Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Minitab – Edistykselliset tekniikat ja analyysit (5 pv)

Mallinna prosessit tehokkaasti ja oikein Minitabilla!

Haluatko oppia lisää Minitabin mahdollisuuksista? Minitab mahdollistaa helposti ja tehokkaasti monimutkaisten laskentojen toteuttamisen. Sen vuoksi tarjoamme kurssin: Minitab Advance – edistykselliset tekniikat ja analyysit. Kaiken kaikkiaan viisi päivää edistyksellisempää Minitab -koulutusta.

Kokonaispaketti koostuu kahdesta jaksosta, joiden välissä tehdään välityö, jossa opittua sovelletaan oman yrityksen dataan. Voit halutessasi osallistua myös yksittäisiin päiviin.

Koulutuksen tavoitteet
– Opettaa, kuinka käytetään Minitab -ohjelmaa erikoisdatan analysointiin
– Kuinka käytetään ohjelmaa erilaisten datojen ja tilanteiden analysointiin kuten aikasarjat, binääri ja kategoriadata, koedata, luotettavuusdata jne.
– Kertoa lyhyesti erityisdatan analyysiperiaatteet
– Esittää lukuisilla käytännön esimerkeillä ja harjoituksilla datan analyysiä
– Edesauttaa dataperusteista ongelmanratkaisua kuten Six Sigma

Koulutus koostuu erilaisista teoriaosuuksista ja Minitabilla laskettavista käytännön esimerkeistä. Koulutuksen pääpaino on ohjelman käytössä ja sillä tehtävien analyysien toteutuksessa sekä tulosten tulkinnassa. Koulutukseen liittyvät esimerkit ja harjoitustehtävät ovat yleisiä yritystoimintaan liittyviä esimerkkejä, joita voit soveltaa suoraan tai saada ideoita, kuinka käyttää tilastotekniikkaa hyväksi omassa organisaatiossa.

Opiskelijalla tulee olla käytettävissä kannettava tietokone, jossa on asennettuna, joko MINITAB -ohjelma tai vaihtoehtoisesti voidaan käyttää ilmaista 30. päivän kokeiluversiota, joka on aikarajoitettu mutta täysversio ohjelmasta. MINITAB -ohjelmaa ja kokeiluversiota saa maksutta QKK:sta tai laatutieto.fi -verkkokaupasta.

MINITAB -koulutusta järjestetään myös yrityskohtaisena koulutuksena. Koulutuksesta voidaan räätälöidä erilaisia paketteja asiakkaan tarpeeseen – alkaen perusteista ja päätyen edistyksellisempiin menetelmiin.

Sisältö
Minitabin Advance -kurssi laajentaa tilastomatemaattisten menetelmien teoreettista ja käytännön osaamista. Kurssi täydentää aikaisemmin pidettyjä Minitab -kursseja.

1. Päivä, Data-analyysi edistyneillä regressioilla
Ensimmäisen koulutuspäivän aikana tutustutaan erilaisiin yrityksissä käytettäviin datoihin ja niiden analysointiin sekä laajennetaan juurisyy- eli regressioanalyysin osaamista logistiseen regressioon. Logistista regressiota tarvitaan analysoitaessa erilaista nominaali-, binääri- (hyvä-huono) ja luokkadataa, esimerkiksi myynti- ja markkinointidataa sekä reklamaatioita.

2. päivä, Aikasarjat ja ennustaminen
Toinen koulutuspäivä keskittyy laajentamaan tilastollisten analyysityökalujen osaamista. Päivän aikana tutustutaan aikasarjaanalyysiin, jolla voidaan ennustaa kysyntää, myynnin kehitystä, varaosien kulutusta, sesonkien käyttäytymistä, matkustajamääriä jne. Lisäksi opetellaan analysoimaan dataa käyttäen yleistä lineaarista mallia, joka on pohjana esimerkiksi regressio- ja varianssianalyysille, joita käytetään koesuunnittelussa. Osaamista laajennetaan myös epäparametrisilla testeillä eli jakaumien vertailu tilanteessa, jossa jakaumat eivät ole normaaleja (vrt. t-testit).

3. Päivä, Tilastolliset monimuuttujamenetelmät
Kolmas päivä keskittyy tilastomatemaattisiin monimuuttujamenetelmiin. Tilastomatemaattisilla monimuuttujamenetelmillä pyritään esimerkiksi tiivistämään laajan aineiston informaatiota tai ryhmittelemään havaintoja samankaltaisiin ryhmiin. Tyypillisiä tilanteita sellu- ja paperitehtaat, palveluprosessit jne. Lisäksi tutustutaan moniulotteiseen normaalijakaumaan ja sen testaamiseen. Useat monimuuttujamenetelmät olettavat datan noudattavan moniulotteista normaalijakaumaa.

4. päivä, Lineaari- ja epälineaarimallit optimoinnissa
Neljännen koulutuspäivän aikana keskitytään kehittyneisiin teollisuudessa käytettyihin koesuunnittelun menetelmiin, kuten toisen asteen malleihin eli vastepintamenetelmään. Päivän tavoitteena on täydentää teollisen koesuunnittelun osaamista.

5. Päivä, Luotettavuuden analysointi
Viides koulutuspäivä keskittyy luotettavuustekniikan perusteisiin ja luotettavuusdatan analysointiin. Luotettavuustekniikka on yksi keskeisistä riskihallinnan menetelmistä. Lisäksi tutustutaan erilaisiin luotettavuudessa käytettäviin jakaumiin.

Lähtötiedot
Suosituksena on, että opiskelijalla on Minitab -ohjelmiston perustaidot hallussa tai hän on osallistunut Minitabin perusteet -koulutukseen.


Kouluttaja:
Kimmo Liuksiala
, diplomi-insinööri (tehoelektroniikka)

Kimmo Liuksiala on valmistunut tehoelektroniikan diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta. Kimmolla on monipuolinen kokemus teollisuudesta, logistiikasta sekä huolto-/palvelusektorilta.

Merkittävät työtehtävät
– Quality Knowhow Karjalainen Oy 2021-, kouluttaja ja konsultti
– Posti Oy 2018-2021, Operational Excellence Manager
– SEW-Eurodrive Oy 2007-2018, Projektipäällikkö (jatkuva parantaminen ja laatu)

Kokemus
– Lean / TPS
– Tilastolliset menetelmät / Minitab / Six Sigma
– SPC
– Theory of Constraints
– Systeemiajattelu / kompleksisuusOHJELMA

Päivä 1

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Avaus, esittely ja ohjelma

09:15 Datan kerääminen ja eri datatyypit (epäjatkuva / jatkuva)
– Datan luokittelua
– Erilaisia epäjatkuvia ja jatkuvia jakaumia
– Datan muunnokset

12:00 Lounas

13:00 Mikä on regressio?

Logistinen regressio
– Nominaali
– Ordinaali
– Binääri
– Käytännön esimerkit Minitabilla analysoiden

Datan analysointi tilanteessa, jossa vaste / ulostulo ei ole jatkuva vaan esim. binäärinen (hyvä-huono)

14:30 Kahvi

15:00 Logistinen regressio jatkuu

16:00 Keskustelu ja 1. päivän päätös

—-

Päivä 2

09:00 Päivän aloitus

09:00 Aikasarjat ja niiden analysointi
Trendin analysointi
Kausivaihtelun analysointi
ARIMA -mallin teoria ja sovitus

09:45 Käytännön esimerkki Minitabilla analysoiden

12:00 Lounas

13:00 Yleinen lineaarinen malli
Mallin sovitus Minitabilla
Ryhmätyö: Datan keräys ja sen analysointi Minitabilla

14:30 Kahvi

15:00 Epäparametriset testit
– Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen testi
– Mann-Whitneyn U-testi, Kruskall-Wallisin testi

16:00 Keskustelu ja 2. päivän päätös

—-

Päivä 3

09:00 Päivän aloitus

09:00 Moniulotteinen normaalijakauma
– Moniulotteisen normaalijakauman testaaminen

09:45 Pääkomponenttianalyysi
Minitabin käyttö pääkomponenttianalyysissä
– Datan keskeiset piirteet esiin hävittämättä informaatiota
– Alkuperäisen datan muuttujien määrän vähentäminen

12:00 Lounas

13:00 Faktorianalyysi
Klusterianalyysi eli ryhmittelyanalyysi
– Ryhmitellään havaintoja tai muuttujia mahdollisimman samankaltaisiin ryhmiin.

14:30 Kahvi

15:00 Diskriminanttianalyysi eli erotteluanalyysi
– Mikä parhaiten erottaa tunnetut ryhmät toisistaan?

16:00 Keskustelu ja 3. päivän päätös

—-

Päivä 4

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Kertaus edellisestä jaksosta

09:30 Välitöiden esittely ja purku

10:00 Johdatus koesuunniteluun ja sen keskeisiin periaatteisiin
– Käytännön koe

12:00 Lounas

13:00 Lineaariset ja epälineaariset koesuunnitelmat
– Vastepintamenetelmä ja Central Composite Design

14:30 Kahvi

15:00 Vastepintamenetelmäkokeen analysointi
– Käytännön koe ja analysointi

16:00 4. päivän päätös

—-

Päivä 5

09:00 Johdatus luotettavuustekniikkaan
Luotettavuuden malli
– MTTF
– MTBF
– Sensurointi

09:45 Luotettavuudessa käytetyt jakaumat
Luotettavuudessa käytetyt parametrisovitukset

12:00 Lounas

13:00 Regressioanalyysi luotettavuustekniikassa
– Luotettavuuden parantaminen
– Cox-regressio

14:30 Kahvi

15:00 Kiihdytetty elinajan testaus
Esimerkki: Kiihdytetyn elinajan
testauksesta käytännössä
Loppukeskustelu

16:00 Kurssin päätös

Koulutuspaikka:
Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti, tai etäosallistuminen

Ajankohta:
Koulutus on viiden päivän mittainen.

1. jakso: 22.-24.11.2021
2. jakso: 9.-10.12.2021

Hinta:
Osallistumismaksu kaikista viidestä päivästä on 2900 euroa /hlö + alv 24 %. Yksittäiset päivät ovat 570 euroa /hlö + alv 24 %. Hintoihin sisältyy lounas- ja kahvitarjoilut sekä värilliset koulutusmateriaalit ja harjoitustiedostot muistitikulla.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.