Brik järjestää nyt koulutuksen:

Myyjän laskentatoimi – Kateajattelu ja asiakkaan taloudellinen arviointi (3 h)

Kaikille myyjille räätä­löity koulu­tuk­semme auttaa ymmär­tämään myyn­ti­työtä myös talou­del­li­sesta näkö­kul­masta. Käsit­te­lemme myynnin kannat­ta­vuutta, katea­jat­telua, hinnoit­telua, alen­nusten anta­misen vaiku­tuksia kannat­ta­vuuteen sekä asia­kas­yri­tysten arviointia kannat­ta­vuuden ja maksu­val­miuden näkö­kul­masta. Koulutus auttaa lukemaan asiakkaan tunnus­lukuja ja arvioimaan myyn­tityön kannat­ta­vuutta oikein. Helposti omak­sut­tavat talous­hal­linnon koulu­tuk­semme ovat saaneet paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon osaa­mista.

Hyödyt osallistujalle
– Saat helposti omak­sut­tavan yleis­kuvan talous­hal­lin­nosta myyjän näkö­kul­masta
– Ymmärrät katea­jat­telun peri­aatteet ja osaat arvioida hinnoit­telua ja alen­nusten anta­mista kannat­ta­vuuden näkö­kul­masta
– Opit arvioimaan yrityksiä, laskemaan niiden tärkeimmät tunnus­luvut
– Pystyt keskus­te­lemaan asiak­kaidesi kanssa asian­tun­te­vasti tärkeim­mistä talous­hal­lintoon liit­ty­vistä kysy­myk­sistä
– Osaat suun­ni­tella omaa myyn­ti­työtäsi entistä ammat­ti­mai­semmin
– Opit tekemään kannat­ta­vampaa myyntiä


Kenelle?
Valmennus on suun­ni­teltu myyjille ja myyn­tityön kehit­tä­mi­sestä vastaa­ville henki­löille, jotka haluavat vahvistaa talous­hal­linnon perus­teiden osaa­mistaan. Ilmoit­taudu mukaan ja aloita paremman tuloksen teke­minen!


Kouluttaja:
KTT, toimitusjohtaja Jari Salminen. Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.
Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.
Motto: ”Muutu ennen kuin on pakko”

Osallistujat ovat kommentoineet esimieskoulutustamme mm. seuraavasti:
– ”Valmennus lunasti lupaukset. Valmentajan ote oli konkreettinen ja ongelmia ratkaiseva. Ryhmäkeskusteluissa pääsin pohtimaan monia vaikeita asioita samassa tilanteessa olevien kollegojen kanssa. Suosittelen.”
– ”Hyvä kokonaispaketti. Monipuolinen ja innostava koulutus.”
– ”Valmennuksen edetessä kävi selväksi, että valmentajalla on pitkä käytännön kokemus esimiestyöstä.”OHJELMA

Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii
– Lasken­ta­tai­tojen merkitys myyjän työssä
– Myynnin kannat­tavuus
– Asiak­kaiden talou­del­linen arviointi

Väli­tehtävä 1: Tehdään itse­näi­sesti ennen webi­naa­rio­suutta

Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (3h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä
– Talous­hal­linnon merkitys myyn­ti­työssä
– Katea­jattelu ja oman myyn­tityön talou­del­linen arviointi
– Oman asia­kas­kunnan talou­del­linen analy­sointi
– Hinnan aset­ta­minen
– Alen­nusten vaikutus kannat­ta­vuuteen

Väli­tehtävä 2: Tehdään itse­näi­sesti ennen viimeistä jaksoa

Jakso 3: Video (noin 1h), jossa keski­tytään opit­tujen asioiden viemiseen käytäntöön

Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
16.11.2021 klo 09.00-12.00

Hinta:
590 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.