Brik järjestää nyt koulutuksen:

Motivaation johtaminen (1 pv)

Valmen­nuk­ses­samme opit innos­tamaan joukkosi liik­keelle. Pureu­dumme tärkeimpiin, mutta samalla ehkä haas­ta­vimpiin esimiehen ominai­suuksiin. Käsit­te­lemme teoriassa toden­nettuja ja käytän­nössä hyväksi testattuja moti­voin­ti­me­ne­telmiä lipsu­mat­to­malla yhdessä teke­misen tasolla.

Tule­vai­suuden johtaja on ennen kaikkea ihmisten johtaja. Jouk­ko­jensa kannustava, innostava ja vierellä kulkeva valmentaja. Työn tuot­ta­vuuden näkö­kul­masta viih­ty­vyyden ohella on onnis­tuttava luomaan työn teke­miseen draivia. Johta­mi­sessa ei kuitenkaan riitä onnis­tu­nutkaan innos­ta­minen, mikäli rohkeus ja keinot puut­tu­miseen eivät toimi.

Hyödyt osallistujille
– Löydät uusia keinoja moti­vaation johta­miseen
– Ymmärrät moti­vaation ja posi­tii­vi­suuden merki­tyksen työn tulok­sessa
– Opit käymään haas­ta­vatkin palau­te­kes­kus­telut kannus­ta­vasti ja suun­nit­te­lemaan pala­verit kaikkia osal­lis­ta­viksi
– Saat hyviä vinkkejä päivit­täiseen ihmisten johta­miseen
– Saat henki­lö­koh­taisen DISC-johta­juus­pro­fiilin
– Moti­voidut johtamaan!


Kenelle?
Valmen­nuk­semme sopii kaikille johto- ja esimies­teh­tä­vissä toimi­ville. Valmen­nus­päivän rento- ja kannustava ilma­piiri antaa mahdol­li­suuden peilata uusia ja ville­jäkin johta­mis­keinoja käytännön työelämään vietä­väksi.


Kouluttaja:
Yritysvalmentaja Maisa Durchman on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista: viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa niin asia­kas­pal­veluun, myyntiin, ja niiden johta­miseen, kuin myös apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DISC-valmentaja, sekä ICF-serti­fioitu coach, ja posi­tii­vinen asenne näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisa on itsekin uransa alku­met­reillä toiminut yrit­täjänä, joten myös käytän­nön­lä­heisyys ja teke­misen meininki ovat läsnä hänen valmen­nuk­sissaan.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen, puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen, haas­tavat asia­kas­ti­lanteet, myynnin- ja palvelun johta­minen, valmentava johta­minen, moti­vointi ja moti­vaation johta­minen, ihmisten ja teke­misen johta­minen sekä tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuus.

Tärkeitä käsit­teitä työelä­mässä: moti­vaatio, ihmis­läh­töisyys ja kokemus työn merki­tyk­sel­li­syy­destä. Huma­nistina Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena.OHJELMA

08:30 Aamupala

09:00 Valmen­nuksen avaus ja odotukset päivälle

09:15 Disc -profiili
– Disc viite­kehys
– Omaan profiiliin tutus­tu­minen
– Omat moti­vaat­torit ja vahvuudet johtajana
– Stres­si­te­kijät ja kehit­ty­minen johtajana

10:15 Tauko

10:30 Moti­vaation metsästys
– Sisäinen ja ulkoinen moti­vaatio työelä­mässä
– Tunteiden perus­u­lot­tu­vuudet
– Moti­vaa­tioin­ten­si­teetti ja flow
– Orga­ni­saation sisäinen tunne-energia ja tuot­tavuus

12:00 Lounas

13:00 Voiko moti­vaa­tiota johtaa?
– Vapaa­eh­toisuus
– Kyvykkyys
– Hyvän teke­minen
– Yhteen­kuu­luvuus

14:15 Kahvi­tauko

14:30 Nega­tii­vi­sesta raken­tavaan palaut­teeseen
– Mitä aivoissa tapahtuu?
– Neurop­sy­ko­logian vinkit palau­te­kes­kus­teluun
– Tarviiko kaikkeen moti­vaa­tiota – työn johta­misen oikeus ja velvol­lisuus
– Innostava palaveri

15:45 Päivän yhteenveto ja käytäntöön vietävät asiat

16:00 Valmen­nus­päivä päättyy


Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
torstai 03.12.2020

Hinta:
890 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilun. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä) tiedustele ryhmä­alen­nusta valmen­ta­jalta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.