Brik järjestää nyt koulutuksen:

Myynnin- ja palvelun johtamisvalmennus proviisoreille (2 pv)

Erot­tuuko apteek­kinne erin­omai­sella palve­lulla ja kannat­ta­valla myyn­nillä? Valmen­nuk­sessa pereh­dymme yli kahdes­sa­sa­dassa aptee­kissa ja lukui­sissa esimies­val­men­nuk­sissa testaa­miimme johta­mis­tek­nii­koihin.

Kilpailun kiris­tyessä provii­sorin rooli palvelun ja myynnin johtajana korostuu. Valmennus on kattava koko­naisuus myynnin ja palvelun johta­mi­sesta nykyajan apteek­ki­työssä. Valmennus on käytän­nön­lä­heinen ja antaa selkeät toimin­ta­mallit arjen teke­miseen. Valmen­nuk­sessa korostuu teke­misen ja ihmisten johta­minen, suun­ni­tel­mal­lisuus ja tavoi­teo­rien­toi­tunut johta­mis­kä­sitys sekä ennen kaikkea käytän­nön­lä­heisyys ja hauskuus teke­miseen!

Hyödyt osallistujille:
– Ymmärrät päivit­täisen asia­kastyön johta­misen osana ammat­tiap­teekin toimintaa
– Tunnistat omat kehi­tys­kohtasi ja vahvuutesi henki­löstön myynti- ja asia­kas­pal­ve­lu­tai­tojen kehit­täjänä
– Opit käymään posi­tii­viset palau­te­kes­kus­telut, puut­tumaan raken­ta­vasti ja vetämään pala­verit osal­lis­ta­vasti
– Saat paljon käytännön esimerkkejä ja toimivia myyn­ti­pareja johta­mis­työhösi vietä­väksi
– Saat henki­lö­koh­taisen DiSC® profiilin


Kenelle?
Valmennus on suun­ni­teltu kaikille palvelun ja myynnin kehit­tä­mi­sestä kiin­nos­tu­neille apteek­ka­reille ja provii­so­reille. Valmennus on apteekkien esimie­hille, joilla on tahtoa kiivetä huipulle!


Kouluttaja:
Yritysvalmentaja Maisa Durchman on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista: viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa niin asia­kas­pal­veluun, myyntiin, ja niiden johta­miseen, kuin myös apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DISC-valmentaja, sekä ICF-serti­fioitu coach, ja posi­tii­vinen asenne näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisa on itsekin uransa alku­met­reillä toiminut yrit­täjänä, joten myös käytän­nön­lä­heisyys ja teke­misen meininki ovat läsnä hänen valmen­nuk­sissaan.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: Myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen, puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen, haas­tavat asia­kas­ti­lanteet, myynnin- ja palvelun johta­minen, valmentava johta­minen, moti­vointi ja moti­vaation johta­minen, ihmisten ja teke­misen johta­minen sekä tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuus

Tärkeitä käsit­teitä työelä­mässä: moti­vaatio, ihmis­läh­töisyys ja kokemus työn merki­tyk­sel­li­syy­destä. Huma­nistina Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena.OHJELMA

Päivä 1.

08:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamupala

09:00 Valmen­nuksen avaus ja tutus­tu­minen

09:30 Kulut­tajien odotukset apteek­ki­asioin­nilta

10:00 Mitä on hyvä ja tavoit­teel­linen apteek­ki­palvelu?

10:30 Asia­kas­koh­taa­mis­mallit itse­hoidon ja resep­ti­pal­velun tilan­teisiin
– Kartoitus lääke­myynnin edel­ly­tyksenä ja lisä­myynnin mahdol­lis­tajana
– Tarjoukset: Tuput­ta­mista vai hyvää palvelua?

12:00 Lounas

13:00 Haas­tavan ja rekla­moivan asiakkaan kohtaa­minen ja toimin­ta­mallin luominen

14:00 Tiedä mitä asia­kas­koh­taa­mi­sis­sanne tapahtuu
– Asia­kastyön havain­nointi

15:00 Havain­noista palaut­teen­antoon

15:30 Kiire, prio­ri­sointi ja suun­ni­tel­mal­lisuus. Ajan­käytön suun­nittelu.

16:00 Väli­teh­tävän anto ja ensimmäinen valmen­nus­päivä päättyy

—-

Päivä 2.

08:30 Aamupala

09:00 Väli­teh­tävän purku

10:00 DiSC® viite­kehys

10:30 Omaan DiSC®-profiiliin tutus­tu­minen

11:00 Profiilin hyödyn­tä­minen työyh­tei­sössä

12:00 Lounas

13:00 Mikä motivoi, mihin moti­vaa­tiota tarvitaan ja voiko sitä johtaa?

14:00 Yksilön ja ryhmän valmentava johta­minen
– Palautteen anto ja tehokas palaveri

15:00 Ryhmän menes­tyksen esteet

16:00 Palaute ja valmen­nus­päivä päättyy


Koulutuspaikka:
Hotel Haven, unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
01.-02.10.2020

Hinta:
1 490 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan, sekä lounaan ja kahvi­tar­joilun koulutuspäivinä.
– jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.