorittamisesta.
– Green Belt -projektin hyväksytysti suorittaneelle arvostettu Quality Knowhow Karjalainen Oy:n Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatti

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Peruutus on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.