Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Myyjän taloustaidot (3 h)

B2B-myyjille suunniteltu valmennus auttaa arvioimaan myyntiä liiketaloudellisesta näkökulmasta. Kateajattelu, myynnin kannattavuus, oman myyntityön taloudellinen suunnittelu sekä asiakkaiden liiketoiminnan ja sen kannattavuuden ymmärtäminen ovat keskeistä osaamista yritysmyyntityössä.

Koulutus auttaa lukemaan asiakkaan tunnus­lukuja ja arvioimaan myyn­tityön kannat­ta­vuutta oikein. Helposti omak­sut­tavat talous­hal­linnon koulu­tuk­semme ovat saaneet paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon osaa­mista.

Opi puhumaan liiketalouden kieltä, jota asiakkaasikin käyttävät!

Hyödyt osallistujille
– Saat helposti omak­sut­tavan yleis­kuvan talous­hal­lin­nosta myyjän näkö­kul­masta
– Ymmärrät katea­jat­telun peri­aatteet ja osaat arvioida hinnoit­telua ja alen­nusten anta­mista kannat­ta­vuuden näkö­kul­masta
– Opit arvioimaan yrityksiä, laskemaan niiden tärkeimmät tunnus­luvut
– Pystyt keskus­te­lemaan asiak­kaidesi kanssa asian­tun­te­vasti tärkeim­mistä talous­hal­lintoon liit­ty­vistä kysy­myk­sistä
– Osaat suun­ni­tella omaa myyn­ti­työtäsi entistä ammat­ti­mai­semmin
– Opit tekemään kannat­ta­vampaa myyntiä.


Kenelle?
Valmennus on suun­ni­teltu myyjille ja myyn­tityön kehit­tä­mi­sestä vastaa­ville henki­löille, jotka haluavat vahvistaa talous­hal­linnon perus­teiden osaa­mistaan. Ilmoit­taudu mukaan ja aloita paremman tuloksen teke­minen!


Kouluttaja
Jari Salminen, KTT, kouluttaja, johtamisen ja yritystalouden asiantuntija

KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta. Jari on väitellyt muutoksen johtamisesta ja kirjoittanut johtamisesta yhteensä 18 kirjaa ja lukuisia artikkeleita.

– Jos tarvitsette apua esimiestenne valmentamiseen, hankalien johtamistilanteiden käsittelyyn, asiantuntijapalveluiden arvomyyntiin tai muihin käytännön johtamistyöhön liittyviin valmennustarpeisiinne, Jari on suurella todennäköisyydellä oikea henkilö avuksenne.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
– Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
– Johta­minen ja esimiestyö
– Asiantuntijamyynti
– Johta­mis­vies­tintä
– Yritystalous
– Tiimityö
– Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
– Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teematOHJELMA

Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii
– Lasken­ta­tai­tojen merkitys myyjän työssä
– Myynnin kannat­tavuus
– Asiak­kaiden talou­del­linen arviointi

Väli­tehtävä 1: Tehdään itse­näi­sesti ennen webi­naa­rio­suutta

Jakso 2: Webi­naari (3h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä
– Talous­hal­linnon merkitys myyn­ti­työssä
– Katea­jattelu ja oman myyn­tityön talou­del­linen arviointi
– Oman asia­kas­kunnan talou­del­linen analy­sointi
– Hinnan aset­ta­minen
– Alen­nusten vaikutus kannat­ta­vuuteen

Väli­tehtävä 2: Tehdään itse­näi­sesti ennen viimeistä jaksoa

Jakso 3: Video (noin 1h), jossa keski­tytään opit­tujen asioiden viemiseen käytäntöön


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
to 27.4.2023 klo 9-12

Hinta:
490 euroa
/hlö + alv 24 %.

Kysy ryhmäetuhintaa:
toimisto@ratekoulutus.fi


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Myyjän taloustaidot (3 h) -koulutukseen 27.04.2023, Etäkoulutus
Hlö(ä)