fbpx
MQ – Mastering Quality (13 pv)
Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

MQ – Mastering Quality (13 pv)

7800 euroa /hlö + alv 24 %

7800 EUR

11.10.2022-04.04.2023, Aalto-yliopisto Töölö, Helsinki Runeberginkatu 14-16, Helsinki 9 toukokuun, 2022 Sampo Korppoo

Laadunvarmistus

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • ”Laatua näkee nyt siellä missä sitä ei ennen nähnyt ja ymmärtää miten laatu liittyy läheisesti kaikkeen toimintaan.”

 • ”Ohjelma kasvatti itsevarmuuttani sekä kehittäjänä että johtajana.”

 • ”Loistava kokonaisuus: mahdollisuus kehittyä itse ja kehittää työtä sekä saada mahtava verkosto.”

  Tuloksellisen laatujohtamisen koulutusohjelma

  Master of Quality – MQ – laatujohtamisen koulutus luotiin Teknillisessä korkeakoulussa 1990-luvun alussa vastaamaan teollisuuden toimialamurroksen haasteisiin. Tämä perinteikäs koulutus on nyt päivitetty vastaamaan nykypäivän vaatimuksiin.

  Uudistettu laatujohtamisen koulutus, MQ – Mastering Quality vastaa digiajan laatuammattilaisten nopeasti muuttuviin kehitystarpeisiin. Ohjelmassa painottuvat laatu- ja kehittämistoiminnan johtamisen ydinasiat ja peruselementit, jotta voit parhaiten kehittää ja johtaa tämän hetken suorituskykyä ja samalla valmistautua huomisen haasteisiin.

  Koulutus käsittelee laatujohtamisen osa-alueita monella tasolla ja auttaa uudistamaan sekä yksilön että organisaation osaamista. Koulutuksen aikana

  – ymmärrät, kuinka laatua johdetaan ja parannetaan tuloksellisesti: kun laatu on kunnossa, tuottavuus nousee ja kannattavuus paranee
  – omaksut uudenlaisia ajatustapoja organisaatioon laatutyön merkityksestä sekä saat uusinta tietoa ja toteuttamiskelpoisia ideoita
  – saat varmuutta omaan tekemiseesi ja laatuasiantuntijuuteen
  – opit fasilitoimaan ja tukemaan muita ratkaisujen löytämisessä
  – tunnistat kehityskohteita ja osaat kyseenalaistaa asioita

  MQ-koulutusohjelma auttaa ymmärtämään, että muutosten ja parannusten aikaansaamiseksi ja laadun ankkuroimiseksi organisaatiokulttuuriin tarvitaan ajattelutapojen ravistelua, toimintaa ja johtamista. Koulutuksen jälkeen tunnet laatujohtamisen parhaat käytännöt, ymmärrät jatkuvan parantamisen periaatteet ja kykenet johtamaan muutosta kohti tavoitteita.

  Mitä on laatujohtaminen?
  Laatujohtamisessa on kyse toiminnan, tuotteiden, palvelujen ja prosessien strategisesta, suunnitelmallisesta kehittämisestä ja jatkuvasta parantamisesta. Kehittämisen ytimessä on asiakastarve ja asiakkaan odotukset, ymmärrys nykytilasta ja tavoitteista, tarkoituksenmukaisten laatutyökalujen ja kehittämismenetelmien soveltaminen haluttujen muutosten ja parannusten aikaansaamiseksi, valittujen mittareiden käyttäminen muutosten toteutumisen seurannassa sekä henkilöstön sitouttaminen jatkuvan parantamisen kulttuuriin.

  Systemaattista laadun kehittämistä ja jatkuvaa parantamista kuvaa Demingin laatuympyrä: Plan-Do-Study-Act.

  MQ-koulutusohjelman jälkeen tunnet laatujohtamisen parhaat käytännöt, ymmärrät jatkuvan parantamisen periaatteet ja kykenet johtamaan muutosta kohti tavoitteita. Hahmotat laatujohtamisen, suorituskyvyn ja kannattavuuden yhteyden: miten strategisista tavoitteista päästään käytännön toteuttamiskeinojen avulla mitattaviin parannuksiin päivittäisessä johtamisessa ja millaista kyvykkyyttä tähän tarvitaan.

  – Suomen laajin laatujohtamisen koulutusohjelma.
  – Aalto PRO:lla ja sen edeltäjillä on lähes 30 vuoden kokemus MQ-laatujohtamiskoulutuksen järjestämisestä. Koulutuksen on käynyt lähes 500 laatuasiantuntijaa.
  – Kouluttajat ovat alansa johtavia asiantuntijoita Aalto-yliopistosta ja Aalto PRO:n asiantuntijaverkostosta.

  Hyödyt
  Ohjelma tarjoaa organisaatiolle ja yksilölle mahdollisuuden koetella tuttuja, juurtuneita ajatusmalleja ja auttaa ymmärtämään laatujohtamisen, tuloksellisuuden ja kannattavuuden yhteyden.
  – Hallitset toiminnan, tuotteiden, palvelujen ja prosessien laadukkaan kehittämisen
  – Opit parhaat laatutyökalut ja -menetelmät jatkuvan parantamisen tueksi
  – Ymmärrät muutostarpeet ja osaat viedä muutoksia käytäntöön
  – Luot uusia toimintamalleja sekä kehität käytäntöjä ja johtamiskulttuuria
  – Osaat asettaa mitattavia tavoitteita sekä arvioida toimintaa ja suorituskykyä

  Kenelle?
  Ohjelma on tarkoitettu laadun, strategian, toimintatapojen tai prosessien kehittämisestä vastaaville asiantuntijoille, päälliköille ja johtajille teollisuudessa, palveluyrityksissä ja julkisella sektorilla.

  Ohjelma sopii sinulle, joka
  – olet kokenut osaaja ja haluat päivittää tai syventää osaamistasi nykyaikaisella laatutietämyksellä
  – etsit etenemismahdollisuuksia laatu- ja kehittämistoiminnan parissa ja haet varmuutta laatuasiantuntijana
  – haluat haastaa vakiintuneita ajattelutapoja ja etsit tuoreita oivalluksia laatu- ja kehittämistyön tueksi
  – etsit mutu-johtamisen sijaan menetelmiä, malleja ja käytännön työkaluja laadun kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen


  OHJELMA

  Sisältö ja aikataulu
  Koulutus on suunniteltu yhteistyössä Aalto PRO:n asiantuntijaverkoston kanssa. Koulutuksessa käsitellään laatujohtamisen ydinteemoja, kuten strateginen kehittäminen ja johtaminen, kehittämisen työkalut ja niiden soveltaminen, prosessien johtaminen ja kehittäminen, muutosjohtaminen, operational excellence ja laatuammattilaisena kehittyminen.

  Koulutusohjelma koostuu seitsemästä lähiopetusjaksosta (yhteensä 13 lähiopetuspäivää) ja oppimistehtävistä. Opintojaksojen välissä sovellat opittuja menetelmiä, työkaluja ja periaatteita käytäntöön harjoitusten avulla. Oppimista edistetään monimuotoisilla opetusmenetelmillä kuten vuorovaikutteisilla ryhmätöillä, simulaatioilla ja case-esimerkeillä. Opetuksen tueksi ja materiaalien jakamiseksi käytämme verkko-oppimisympäristöä.

  Kouluttajina toimivat alansa johtavat asiantuntijat Aalto-yliopistosta ja Aalto PRO:n asiantuntijaverkostosta. Koulutus on suomenkielinen.

  Rakenne
  – 7 opintojaksoaYhteensä 13 lähiopetuspäivää
  – Yksilö- ja ryhmätehtävätKäsiteltyjen asioiden arviointi ja reflektointi omaan työhön
  – Käytännön kokemustaVertaisoppimista yhteisten teemojen äärellä

  Koulutusjaksot

  11.–12.10.2022
  Operational excellence, strategia ja tuloksellisuus

  Jaksolla ymmärrät strategian keskeiset elementit ja toteuttamisen haasteet sekä niiden merkityksen laatu- ja kehittämistyössä. Ymmärrät strategian, laatujohtamisen ja tuloksellisuuden kytköksen. Opit, että laatu on kulttuuria, käyttäytymistä ja kommunikaatiota, joka kattaa koko toiminnan. Laatua ei voi pakottaa – se on asenne, joka pitää tartuttaa. Osaat tunnistaa kehittämistarpeita ja johtaa kehittämistyötä.

  – Laatu – tuottavuus – kannattavuus
  – Mitä laatu on?
  – Laatu on asenne / quality mindset
  – Planning, assurance, control, jatkuva parantaminen, johtaminen
  – Strategian luomisen, toteuttamisen ja johtamisen haasteet
  – Hyvä strategia ja laaduntuottokyky
  – Laatuammattilaisena kehittymisen prosessi


  10.–11.11.2022
  Asiakaskokemus, laadunhallintamallit, -ismit
  Jaksolla ymmärrät kokonaisvaltaisesti laatujohtamisen tausta-ajatukset, johtamismallit ja laadun ohjattavuuteen vaikuttavat tekijät. Tunnistat laadunhallinnan ja johtamisen kehitysvaiheet ja oman organisaation tilanteen laadunhallinnan aikajanalla. Osaat tunnistaa strategisia parannus- ja kehityskohteita omassa organisaatiossa ja omissa tehtävissä. Ymmärrät asiakasarvon merkityksen omalla toimialalla ja osaa suunnitella toimintaa asiakaslähtöisyyden näkökulmasta.

  – Mikä rooli asiakkaallasi on tuote- ja palvelukehityksessä / Toiminnan suunnittelu asiakaslähtöisesti
  – Asiakasarvon merkitys, asiakaskokemuksen tuottaminen ja kehittäminen
  – Millä ideologioilla ja opeilla kehittämistä johdetaan, -ismit.
  – Logiikka jolla tuotetaan parempaa kykyä toimia. Laadunvarmistus.


  8.–9.12.2022
  Laatujohtamisen työkalupakki
  Jaksolla ymmärrät laatutyökalujen soveltamismahdollisuudet omassa organisaatiossa, omassa yksikössä ja omissa tehtävissä. Ymmärrät kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten laatutyökalujen periaatteet ja soveltamisalat.

  – Konkreettiset menetelmät, laatutyökalut, periaatteet ja soveltaminen
  – Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten laatutyökalujen periaatteet ja soveltamisalat
  – Mittaaminen ja mittarit
  – Laatu ja digitalisaatio


  12.–13.1.2023
  Lean, prosessien johtaminen, palvelujen laatu
  Jakso luo katsauksen Lean-ajattelun taustoihin ja perusperiaatteisiin kehittämis- ja johtamismenetelmänä. Ymmärrät, millä keinoilla systemaattista ja tavoitteellista kehittämistyötä voidaan toteuttaa tuloksellisesti prosesseja parantamalla.

  Jaksolla tarkastellaan palvelujen laadun erityispiirteitä ja niiden parannuskeinoja. Lisäksi pohditaan, mitä mahdollisuuksia tarjoaa tuotelähtöisen toiminnan muuttuminen palveluliiketoiminnan suuntaan.

  – Johdanto Lean-ajatteluun
  – Prosessien johtaminen
  – Simulaatiopeli prosessien virtauksesta
  – Palvelujen ja palveluprosessin laatu ja johtaminen
  – Tuotteet – palvelut – palvelullistaminen, alustatalous


  9.–10.2.2023
  Kestävän muutoksen aikaansaaminen, jatkuva parantaminen
  Jakson aikana ymmärrät, kuinka systemaattista ja tavoitteellista kehittämistyötä organisoidaan eri tasoilla ja erilaisissa rooleissa tuloksellisesti ja kuinka organisaatiokulttuuria kehitetään kohti jatkuvan parantamisen periaatteita. Ymmärrät muutostilanteisiin liittyvät erityispiirteet sekä yksilön ja esimiehen roolin niissä.

  – Leading excellence
  – Organisaatiokulttuuri ja jatkuva parantaminen
  – Muutos on pysyvää – miten johdat ihmisiä muutoksessa
  – Muutosprosessi, muutosten kohtaaminen ja esimiehen/johtajan rooli


  9.–10.3.2023
  Tulevaisuuden trendit, laatukustannukset, digitalisaatio, riskien hallinta
  Jaksolla opit havainnoimaan ja ennakoimaan muutostrendejä ja niiden heijastumia omaan toimialaan ja kehittämistyöhön. Ymmärrät megatrendien vaikutukset ja mahdollisuudet laadunhallinnassa, asiakaskäyttäytymisessä ja omassa organisaatiossa.

  Ymmärrät mistä laatukustannukset syntyvät ja miten niitä voidaan hallita. Opit huomioimaan myös muita riskien lajeja kuin taloudellisia riskejä sekä tutustut fyysisen ja digitaalisen turvallisuuden ulottuvuuksiin laatukontekstissa. Lisäksi jaksolla tarkastellaan digitalisaation mahdollisuuksia laadun ja tuottavuuden välineenä.

  – Megatrendit, niiden vaikutukset ja mahdollisuudet. Tulevaisuuden ennakointi.
  Mm. sosio-ekonomiset tekijät, digitalisaatio, robotiikka ja tekoäly, kestävä kehitys, de-globalisaatio
  – Mitä heikko laatu maksaa ja miten laatukustannukset määritellään
  – Laatu, riskit ja turvallisuus
  – Laatua ja tuottavuutta digitalisaatiolla


  4.4.2023
  Laatuammattilaisena kehittyminen
  Päätösjaksolla reflektoit omaa kehittymistäsi ja teet yhteenvedon koulutusohjelman opeista. Tutustut käytännöllisiin fasilitointimenetelmiin ihmisten ja muutoksen johtamisessa ja opit löytämään ratkaisuja muutostilanteisiin yhdessä tiimin kanssa.

  – Fasilitoiva työote muutosjohtamisessa: Millaisia johtamis- ja fasilitointitaitoja laatuasiantuntija tarvitsee
  Henkilötaso, tiimitaso, organisaatiotaso.
  – Laatuammattilaisena kehittymisen reflektointi
  – Yhteenveto koulutusohjelman opeista
  – Koulutuksen päätös

  Koulutuspaikka:
  Aalto-yliopisto Töölö, runeberginkatu 14-16, 00100 Helsinki

  Ajankohta:
  11.10.2022–4.4.2023

  Hinta:
  7 800
  euroa /hlö + alv 24 %.

  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

  Ilmoittaudu ohjelmaan 26.9.2022 mennessä.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja