Brik järjestää nyt koulutuksen:

Mitä esimies voi edellyttää työntekijältä? – Työntekijän vastuu ja työelämätaidot (1 pv)

Tämä koulutus keskittyy tarkas­te­lemaan esimiehen johta­mi­soi­keutta ja työn­te­kijän vastuita. Esimie­hiltä vaaditaan jatku­vasti yhä enemmän, mutta paljon harvemmin kuulee puhut­tavan siitä, mitkä ovat työn­te­kijän velvol­li­suudet ja vastuut työpai­kalla. Orga­ni­saation onnis­tu­minen edel­lyttää kuitenkin paitsi ammat­ti­maista johta­mista, myös työte­ki­jöiden sitou­tu­mista ja täysi­mää­räistä panosta orga­ni­saation tavoit­teisiin ja haas­teiden voit­ta­miseen.

Koulu­tuk­semme on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja käytän­nön­lä­hei­syy­destään. Moni­puo­liset esimerkit ja pien­ryh­mä­kes­kus­telut auttavat osal­lis­tujia tiedos­tamaan, mitä esimies voi eri tilan­teissa vaatia työn­te­ki­jältä, ja mitä tarkoittaa esimiehen johta­mi­soikeus erilai­sissa käytännön johta­mis­ti­lan­teissa.

Hyödyt osallistujille
– Tunnet esimiehen johta­mi­soi­keuden sisällön ja rajoi­tukset
– Saat kattavat tiedot työn­te­kijän velvol­li­suuk­sista ja vastuun erilai­sista ilme­ne­mis­muo­doista
– Opit erilaisia tapoja ratkaista haas­tavia johta­mis­ti­lan­teita esimies­työssä
– Tunnet esimiehen johta­mis­voiman lähteet ja opit erilaisia tapoja vahvistaa omaa johta­mis­voi­maasi.
– Vahvistat jämäk­kyyttäsi ja saavutat esimies­työlläsi entistä parempia tuloksia.


Kenelle?
Koulutus on suun­ni­teltu kaikille esimie­hille, jotka haluavat yltää huip­pu­tu­loksiin, johta­malla henki­lös­töään jämä­kästi ja oikeu­den­mu­kai­sesti.


Kouluttaja:
KTT, toimitusjohtaja Jari Salminen. Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.

Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.

Motto: ”Muutu ennen kuin on pakko”

Osallistujat ovat kommentoineet esimieskoulutustamme mm. seuraavasti:
– ”Valmennus lunasti lupaukset. Valmentajan ote oli konkreettinen ja ongelmia ratkaiseva. Ryhmäkeskusteluissa pääsin pohtimaan monia vaikeita asioita samassa tilanteessa olevien kollegojen kanssa. Suosittelen.”
– ”Hyvä kokonaispaketti. Monipuolinen ja innostava koulutus.”
– ”Valmennuksen edetessä kävi selväksi, että valmentajalla on pitkä käytännön kokemus esimiestyöstä.”OHJELMA

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Mitä esimies voi edel­lyttää työn­te­ki­jältä?

– Esimiehen johta­mi­soi­keuden perusteet
– Mihin esimiehen johta­mi­soikeus perustuu?
– Työlain­sää­dännön keskeiset kohdat

10.30 Tauko

10.45 Työn­te­kijän vastuun eri ulot­tu­vuudet

– Vastuu työnan­tajaa kohtaan
– Vastuu työka­ve­reita kohtaan
– Vastuu omien tavoit­teiden saavut­ta­mi­sesta
– Miten vastuuta kannetaan päivit­täi­sessä työssä?

12.00 Lounas

13:00 Jämäkkä johta­misote

– Rohkeus johtaa
– Miten tavoitteet asetetaan oikein?
– Tehokas seuranta
– Vaikut­tavan palautteen anta­minen
– Tehokas palkit­se­minen
– Jämäkkä puut­tu­mis­pro­sessi

14.30 Tauko

14:45 Esimiehen johta­mis­voima ja sen vahvis­ta­minen

– Erilaiset tavat johtaa
– Esimiehen johta­mis­taidot
– Tilan­teeseen sopiva johta­mis­tyyli
– Johta­mi­se­nergian vahvis­ta­minen
– Luot­tamus onnis­tu­misen edel­ly­tyksenä
– Koeteltuja keinoja oman johta­mis­voiman vahvis­ta­miseen

16.00 Koulutus päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
torstai 05.11.2020

Hinta:
890 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Työn­te­kijän vastuu ja työelä­mä­taidot -kirjan, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.