Brik järjestää nyt koulutuksen:

Myynnin- ja palvelun johtamisvalmennus proviisoreille (2 pv)

Koulu­tuksen ensimmäinen päivä on 14.01.2020 ja jälkimmäinen päivä 28.01.2020.

Kilpailun kiris­tyessä provii­sorin rooli palvelun ja myynnin johtajana korostuu. Valmennus on kattava koko­naisuus myynnin- ja palvelun johta­mi­sesta nykyajan apteek­ki­työssä. Valmennus on käytän­nön­lä­heinen ja antaa selkeät toimin­ta­mallit arjen teke­miseen. Valmen­nuk­sessa korostuu teke­misen ja ihmisten johta­minen, suun­ni­tel­mal­lisuus ja tavoi­teo­rien­toi­tunut johta­mis­kä­sitys.

Hyödyt osallistujille:
– Ymmärrät päivit­täisen asia­kastyön johta­misen osana ammat­tiap­teekin toimintaa
– Opit selkeät kartoitus ja asia­kas­koh­taa­mis­mallit niin itse­hoidon, kuin resep­ti­pal­velun asia­kas­ti­lan­teisiin
– Saat selkeän asia­kastyön johta­misen työka­lu­pa­ketin päivit­täiseen apteek­ki­työhösi
– Tutustut ja pääset harjoit­te­lemaan valmen­tavaa johta­mis­tapaa käytän­nössä
– Opit oikean tavoitteen asetannan niin myyn­ti­kam­pan­joihin, kuin pidemmän tähtäimen kehi­tys­työhön
– Paljon käytännön esimerkkejä myyn­ti­pa­reista ja toimin­ta­mal­leista muista Suomen aptee­keista!


Kenelle?
Valmennus soveltuu kaikille esimies­teh­tä­vissä toimi­ville, tai asia­kastyön johta­mi­sesta kiin­nos­tu­neille provii­so­reille ja apteek­ka­reille.


Kouluttaja:
Yritysvalmentaja Maisa Durchman on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista: viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa niin asia­kas­pal­veluun, myyntiin, ja niiden johta­miseen, kuin myös apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DISC-valmentaja, sekä ICF-serti­fioitu coach, ja posi­tii­vinen asenne näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisa on itsekin uransa alku­met­reillä toiminut yrit­täjänä, joten myös käytän­nön­lä­heisyys ja teke­misen meininki ovat läsnä hänen valmen­nuk­sissaan.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
Myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen • Puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen • Haas­tavat asia­kas­ti­lanteet • Myynnin- ja palvelun johta­minen • Valmentava johta­minen • Moti­vointi ja moti­vaation johta­minen • Ihmisten ja teke­misen johta­minen • Tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuus

Tärkeitä käsit­teitä työelä­mässä: moti­vaatio, ihmis­läh­töisyys ja kokemus työn merki­tyk­sel­li­syy­destä. Huma­nistina Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena.OHJELMA

Päivä 1.

08:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamupala

09:00 Valmen­nuksen avaus ja tutus­tu­minen

09:30 Kulut­tajien odotukset apteek­ki­asioin­nilta

10:00 Mitä on hyvä ja tavoit­teel­linen apteek­ki­palvelu?

10:30 Asia­kas­koh­taa­mis­mallit itse­hoidon ja resep­ti­pal­velun tilan­teisiin
– Kartoitus lääke­myynnin edel­ly­tyksenä ja lisä­myynnin mahdol­lis­tajana
– Tarjoukset: Tuput­ta­mista vai hyvää palvelua?

12:00 Lounas

13:00 Haas­tavan ja rekla­moivan asiakkaan kohtaa­minen ja toimin­ta­mallin luominen

14:00 Tiedä mitä asia­kas­koh­taa­mi­sis­sanne tapahtuu
– Asia­kastyön havain­nointi

15:00 Havain­noista palaut­teen­antoon

15:30 Kiire, prio­ri­sointi ja suun­ni­tel­mal­lisuus.
Ajan­käytön suun­nittelu.

Väli­teh­tävän anto

16:00 Ensimmäinen valmen­nus­päivä päättyy

—-

Päivä 2.

08:30 Aamupala

09:00 Väli­teh­tävän purku

10:00 Valmen­tavan palau­te­kes­kus­telun rakenne ja harjoittelu

11:00 Tavoitteet ja seuranta

12:00 Lounas

13:00 Myynnin ja asia­kas­pal­velun vuosi­kello

14:00 Mikä motivoi, mihin moti­vaa­tiota tarvitaan ja voiko sitä johtaa?

15:00 Palkit­se­misen molemmat puolet

Palaute

16:00 Valmen­nus­päivä päättyy


Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
14.01.2020 ja 28.01.2020

Hinta:
1 490 euroa
/hlö + alv 24 %.
Hinta sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan, sekä lounaan ja kahvi­tar­joilun koulutuspäivinä.
– Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.