fbpx
MQ -Mastering Quality (13 pv)
Aalto EE järjestää nyt koulutuksen:

MQ -Mastering Quality (13 pv)

8 200 euroa /hlö + alv 24 %

8 200 EUR

08.10.2024-04.04.2025, Aalto-yliopisto Töölö, Helsinki Runeberginkatu 14-16, Helsinki 19 kesäkuun, 2024 Sampo Korppoo

Itsensä kehittäminen , Johtaminen , Johtaminen ja esihenkilotaidot

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • ”Laatua näkee nyt siellä missä sitä ei ennen nähnyt ja ymmärtää miten laatu liittyy läheisesti kaikkeen toimintaan.”

 • ”Ohjelma kasvatti itsevarmuuttani sekä kehittäjänä että johtajana.”

 • ”Loistava kokonaisuus: mahdollisuus kehittyä itse ja kehittää työtä sekä saada mahtava verkosto.”

  Tuloksellisen laatujohtamisen koulutusohjelma

  Master of Quality – MQ – laatujohtamisen koulutus luotiin Teknillisessä korkeakoulussa 1990-luvun alussa vastaamaan teollisuuden toimialamurroksen haasteisiin. Tämä perinteikäs koulutus on nyt päivitetty vastaamaan nykypäivän vaatimuksiin.

  Uudistettu laatujohtamisen koulutus, MQ – Mastering Quality vastaa digiajan laatuammattilaisten nopeasti muuttuviin kehitystarpeisiin. Ohjelmassa painottuvat laatu- ja kehittämistoiminnan johtamisen ydinasiat ja peruselementit, jotta voit parhaiten kehittää ja johtaa tämän hetken suorituskykyä ja samalla valmistautua huomisen haasteisiin.

  Koulutus käsittelee laatujohtamisen osa-alueita monella tasolla ja auttaa uudistamaan sekä yksilön että organisaation osaamista. Koulutuksen aikana

  – ymmärrät, kuinka laatua johdetaan ja parannetaan tuloksellisesti: kun laatu on kunnossa, tuottavuus nousee ja kannattavuus paranee
  – omaksut uudenlaisia ajatustapoja organisaatioon laatutyön merkityksestä sekä saat uusinta tietoa ja toteuttamiskelpoisia ideoita
  – saat varmuutta omaan tekemiseesi ja laatuasiantuntijuuteen
  – opit fasilitoimaan ja tukemaan muita ratkaisujen löytämisessä
  – tunnistat kehityskohteita ja osaat kyseenalaistaa asioita

  MQ-koulutusohjelma auttaa ymmärtämään, että muutosten ja parannusten aikaansaamiseksi ja laadun ankkuroimiseksi organisaatiokulttuuriin tarvitaan ajattelutapojen ravistelua, toimintaa ja johtamista. Koulutuksen jälkeen tunnet laatujohtamisen parhaat käytännöt, ymmärrät jatkuvan parantamisen periaatteet ja kykenet johtamaan muutosta kohti tavoitteita.

  Mitä on laatujohtaminen?
  Laatujohtamisessa on kyse toiminnan, tuotteiden, palvelujen ja prosessien strategisesta, suunnitelmallisesta kehittämisestä ja jatkuvasta parantamisesta. Kehittämisen ytimessä on asiakastarve ja asiakkaan odotukset, ymmärrys nykytilasta ja tavoitteista, tarkoituksenmukaisten laatutyökalujen ja kehittämismenetelmien soveltaminen haluttujen muutosten ja parannusten aikaansaamiseksi, valittujen mittareiden käyttäminen muutosten toteutumisen seurannassa sekä henkilöstön sitouttaminen jatkuvan parantamisen kulttuuriin.

  Systemaattista laadun kehittämistä ja jatkuvaa parantamista kuvaa Demingin laatuympyrä: Plan-Do-Study-Act.

  MQ-koulutusohjelman jälkeen tunnet laatujohtamisen parhaat käytännöt, ymmärrät jatkuvan parantamisen periaatteet ja kykenet johtamaan muutosta kohti tavoitteita. Hahmotat laatujohtamisen, suorituskyvyn ja kannattavuuden yhteyden: miten strategisista tavoitteista päästään käytännön toteuttamiskeinojen avulla mitattaviin parannuksiin päivittäisessä johtamisessa ja millaista kyvykkyyttä tähän tarvitaan.

  – Suomen laajin laatujohtamisen koulutusohjelma.
  – Aalto EE:lla ja sen edeltäjillä on 30 vuoden kokemus MQ-laatujohtamiskoulutuksen järjestämisestä. Koulutuksen on käynyt noin 500 laatuasiantuntijaa.
  – Kouluttajat ovat alansa johtavia asiantuntijoita Aalto-yliopistosta ja Aalto EE:n asiantuntijaverkostosta.

  Hyödyt
  Ohjelma tarjoaa organisaatiolle ja yksilölle mahdollisuuden koetella tuttuja, juurtuneita ajatusmalleja ja auttaa ymmärtämään laatujohtamisen, tuloksellisuuden ja kannattavuuden yhteyden.
  – Hallitset toiminnan, tuotteiden, palvelujen ja prosessien laadukkaan kehittämisen
  – Osaat asettaa mitattavia tavoitteita sekä arvioida toimintaa ja suorituskykyä
  – Luot uusia toimintamalleja sekä kehität käytäntöjä ja johtamiskulttuuria
  – Ymmärrät muutostarpeet ja osaat viedä muutoksia käytäntöön
  – Opit parhaat laatutyökalut ja -menetelmät jatkuvan parantamisen tueksi

  Kenelle?
  Ohjelma on tarkoitettu laadun, strategian, toimintatapojen tai prosessien kehittämisestä vastaaville asiantuntijoille, päälliköille ja johtajille teollisuudessa, palveluyrityksissä ja julkisella sektorilla.

  Ohjelma sopii sinulle, joka
  – olet kokenut osaaja ja haluat päivittää tai syventää osaamistasi nykyaikaisella laatutietämyksellä
  – etsit etenemismahdollisuuksia laatu- ja kehittämistoiminnan parissa ja haet varmuutta laatuasiantuntijana
  – haluat haastaa vakiintuneita ajattelutapoja ja etsit tuoreita oivalluksia laatu- ja kehittämistyön tueksi
  – etsit mutu-johtamisen sijaan menetelmiä, malleja ja käytännön työkaluja laadun kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen


  OHJELMA

  Sisältö ja aikataulu
  Koulutus on suunniteltu yhteistyössä Aalto EE:n asiantuntijaverkoston kanssa. Koulutuksessa käsitellään laatujohtamisen ydinteemoja, kuten strateginen kehittäminen ja johtaminen, kehittämisen työkalut ja niiden soveltaminen, prosessien johtaminen ja kehittäminen, muutosjohtaminen, operational excellence ja laatuammattilaisena kehittyminen.

  Koulutusohjelma koostuu seitsemästä lähiopetusjaksosta (yhteensä 13 lähiopetuspäivää) ja oppimistehtävistä. Opintojaksojen välissä sovellat opittuja menetelmiä, työkaluja ja periaatteita käytäntöön harjoitusten avulla. Oppimista edistetään monimuotoisilla opetusmenetelmillä kuten vuorovaikutteisilla ryhmätöillä, simulaatioilla ja case-esimerkeillä. Opetuksen tueksi ja materiaalien jakamiseksi käytämme verkko-oppimisympäristöä.

  Kouluttajina toimivat alansa johtavat asiantuntijat Aalto-yliopistosta ja Aalto EE:n asiantuntijaverkostosta. Koulutus on suomenkielinen.

  Rakenne
  7 opintojaksoa

  – Yhteensä 13 lähiopetuspäivää, laajuus 10 opintopistettä

  Yksilö- ja ryhmätehtävät
  – Käsiteltyjen asioiden arviointi ja reflektointi omaan työhön

  Käytännön kokemusta
  – Vertaisoppimista yhteisten teemojen äärellä

  Koulutusjaksot

  8.–9.10.2024
  Operational excellence / Laadunhallintamallit, -ismit
  Ymmärrät strategian, laatujohtamisen ja tuloksellisuuden kytköksen. Opit, että kokonaisvaltainen laadunhallinta on asiakastarpeesta lähtevää systemaattista ja suunnitelmallista johtamista, kyvykästä toteutusta, muutoksen johtamista ja kommunikaatiota, joka kattaa koko organisaation. Tunnistat kehittämistarpeita ja opit johtamaan kehittämistyötä.

  Ymmärrät kokonaisvaltaisesti laatujohtamisen tausta-ajatukset, johtamismallit ja laadunhallintaan vaikuttavat tekijät. Tunnistat laadunhallinnan ja johtamisen kehitysvaiheet ja oman organisaation tilanteen laadunhallinnan aikajanalla.

  Aloitat laatuammattilaisena vaikuttamisen ja kehittymisen prosessin, joka jatkuu koko koulutuksen ajan.

  – Kokonaiskuvaa hahmottamassa: mitä on laatujohtaminen ja Operational Excellence?
  – Laatu – tuottavuus – kannattavuus
  – Organisaation laadun ja suorituskyvyn johtaminen
  – Laadunhallinnan viitekehyksiä ja malleja
  – Tuotteiden ja palvelujen kehittämisen erityispiirteitä
  – Systemaattinen kehittäminen laatutyökalujen avulla
  – Henkilökohtainen vaikuttavuus laatuammattilaisena


  7.–8.11.2024
  Asiakasarvo ja strateginen asiakaslähtöisyys / Strategia ja tuloksellisuus
  Ymmärrät asiakasarvon merkityksen omalla toimialalla ja osaa suunnitella toimintaa asiakaslähtöisesti. Tutustut uudistuvan strategiatyön käytäntöihin, strategian toteuttamisen haasteisiin sekä strategian merkityksen laatutyössä.

  – Tuotteen ja palvelun arvo asiakkaalle
  – Asiakaskeskeinen innovointi
  – Asiakasarvon tunnistaminen, arviointi ja kommunikointi
  – Strategian luomisen, toteuttamisen ja johtamisen haasteet
  – Hyvä strategia ja laaduntuottokyky
  – Ekosysteemit ja liiketoimintamallit digitalisoituvassa kontekstissa


  2.–3.12.2024
  Laatujohtamisen työkalupakki
  Tutustut kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten laatutyökalujen periaatteisiin ja soveltamiseen. Ymmärrät laatutyökalujen soveltamismahdollisuudet ja opit tunnistamaan parannus- ja kehityskohteita omassa organisaatiossa, omassa yksikössä ja omissa tehtävissä.

  – Ratkaisukeskeinen laatutyö
  – Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten laatutyökalujen periaatteet ja soveltamisalat
  – Asiakastarpeiden tunnistaminen
  – Asiakastarpeet vs. tuotteen ja palvelun ominaisuudet
  – Laatuammattilaisena kehittymisen prosessin status


  9.–10.1.2025
  Lean, prosessien johtaminen / Palvelujen laatu
  Tutustut Lean-filosofian taustoihin ja opit Leanin perusperiaatteet kehittämis- ja johtamismenetelmänä. Ymmärrät, millä keinoilla voit toteuttaa tuloksellisesti systemaattista ja tavoitteellista kehittämistyötä prosesseja parantamalla.

  Tutustut palvelujen laadun erityispiirteisiin ja parannuskeinoihin. Ymmärrät, mitä mahdollisuuksia tarjoaa tuotelähtöisen toiminnan muuttuminen palveluliiketoiminnan suuntaan.

  – Lean arvovirran kehittämisessä
  – Lean tietotyön kehittämisessä
  – Systemaattinen ongelmanratkaisu
  – Lean-johtaminen
  – Prosessien johtaminen
  – Palvelujen laatu: erottuva asiakkuuskokemus ja palveluprosessin kuvaus
  – Alustatalouden vaikutus palvelujärjestelmiin


  6.–7.2.2025
  Kestävän muutoksen aikaansaaminen / Jatkuva parantaminen
  Opit, kuinka organisoit systemaattista ja tavoitteellista kehittämistyötä tuloksellisesti eri tasoilla ja erilaisissa rooleissa ja kuinka voit kehittää organisaatiokulttuuria jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti. Ymmärrät muutostilanteisiin liittyvät erityispiirteet sekä yksilön ja esihenkilön roolin muutoksessa.

  – Operational excellence ja johtaminen
  – Organisaatiokulttuuri ja jatkuva parantaminen
  – Muutosprosessi, muutosten kohtaaminen ja esihenkilön/johtajan rooli


  6.–7.3.2025
  Vaihtuva sisältö, mm. Trendit, digitalisaatio, laatukustannukset, riskien hallinta
  Opit havainnoimaan ja ennakoimaan muutostrendejä ja niiden heijastumia omaan toimialaan ja kehittämistyöhön. Ymmärrät trendien vaikutukset ja mahdollisuudet laadunhallinnassa, asiakaskäyttäytymisessä ja omassa organisaatiossa.

  Opit, mistä laatukustannukset syntyvät ja miten niitä voidaan hallita. Opit huomioimaan myös muita riskien lajeja kuin taloudellisia riskejä sekä tutustut fyysisen ja digitaalisen turvallisuuden ulottuvuuksiin laatukontekstissa. Lisäksi tutustut digitalisaation mahdollisuuksia laadun ja tuottavuuden välineenä.

  – Megatrendit, ennakointi ja skenaariot
  – Mitä heikko laatu maksaa ja miten laatukustannukset määritellään
  – Laatu, riskit ja turvallisuus
  – Laatua ja tuottavuutta digitalisaatiolla


  4.4.2025
  Laatuammattilaisena kehittyminen
  Päätösjaksolla reflektoit omaa kehittymistäsi ja teet yhteenvedon koulutusohjelman opeista. Tutustut käytännöllisiin fasilitointimenetelmiin ihmisten ja muutoksen johtamisessa ja opit löytämään ratkaisuja muutostilanteisiin yhdessä tiimin kanssa.

  – Laatuammattilaisena kehittymisen reflektointi
  – Yhteenveto koulutusohjelman opeista
  – Koulutuksen päätös

  Koulutuspaikka:
  Aalto-yliopisto Töölö, runeberginkatu 14-16, 00100 Helsinki

  Ajankohta:
  8.10.2024–4.4.2025

  Hinta:
  8 200
  euroa /hlö + alv 24 %.

  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

  Ilmoittaudu ohjelmaan 20.9.2024 mennessä.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja