Brik järjestää nyt koulutuksen:

Menesty työelämässä! + DiSC®-työyhteisöprofilointi (2 pv)

Valmen­nuksen inspi­roi­vassa ilma­pii­rissä saat uusia keinoja omaa amma­til­lista kehit­ty­mistäsi varten. Pääset pereh­tymään siihen, millaisia taitoja tarvitset tule­vai­suuden työelä­mässä ja kuinka pysyt kehi­ty­strendien tasalla. Osaat toimia tehok­kaasti, kun tunnistat omat vahvuutesi ja moti­vaa­tio­te­kijäsi, ja pääset hyödyn­tämään niitä työssäsi.

Saat oman DiSC-työyh­tei­sö­pro­fiilin, joka auttaa sinua suun­nis­tamaan ihmis­suh­teiden moni­mut­kai­sessa maail­massa. Kun sinä huolehdit vastuustasi kehittää omaa osaa­mistasi, muutkin näkevät poten­ti­aalisi. Valmennus antaa runsaasti uusia ideoita ja konkreet­tisia työkaluja oman työsi kehit­tä­miseen.

Hyödyt osallistujille
– Ymmärrät syvemmin työelämän ajan­koh­taisia trendejä ja niiden vaiku­tuksen omaan työhön
– Tunnistat amma­til­lisen osaa­misen eri alueet
– Osaat kehittää työelä­mä­tai­tojasi moni­puo­li­sesti
– Kehität itse­tun­te­mustasi ja muutos­ky­kyäsi
– Kirkastat omia amma­til­lisia tavoit­teitasi
– Syvennät vuoro­vai­kutus- ja tiimi­työ­tai­tojasi
– Saat henki­lö­koh­taisen DiSC-työyh­tei­sö­pro­fiilin


Kenelle?
Valmennus sopii kaikille, jotka haluavat kehittää osaa­mistaan ja saada konkreet­tisia keinoja työelä­mässä menes­ty­miseen.


Kouluttajat:

Yrityskouluttaja Annina Eklund on tekno­lo­gia­teol­li­suuden ja työp­sy­ko­logian asian­tun­tijana Brikin ammat­ti­tai­toinen yritys­kou­luttaja. Annina on valmis­tunut diplomi-insi­nöö­riksi Aalto-yliopis­tosta, jossa hän opiskeli tekniikan lisäksi työp­sy­ko­logiaa ja johta­mista. Työko­ke­musta Anni­nalla on tekno­lo­gia­teol­li­suuden asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä, projek­ti­työs­ken­te­lystä sekä pitkä­jän­tei­sestä tutkimus- ja kehi­tys­työstä. Anninan tavoit­teena on hyödyntää sekä teknistä järjes­tel­mäl­li­syyttä että ihmis­nä­kö­kulman ymmär­tä­mistä orga­ni­saa­tioiden kehit­tä­mis­työssä.

Annina kouluttaa sekä avoi­missa koulu­tuk­sissa, että tilaus­kou­lu­tuk­sissa ja toteuttaa asiak­kaille räätä­löityjä kehi­tys­pro­jekteja. Lisäksi hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
Kehi­tys­pro­jektit • Pereh­dytys • Tiimityö • Työelä­mä­taidot • Osaa­misen kehit­tä­minen

Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.

—-

Yritysvalmentaja Maisa Durchman on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista: viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa niin asia­kas­pal­veluun, myyntiin, ja niiden johta­miseen, kuin myös apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DISC-valmentaja, sekä ICF-serti­fioitu coach, ja posi­tii­vinen asenne näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisa on itsekin uransa alku­met­reillä toiminut yrit­täjänä, joten myös käytän­nön­lä­heisyys ja teke­misen meininki ovat läsnä hänen valmen­nuk­sissaan.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
Myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen • Puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen • Haas­tavat asia­kas­ti­lanteet • Myynnin- ja palvelun johta­minen • Valmentava johta­minen • Moti­vointi ja moti­vaation johta­minen • Ihmisten ja teke­misen johta­minen • Tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuus

Tärkeitä käsit­teitä työelä­mässä: moti­vaatio, ihmis­läh­töisyys ja kokemus työn merki­tyk­sel­li­syy­destä. Huma­nistina Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena.OHJELMA

Päivä 1

8:30 Aamupala

9:00 Työelämän trendit

– Mitä osaa­mista tarvitaan?
– Miten menestyn työelä­mässä?
– Tärkeimmät työelä­mä­taidot

10:15 Tauko

10:30 Muutos­taidot työelä­mässä

– Työn­te­kijän vastuut ja velvol­li­suudet
– Työyh­teisön muutos­valmius
– Growth Mindset

12:00 Lounas

13:00 DiSC:n läpi­käyntiä

– DiSC viite­kehys
– Millainen minä olen työyh­teisön jäsenenä?
– Omaan profiiliin tutus­tu­mista

14:15 Kahvi­tauko

14:30 DiSC:n läpi­käyntiä

– Omat prio­ri­teetit ja stres­si­te­kijät
– Oma profiilini suhteessa muihin osal­lis­tujiin
– Miten muut kokevat toimintani?

n. 16:00 Ensimmäinen päivä päättyy

—-

Päivä 2

8:30 Aamupala

9:00 Vahvaksi itsensä johta­jaksi

– Moti­voivien tavoit­teiden aset­ta­minen
– Tavoit­teel­lisuus ja työn merkitys
– Tehokkaan työs­ken­telyn kulma­kivet

10:15 Tauko

10:30 Moti­vaatio

– Mikä minua motivoi?
– Miten huolehdin työssä jaksa­mi­sestani?
– Omien vahvuuksien hyödyn­tä­minen

12:00 Lounas

13:00 Vuoro­vai­ku­tus­suh­teiden tehos­ta­minen

– Työyh­tei­sö­taidot ja niiden kehit­tä­minen
– Miten kerään ympä­rilleni oikeat ihmiset?
– Verkos­tojen vahvuus

14:15 Kahvi­tauko

14:30 Osaa­misen kehit­tä­minen osaksi arkea

– Oman kehi­tys­suun­ni­telman laati­minen
– Työkaluja arjen haas­teisiin
– Kohti jatkuvaa kehit­ty­mistä

n. 16:00 koulutuspäivä päättyy

Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
19.-20.02.2020

Hinta:
1 490 euroa
/hlö + alv 24 %, sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, DiSC -profi­loinnin, Työn­te­kijän vastuu ja työelä­mä­taidot -kirjan, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.