Brik järjestää nyt koulutuksen:

Mitä jokaisen myyjän pitää tietää taloushallinnosta? (1 pv)

Myyjille räätä­löity valmen­nuk­semme auttaa ymmär­tämään myyn­ti­työtä talou­del­li­sesta näkö­kul­masta. Valmennus auttaa lukemaan asiakkaan tunnus­lukuja ja arvioimaan myyn­tityön kannat­ta­vuutta oikein. Käsit­te­lemme muun muassa katea­jat­telua, hinnoit­telua, alen­nusten anta­misen vaiku­tuksia kannat­ta­vuuteen sekä asia­kas­yri­tysten arviointia kannat­ta­vuuden ja maksu­val­miuden näkö­kul­masta.

Kurs­simme on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon osaa­mista.

Hyödyt osallistujille
– Saat helposti omak­sut­tavan yleis­kuvan talous­hal­lin­nosta myyjän näkö­kul­masta
– Ymmärrät katea­jat­telun peri­aatteet ja osaat arvioida hinnoit­telua ja alen­nusten anta­mista kannat­ta­vuuden näkö­kul­masta
– Opit laskemaan yrityksen tärkeimmät tunnus­luvut
– Pystyt keskus­te­lemaan asiak­kaittesi kanssa asian­tun­te­vasti tärkeim­mistä talous­hal­lintoon liit­ty­vistä kysy­myk­sistä
– Osaat suun­ni­tella omaa myyn­ti­työtäsi entistä ammat­ti­mai­semmin
– Opit tekemään kannat­ta­vampaa myyntiä

Ilmoit­taudu mukaan! Aloita paremman tuloksen teke­minen jo tänään!


Kenelle?
Valmennus on suun­ni­teltu myyjille ja myyn­tityön kehit­tä­mi­sestä vastaa­ville henki­löille, jotka haluavat vahvistaa talous­hal­linnon perus­teiden osaa­mistaan.


Kouluttaja:
KTT, toimitusjohtaja Jari Salminen. Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.

Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.

Motto: ”Muutu ennen kuin on pakko”



OHJELMA

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9.00 Mitä jokaisen myyjän pitää tietää yritys­ta­lou­desta?

– Miksi myyjän pitää ymmärtää talous­hal­lintoa
– Liike­toi­minnan perus­pe­ri­aatteet

10.15 Tauko

10.30 Katea­jattelu ja oman myyn­tityön arviointi talou­del­li­sesta näkö­kul­masta

12.00 Lounas

13.00 Kannattava myynti

– Oikea hinnoittelu
– Alen­nusten anta­misen vaiku­tukset
– Asia­kasarvo
– Koko­nais­hyödyt ja koko­nais­kus­tan­nukset

14.30 Kahvi

14.45 Asia­kas­yri­tysten kannat­ta­vuuden arviointi tunnus­lu­kujen avulla

– Kannat­tavuus
– Vaka­va­raisuus
– Maksu­valmius
– Asia­kas­riskin määrit­tä­minen

15:30 Loppu­kes­kustelu

16:00 Koulu­tus­päivä päättyy


Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
torstai 27.02.2020

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilut.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.